Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Socjologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 ECTS

1 - godziny kontaktowe

2 - 2 punkty za pracę własną studenta, którą student wykonuje przygotowując się do zajęć i zaliczenia w trakcie zajęć w wymiarze 30 godzin, jeśli praca własna wymaga więcej niż 30 godzin przygotowań (np. ze względu na formy dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Ma wiedzę z zakresu różnych podejść do socjologii mediów - K_W07

W2 Ma widzę na temat mechanizmów medialnie zależnych procesów społecznych i kulturowych - K_W08

W3 Ma widzę na temat projektowania i prowadzenia eksplorujących projektów badawczych z zakresu socjologii mediów - K_W10

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Używa podstawowej wiedzy do opisu i krytycznej analizy procesów społecznych - K_U02

U2 Używa metod i technik badawczych do analizowania procesów społecznych i medialnych - K_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Zna poziom zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii mediów - K_K01

K2 Jest przygotowany aby być liderem i aktywnym członkiem grup badawczych. Przygotowuje swoją pracę w sposób odpowiedzialny, planuje i wykonuje powierzone zadania - K_K03, K_K04

Metody dydaktyczne:

Opis

Ćwiczeniowa

Giełda pomysłów

Projektu

Obserwacji

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Kurs ma na celu przybliżenie i zrozumienie relacji między mediami a społeczeństwem. Szczególnie interesowało nas będzie w jaki sposób współczesne media cyfrowe przebudowują otaczającą nas rzeczywistość.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Jakie są media? Jakie media być "powinny"?

Dyskusja, burza mózgów oraz debata na temat "Czy dostęp do informacji powinien być darmowy?"

3. Funkcje i funkcjonalności mediów społecznościowych.

Dyskusja i praca w grupach, przedstawienie stanowisk na temat poszczególnych platform i zaspokajanych przez nie potrzeb.

4. (De)konstrukcja klasyków: jak starzeje się Marshall McLuhan i czy naprawdę "rozumiał media"

Koncepcje mediów jako przedłużenia człowieka, medium jest przekazem oraz mediów zimnych i gorących.

Lektura obowiązkowa: McLuhan Herbert Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne WNT 2004, str. 37-67, 397-428. Tekst zostanie udostępniony przez prowadzącą.

5-6. "Don't hate the player, hate the game". Kto ustala zasady gry? Agenda setting i gate keeping.

Lektura obowiązkowa:

Marta Jas-Koziarkiewicz, Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2017, T. 60, nr 2 (230), s. 282-302. (PDF, dostarczy prowadząca)

Film: "Dont Look Up" ("Nie patrz w górę"), reż. Adam McKay, 2021 (dostępny na Netflixie)

Wideoesej: https://youtu.be/-lGp9F_-uZw

7. Od mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych, od społeczeństwa tradycyjnego do cyfrowego

Lektura obowiązkowa:

Magdalena Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a repordukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, s. 11-44. Dostęp: https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/Nowe-stare%20medium_Szpunar.pdf

Aleksandra Skrabacz, Monika Lewińska-Krzak, Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji, [w:] Roczniki Nauk Społecznych, Tom 50 Nr 1 (2022): Tom 14 (50). Dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17189

8. Geneza i znaczenie Internetu z perspektywy socjologicznej

Lektura obowiązkowa:

Lektury obowiązkowe: Castells, Manuel. 2003. Nauka płynąca z historii Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 19-46. (PDF, dostarczy prowadząca)

Justyna Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 63-100, 108-119. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf

9. Jak to mierzyć, jak to badać? Socjologia mediów, socjologia cyfrowa, socjologia Internetu, netnografia…

Lektura obowiązkowa: Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (229), s. 7-29, dostęp: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/122461/edition/106740/content/socjologia-2-0-o-potrzebie-laczenia-big-data-z-etnografia-cyfrowa-wyzwaniach-jakosciowej-socjologii-cyfrowej-i-systematyzacji-pojec-jemielniak-dariusz

