Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

System polityczny III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-SPRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System polityczny III RP
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Obecność na liście studentów III r. DiKS UMK


Zajęcia przeprowadzane za pośrednictwem MS Teams. Kod zespołu:

0usyu1i

Moodle WFiNS UMK (prezentacje, analizy przypadków itd.) hasło: dikssystem

Całkowity nakład pracy studenta:

Obecność podczas wykładu (nieobowiązkowa, ale mile widziana)

Aktywność podczas wykładu (nieobowiązkowa, ale mile widziana)

Egzamin końcowy (test, przeprowadzony po zakończeniu wykładu)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach

politycznych, w tym również o polskim. S1A_W02

K_W03 Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach

medialnych, w tym również o polskim. S1A_W02


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 Wykorzystując standardowe metody i narzędzia z zakresu

nauki o mediach i komunikacji społecznej, potrafi

prognozować procesy i zjawiska społeczne, kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne. S1A_U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich

spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek

powodzenia na rynku pracy. S1A_K06

K_K07 Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych,

uwzględniając kompleks uwarunkowań: prawnych,

ekonomicznych, politycznych, kulturowych. S1A_K05Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Pełny opis:

Tematyka poszczególnych wykładów:

1. Wprowadzenie

2. System polityczny (główne kategorie i klasyfikacje)

3. Konstytucja RP z 2 IV 1997 (funkcje, zasady, stany nadzwyczajne, procedura zamiany)

4. Sejm RP i Senat RP

5. Prezydent RP

6. Rada Ministrów RP

7. Samorząd terytorialny

8. Sądy i Trybunały

9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

10. System wyborczy w RP

11. System polityczny w działaniu: Ewolucja partii politycznych i systemu partyjnego

12. Grupy interesu i organizacje społeczne

13. Media masowe w RP

14. Polska demokracja – szansei zagrożenia

15. Egzamin

Literatura:

Literatura:

Antoszewski Andrzej, (2012), System polityczny RP, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Skrzydło Wiesław, (2008) Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Literatura uzupełniająca:

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny. Media w polityce, polityka w mediach. Wrocław: Wyd. UWr.

Dudek Antoni, (2016), Historia polityczna Polski 1989 – 2016, Kraków: Wyd. Znak Horyzont.

Chmaj Marek, Skrzydło Wiesław, (2011), System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa: Wolters Kluwers Polska

Garlicki Lech, (2011) Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2011

Gebethner Stanisław , W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy, kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP

Glajcar Rafał, (2015), Demokratyczny reżim polityczny. Relacja między legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, Katowice: Wyd. UŚ.

Grzybowski M., (2004), Rola ustrojowa Prezydenta RP w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej, „Państwo i prawo.

Izbebski H., (2009), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działanie.

Jakubowicz K. (2007). Media publiczne: początek końca czy nowy początek? Warszawa: Wyd. Profesjonalne i Akademickie

Matyja Rafał, (2012), Rywalizacja polityczna w Polsce, Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej

Mojak R., (2002), Prawono-ustrojowe i polityczne mechanizmy tworzenia rządu w Polsce, „Przegląd Sejmowy” nr 5.

Szmulik Bogdan, (2008), Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008.

Sylwestrzak A., (2006), Najwyższa Izba Kontroli. Studium prawnoustrojowe, Warszawa: Wyd. Sejmowe.

Zięba-Załucki H., (2000), Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji RP, Rzeszów.

Zuba Krzysztof, (2012), Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Metody i kryteria oceniania:

I i II termin:

Egzamin pisemny (case studies):

- do rozwiązania 5 przypadków (zaczerpniętych z życia politycznego III RP), co ma na celu zweryfikować umiejętność praktyczne wykorzystanie wiedzy przez zdających egzamin

Kryteria oceny:

0-13.0 - niedostateczny

13.5-15.5 dostateczny

16.0-17.5 dostateczny+

18.0-20.0 dobry

20.5-22.0 dobry plus

22.5-25.0 bardzo dobry

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)