Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy medialne na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-SMS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy medialne na świecie
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 30 wykładu (1 ECTS)

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 80h (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach

medialnych, w tym również o polskim. S1A_W02

K_W04 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami

i instytucjami społecznymi w skali krajowej,

międzynarodowej i międzykulturowej. S1A_W03

K_W13 Zna najważniejsze etapy rozwoju mediów masowych (prasy,

radia, telewizji) i nowych mediów na tle warunków

poszczególnych epok, ze szczególnym uwzględnieniem

zmian społecznych, politycznych i technologicznych. S1A_W08 S1A_W09

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy

teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania

konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych

dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej. S1A_U02

K_U03 Rozumie przyczyny i przebieg konkretnych procesów

społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych,

gospodarczych), właściwych dla obszaru dziennikarstwa

i komunikacji społecznej; potrafi właściwie je analizować.

S1A_U03

K_U04 Wykorzystując standardowe metody i narzędzia z zakresu

nauki o mediach i komunikacji społecznej, potrafi

prognozować procesy i zjawiska społeczne, kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne.

S1A_U04

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska społeczne. S1A_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z zawodową rolą dziennikarza i/lub specjalisty z zakresu

komunikowania. S1A_K04

K_K06 Odgrywa aktywną rolę w społeczeństwie, ma potencjał

stymulowania opinii społecznej i formowania postaw. S1A_K05

S1A_K07

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istniejącymi na świecie systemami medialnymi. Dlatego istotnym jest przedstawienie różnego rodzajów modelów systemów medialnych, procesów i zjawisk w nich występujących, a następnie na ich podstawie analizowanie konkretnych przypadków w Europie i na świecie.

Służyć temu będzie przeprowadzenie analiz porównawczych stanu rozwoju poszczególnych typów mediów, omówienie strukturalno-przestrzennego układu mediów i ich funkcjonowania w systemie politycznym i rynkowym, co związane jest z analizą relacji media-polityka-gospodarka.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. System medialny: istota, cechy, struktura

2. Determinanty kształtowania się systemów medialnych na świecie

3. Klasyfikacja systemów medialnych, ujęcie porównawcze – model liberalny, demokratycznego korporacjonizmu, spolaryzowanego pluralizmu

4. Polityka medialna Unii Europejskiej

5. System medialny USA

6. System medialny Wielkiej Brytanii

7. System medialny Niemiec

8. System medialny Norwegii i Szwecji

9. System medialny Francji

10. System medialny Włoch

11. System medialny Hiszpanii

12. System medialny Rosji

13. System medialny Czech i Słowacji

14. System medialny Japonii

15. Podsumowanie: najważniejsze aspekty światowych systemów medialnych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamowski J (red.). 2008. Wybrane zagraniczne systemy medialne. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Hallin D., Mancini P. 2007. Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Stasiak-Jazukiewicz E, Jas-Kozakiewicz M. 2011. Polityka medialna Unii Europejskiej. Warszawa: Poltext.

Literatura uzupełniająca:

Adamowski J.W., Jaskiernia A. (red.). 2012. Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju. Warszawa: ASPRA-JR.

Böll H. 2002. Utracona cześć Katarzyny Blum. Warszawa: Gazeta Wyborcza.

Cloud S., Olson L. 2006. Chłopcy Murrowa. Na frontach wojny i dziennikarstwa. Warszawa: AMF.

Dobek-Ostrowska B. 2002. Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Dobek-Ostrowska Bogusława (red.). 2007. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Donaj Ł. 2001. Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej. Poznań: UAM

Felsztinski J. 2015. Borys Biereziowski. Zapiski wisielca. Warszawa: Prószyński Media.

Golka B. 2004. System medialny Stanów Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Golka B. 2001. System medialny Francji. Warszawa: Elipsa

Głowacki M. 2011. Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji. Analiza porównawcza interwencji państwa w systemy telewizyjne. Toruń: Wyd. ECE.

Jakubowicz K. 2010. Unia Europejska a media. Miedzy kulturą a gospodarką. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Jóźwiak-Di Marcantonio. 2011. Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego. Wrocław: Alta 2.

Konarska K. 2007. System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Matykiewicz-Włodarska A., Ślufińska M. 2014. Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Ociepka B., Ratajczak M. 2000. Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wrocław: Arboretum.

Oniszczuk Z., Gierula M. (red.). 2007. Mało znane systemy medialne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Oniszczuk Z., Gierula M. (red.). 2009. Systemy medialne krajów bałkańskich. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Poulet B. 2011. Śmierć gazet i przyszłość informacji: Wołowiec: Wyd. Czarne.

Stefano de Ch. 2017. Oriana Fallaci. Portret kobiety. Katowice: Sonia Draga.

Thomas B. 2018. Walt Disney. Potęga marzeń. Warszawa: Dream Books.

Wallraff G. 2012. Z nowego wspaniałego świata. Wołowiec: Wyd. Czarne.

Williams K. 2008. Media w Europie. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

zajęcia synchroniczne poprzez MS Teams (kod do kursu zostanie wysłany na maila umk)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

zajęcia synchroniczne poprzez MS Teams (kod do kursu zostanie wysłany na maila umk)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

zajęcia synchroniczne poprzez MS Teams (kod do kursu zostanie wysłany na maila umk)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)