10. Zanurzeni w nowych mediach: Internet w życiu codziennym

Lektura obowiązkowa: CBOS. 2020. Korzystanie z internetu, komunikat z badań nr 85/2020, dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF

2022 Trust Report: Customer trust is earned or broken with every experience, dostęp: https://blog.adobe.com/en/publish/2022/03/15/2022-trust-report-customer-trust-is-earned-or-broken-with-every-experience

Raport "The Global State of Digital 2022", (PDF, dostarczy prowadząca)

11. Kto nas kupuje, kto nas sprzedaje. Wielki wybuch danych.

Lektura obowiązkowa:

Wielki wybuch danych, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far, „New York Times”, https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html

11. Human brands, czyli użytkownicy mówią "sprawdzam".

Lektura obowiązkowa:

Raport "Adobe Trust Report" (PDF, dostarczy prowadząca)

Humanising brands, dostęp: https://www.kantar.com/north-america/inspiration/brands/humanising-brands

Pam Moore, 13 Characteristics of Human Brands - and Why They’re Important, dostęp: https://www.socialmediatoday.com/news/13-characteristics-of-human-brands-and-why-theyre-important/519073/

12. Fake newsy, wojna informacyjna i dezinformacja.

Lektura obowiązkowa:

Raport "Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes", rozdział II "Społeczeństwo". dostęp: https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/09/Raport_CP_Dezinformacja_ONLINE_s.pdf

Kłamstwo, prawda, post-prawda. Ralph Keyes w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim, „Kultura liberalna”, dostęp: https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/keyes-post-prawda-wywiad/

14. Czy nowe media zmieniają ludzi?

Lektura obowiązkowa:

Sylwia Czubkowska, Marek Szymaniak, Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?, "Spider's Web" dostęp: https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

Dyskusja.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Przypisana do poszczególnych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady gry

1. Obecność na zajęciach jest obowiązkiem każdego z Państwa. Niezależnie od powodu dopuszczam dwie nieobecności. Trzecią nieobecność należy odrobić. Czwarta nieobecność oznacza niezaliczenie kursu!

2. Na zajęciach stawiacie się Państwo przygotowani, czyli z przeczytanymi tekstami i gotowi do rozmowy. Nie oczekuję, że od razu zrozumiecie każdy zadany tekst. Ważniejsza jest próba zrozumienia, której od Państwa wymagam. Jeśli tekst okaże się nad wyraz trudny, w trakcie zajęć przewrócimy go do góry nogami, aby stał się bardziej przystępny.

3. Poza zajęciami jestem do Państwa dyspozycji w trakcie dyżurów. W razie potrzeby można się ze mną kontaktować również mailowo (olga.dobroslawa@gmail.com).

Podstawą zaliczenia jest praca na zajęciach, aktywność oraz kolokwium zaliczeniowe. Odbędzie się ono na ostatnich w semestrze zajęciach i składać będzie się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Intro

2. Władza mediów i technologii

Couldry, Nick. (2000). The place of media power. Pilgrims and witnesses of the media age. London: Routledge, p. 3-38.

Morozov, Evgeny. (2015). Neoliberalizm na google’owskich sterydach, dostępny: http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/morozov-neoliberalizm-na-google-owskich-sterydach/

3. Polityki sieciowej popkultury

Nowak, Jakub. 2017. Polityki sieciowej popkultury. Lublin: Wydawnictwo UMCS, r. 4.

4. Sieciowi indywidualiści i kolektywizm online

Dziś już wiadomo, że niekoniecznie najsilniejsi przetrwają...

https://spidersweb.pl/plus/2020/07/covid-eksperyment-spoleczenstwo-wspolpracy-jemielniak

Rainie, Lee, Wellman, Barry. 2012. Networked. The New Social Operating System. Cambridge: MIT Press, ch. 1 (The New Social Operating System of Networked Individualism).

