Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3-TOiZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (udział w wykładzie):30h,

Praca własna studenta (zapoznanie się z literatura przedmiotu): 30h,

Czas potrzebny na przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: definiuje podstawowe kategorie i pojęcia związane z zarządzaniem organizacją - K_W16

W2: definiuje pojęcie menedżera oraz identyfikuje role i umiejętności menedżerskie - K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje podstawy wiedzy teoretycznej z obszaru zarządzania do opisu i praktycznego analizowania wybranych procesów i zjawisk w organizacji - K_U02

U2: interpretuje wybrane problemy w sferze zarządzania organizacją - K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest świadom konieczności poszerzania wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania – K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii organizacji i zarządzania, a także wykazanie istotności tej problematyki dla wykonywania zawodu dziennikarza

Pełny opis:

Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu:

Zarządzanie i praca menedżera

Ewolucja teorii organizacji i zarządzania

Planowanie w organizacji

Proces organizowania

Motywowanie w procesie pracy

Kontrola

Organizacja - strategia, struktura, kultura

Współczesne wyzwania w zarządzaniu

Literatura:

Literatura podstawowa:

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018.

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011.

H. Mintzberg, Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, K. Prystupa, Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Poltext, Warszawa 2015.

B. Glinka, M. Kostera, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

L. R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, PWN & McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - W1, W2, U1, U2, K1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Prowadzący grup: Agnieszka Furmańska-Maruszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Organizacja – pojęcia podstawowe

Zarządzanie i praca menedżera

Ewolucja teorii organizacji i zarządzania

Planowanie w organizacji

Organizowanie – podstawowe elementy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przewodzenie w organizacji – kierowanie i motywowanie

Proces kontrolowania

Współczesne wyzwania w zarządzaniu

Literatura:

Podstawowa:

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2018.

A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2011.

A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje, praktyki, wyzwania, PWE, Warszawa 2018.

Uzupełniająca:

D. Jemielniak, D. Latusek-Jurczak, K. Prystupa, Klasyka teorii zarządzania. Ćwiczenia, przykłady, testy, Poltext, Warszawa 2015.

L. R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, PWN & McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 2000.

H. Mintzberg, Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012.

E.H. Schein, P.A. Schein, Potęga relacji w zarządzaniu. O trudnej sztuce bycia pokornym lidererm, PWN, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)