5. Post-wspólnoty cyfrowej nostalgii i trendy kulturowe

Jeziński, Marek, Wojtkowski, Łukasz. 2017. Hipsterzy jako post-wspólnota cyfrowa: uwagi o post-subkulturowym internetowym folklorze, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2(32), s. 176-190.

6. Narcyzm cyfrowy

Szpunar, Magdalena. Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH, r. 4.

7. The day the internet died

Lindgren, Simon. 2021. The day the internet died

https://medium.com/@simonlindgren/the-day-the-internet-died-a1884a002a22

Czubkowska, Sylwia, Szymaniak, Marek. 2021. Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?

https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

8. Kolokwium nr 1

9. Datafikacja

Śledziewska, Katarzyna, Włoch, Renata. 2020. Wielki wybuch danych.

https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

10. Algorytmy

Roose, Kevin. 2020. Rabbit Hole. The NYT Podcast.

https://open.spotify.com/show/6dqqC8nkBTC3ldRs7pP4qn

11. AI

Przegalińska, Aleksandra. 2019. Boty wokół nas. Sztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/boty-wokol-nas/

Redzisz, Monika. 2020. Ile można całować robota, czyli spór o sens instnienia. S|ztuczna Inteligencja.

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/ile-mozna-calowac-robota-czyli-spor-o-sens-istnienia/

12. Inwigilacja i prywatność

13. Cyfrowa dezinformacja

Armitage, Rachel & Vaccari, Cristian. 2021. Misinformation and disinformation. In:

The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism. Routledge: London.

Bernstein, Joseph. 2021. Bad News. Selling the Story of Disinformation. Harper's Magazine.

Zamiennie z podcastem https://harpers.org/2021/09/bad-news-disinformation/

14. Platformy i regulacje

15. Kolokwium nr 2

Literatura:

Przypisana do zajęć

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Wadowska
Prowadzący grup: Olga Wadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Jakie są media? Jakie media być "powinny"?

Dyskusja, burza mózgów oraz debata na temat "Czy dostęp do informacji powinien być darmowy?"

3. Funkcje i funkcjonalności mediów społecznościowych.

Dyskusja i praca w grupach, przedstawienie stanowisk na temat poszczególnych platform i zaspokajanych przez nie potrzeb.

4. (De)konstrukcja klasyków: jak starzeje się Marshall McLuhan i czy naprawdę "rozumiał media"

Koncepcje mediów jako przedłużenia człowieka, medium jest przekazem oraz mediów zimnych i gorących.

Lektura obowiązkowa: McLuhan Herbert Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne WNT 2004, str. 37-67, 397-428. Tekst zostanie udostępniony przez prowadzącą.

5-6. "Don't hate the player, hate the game". Kto ustala zasady gry? Agenda setting i gate keeping.

Lektura obowiązkowa:

Marta Jas-Koziarkiewicz, Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2017, T. 60, nr 2 (230), s. 282-302. (PDF, dostarczy prowadząca)

Film: "Dont Look Up" ("Nie patrz w górę"), reż. Adam McKay, 2021 (dostępny na Netflixie)

Wideoesej: https://youtu.be/-lGp9F_-uZw

7. Od mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych, od społeczeństwa tradycyjnego do cyfrowego

Lektura obowiązkowa:

Magdalena Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a repordukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, s. 11-44. Dostęp: https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/Nowe-stare%20medium_Szpunar.pdf

Aleksandra Skrabacz, Monika Lewińska-Krzak, Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji, [w:] Roczniki Nauk Społecznych, Tom 50 Nr 1 (2022): Tom 14 (50). Dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17189

8. Geneza i znaczenie Internetu z perspektywy socjologicznej

Lektura obowiązkowa:

Lektury obowiązkowe: Castells, Manuel. 2003. Nauka płynąca z historii Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 19-46. (PDF, dostarczy prowadząca)

Justyna Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 63-100, 108-119. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf

9. Jak to mierzyć, jak to badać? Socjologia mediów, socjologia cyfrowa, socjologia Internetu, netnografia…

Lektura obowiązkowa: Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (229), s. 7-29, dostęp: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/122461/edition/106740/content/socjologia-2-0-o-potrzebie-laczenia-big-data-z-etnografia-cyfrowa-wyzwaniach-jakosciowej-socjologii-cyfrowej-i-systematyzacji-pojec-jemielniak-dariusz

10. Zanurzeni w nowych mediach: Internet w życiu codziennym

Lektura obowiązkowa: CBOS. 2020. Korzystanie z internetu, komunikat z badań nr 85/2020, dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF

2022 Trust Report: Customer trust is earned or broken with every experience, dostęp: https://blog.adobe.com/en/publish/2022/03/15/2022-trust-report-customer-trust-is-earned-or-broken-with-every-experience

Raport "The Global State of Digital 2022", (PDF, dostarczy prowadząca)

11. Kto nas kupuje, kto nas sprzedaje. Wielki wybuch danych.

Lektura obowiązkowa:

Wielki wybuch danych, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far, „New York Times”, https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html

11. Human brands, czyli użytkownicy mówią "sprawdzam".

Lektura obowiązkowa:

Raport "Adobe Trust Report" (PDF, dostarczy prowadząca)

Humanising brands, dostęp: https://www.kantar.com/north-america/inspiration/brands/humanising-brands

Pam Moore, 13 Characteristics of Human Brands - and Why They’re Important, dostęp: https://www.socialmediatoday.com/news/13-characteristics-of-human-brands-and-why-theyre-important/519073/

12. Fake newsy, wojna informacyjna i dezinformacja.

Lektura obowiązkowa:

Raport "Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes", rozdział II "Społeczeństwo". dostęp: https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/09/Raport_CP_Dezinformacja_ONLINE_s.pdf

Kłamstwo, prawda, post-prawda. Ralph Keyes w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim, „Kultura liberalna”, dostęp: https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/keyes-post-prawda-wywiad/

14. Czy nowe media zmieniają ludzi?

Lektura obowiązkowa:

Sylwia Czubkowska, Marek Szymaniak, Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?, "Spider's Web" dostęp: https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

Dyskusja.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Przypisana do zajęć

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Wadowska
Prowadzący grup: Olga Wadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Jakie są media? Jakie media być "powinny"?

Dyskusja, burza mózgów oraz debata na temat "Czy dostęp do informacji powinien być darmowy?"

3. Funkcje i funkcjonalności mediów społecznościowych.

Dyskusja i praca w grupach, przedstawienie stanowisk na temat poszczególnych platform i zaspokajanych przez nie potrzeb.

4. (De)konstrukcja klasyków: jak starzeje się Marshall McLuhan i czy naprawdę "rozumiał media"

Koncepcje mediów jako przedłużenia człowieka, medium jest przekazem oraz mediów zimnych i gorących.

Lektura obowiązkowa: McLuhan Herbert Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne WNT 2004, str. 37-67, 397-428. Tekst zostanie udostępniony przez prowadzącą.

5-6. "Don't hate the player, hate the game". Kto ustala zasady gry? Agenda setting i gate keeping.

Lektura obowiązkowa:

Marta Jas-Koziarkiewicz, Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2017, T. 60, nr 2 (230), s. 282-302. (PDF, dostarczy prowadząca)

Film: "Dont Look Up" ("Nie patrz w górę"), reż. Adam McKay, 2021 (dostępny na Netflixie)

Wideoesej: https://youtu.be/-lGp9F_-uZw

7. Od mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych, od społeczeństwa tradycyjnego do cyfrowego

Lektura obowiązkowa:

Magdalena Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a repordukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, s. 11-44. Dostęp: https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/Nowe-stare%20medium_Szpunar.pdf

Aleksandra Skrabacz, Monika Lewińska-Krzak, Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji, [w:] Roczniki Nauk Społecznych, Tom 50 Nr 1 (2022): Tom 14 (50). Dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17189

8. Geneza i znaczenie Internetu z perspektywy socjologicznej

Lektura obowiązkowa:

Lektury obowiązkowe: Castells, Manuel. 2003. Nauka płynąca z historii Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 19-46. (PDF, dostarczy prowadząca)

Justyna Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 63-100, 108-119. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf

9. Jak to mierzyć, jak to badać? Socjologia mediów, socjologia cyfrowa, socjologia Internetu, netnografia…

Lektura obowiązkowa: Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (229), s. 7-29, dostęp: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/122461/edition/106740/content/socjologia-2-0-o-potrzebie-laczenia-big-data-z-etnografia-cyfrowa-wyzwaniach-jakosciowej-socjologii-cyfrowej-i-systematyzacji-pojec-jemielniak-dariusz

10. Zanurzeni w nowych mediach: Internet w życiu codziennym

Lektura obowiązkowa: CBOS. 2020. Korzystanie z internetu, komunikat z badań nr 85/2020, dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF

2022 Trust Report: Customer trust is earned or broken with every experience, dostęp: https://blog.adobe.com/en/publish/2022/03/15/2022-trust-report-customer-trust-is-earned-or-broken-with-every-experience

Raport "The Global State of Digital 2022", (PDF, dostarczy prowadząca)

11. Kto nas kupuje, kto nas sprzedaje. Wielki wybuch danych.

Lektura obowiązkowa:

Wielki wybuch danych, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far, „New York Times”, https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html

11. Human brands, czyli użytkownicy mówią "sprawdzam".

Lektura obowiązkowa:

Raport "Adobe Trust Report" (PDF, dostarczy prowadząca)

Humanising brands, dostęp: https://www.kantar.com/north-america/inspiration/brands/humanising-brands

Pam Moore, 13 Characteristics of Human Brands - and Why They’re Important, dostęp: https://www.socialmediatoday.com/news/13-characteristics-of-human-brands-and-why-theyre-important/519073/

12. Fake newsy, wojna informacyjna i dezinformacja.

Lektura obowiązkowa:

Raport "Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes", rozdział II "Społeczeństwo". dostęp: https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/09/Raport_CP_Dezinformacja_ONLINE_s.pdf

Kłamstwo, prawda, post-prawda. Ralph Keyes w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim, „Kultura liberalna”, dostęp: https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/keyes-post-prawda-wywiad/

14. Czy nowe media zmieniają ludzi?

Lektura obowiązkowa:

Sylwia Czubkowska, Marek Szymaniak, Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?, "Spider's Web" dostęp: https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

Dyskusja.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Przypisana do zajęć

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Wadowska
Prowadzący grup: Olga Wadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Jakie są media? Jakie media być "powinny"?

Dyskusja, burza mózgów oraz debata na temat "Czy dostęp do informacji powinien być darmowy?"

3. Funkcje i funkcjonalności mediów społecznościowych.

Dyskusja i praca w grupach, przedstawienie stanowisk na temat poszczególnych platform i zaspokajanych przez nie potrzeb.

4. (De)konstrukcja klasyków: jak starzeje się Marshall McLuhan i czy naprawdę "rozumiał media"

Koncepcje mediów jako przedłużenia człowieka, medium jest przekazem oraz mediów zimnych i gorących.

Lektura obowiązkowa: McLuhan Herbert Marshall, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo Techniczne WNT 2004, str. 37-67, 397-428. Tekst zostanie udostępniony przez prowadzącą.

5-6. "Don't hate the player, hate the game". Kto ustala zasady gry? Agenda setting i gate keeping.

Lektura obowiązkowa:

Marta Jas-Koziarkiewicz, Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowaniu o Unii Europejskiej, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 2017, T. 60, nr 2 (230), s. 282-302. (PDF, dostarczy prowadząca)

Film: "Dont Look Up" ("Nie patrz w górę"), reż. Adam McKay, 2021 (dostępny na Netflixie)

Wideoesej: https://youtu.be/-lGp9F_-uZw

7. Od mediów tradycyjnych do mediów cyfrowych, od społeczeństwa tradycyjnego do cyfrowego

Lektura obowiązkowa:

Magdalena Szpunar, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a repordukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, s. 11-44. Dostęp: https://www.magdalenaszpunar.com/_pliki/Nowe-stare%20medium_Szpunar.pdf

Aleksandra Skrabacz, Monika Lewińska-Krzak, Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji, [w:] Roczniki Nauk Społecznych, Tom 50 Nr 1 (2022): Tom 14 (50). Dostęp: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/article/view/17189

8. Geneza i znaczenie Internetu z perspektywy socjologicznej

Lektura obowiązkowa:

Lektury obowiązkowe: Castells, Manuel. 2003. Nauka płynąca z historii Internetu, w: tenże, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: Rebis, s. 19-46. (PDF, dostarczy prowadząca)

Justyna Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 63-100, 108-119. Dostęp: http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/internet_jako_dobro_wspolne/internet_jako_dobro_wspolne.pdf

9. Jak to mierzyć, jak to badać? Socjologia mediów, socjologia cyfrowa, socjologia Internetu, netnografia…

Lektura obowiązkowa: Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć, „Studia Socjologiczne”, nr 2 (229), s. 7-29, dostęp: http://www.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/122461/edition/106740/content/socjologia-2-0-o-potrzebie-laczenia-big-data-z-etnografia-cyfrowa-wyzwaniach-jakosciowej-socjologii-cyfrowej-i-systematyzacji-pojec-jemielniak-dariusz

10. Zanurzeni w nowych mediach: Internet w życiu codziennym

Lektura obowiązkowa: CBOS. 2020. Korzystanie z internetu, komunikat z badań nr 85/2020, dostęp: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_085_20.PDF

2022 Trust Report: Customer trust is earned or broken with every experience, dostęp: https://blog.adobe.com/en/publish/2022/03/15/2022-trust-report-customer-trust-is-earned-or-broken-with-every-experience

Raport "The Global State of Digital 2022", (PDF, dostarczy prowadząca)

11. Kto nas kupuje, kto nas sprzedaje. Wielki wybuch danych.

Lektura obowiązkowa:

Wielki wybuch danych, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far, „New York Times”, https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html

11. Human brands, czyli użytkownicy mówią "sprawdzam".

Lektura obowiązkowa:

Raport "Adobe Trust Report" (PDF, dostarczy prowadząca)

Humanising brands, dostęp: https://www.kantar.com/north-america/inspiration/brands/humanising-brands

Pam Moore, 13 Characteristics of Human Brands - and Why They’re Important, dostęp: https://www.socialmediatoday.com/news/13-characteristics-of-human-brands-and-why-theyre-important/519073/

12. Fake newsy, wojna informacyjna i dezinformacja.

Lektura obowiązkowa:

Raport "Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes", rozdział II "Społeczeństwo". dostęp: https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/09/Raport_CP_Dezinformacja_ONLINE_s.pdf

Kłamstwo, prawda, post-prawda. Ralph Keyes w rozmowie z Łukaszem Pawłowskim, „Kultura liberalna”, dostęp: https://kulturaliberalna.pl/2016/11/29/keyes-post-prawda-wywiad/

14. Czy nowe media zmieniają ludzi?

Lektura obowiązkowa:

Sylwia Czubkowska, Marek Szymaniak, Trolle, amisze, cyfrowi przewodnicy i technologicznie obojętni. Jakim rodzajem rodzica jesteś?, "Spider's Web" dostęp: https://spidersweb.pl/plus/2021/10/rodzice-dziecko-cyfryzacja-technologie-wychowanie-lek-nastolatek-tiktok-youtube

Dyskusja.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Przypisana do zajęć

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)