Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S1-3L-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0328) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z dziennikarstwem i informacją naukową Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna III rok s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawa wiedza z zakresu metodologii w naukach społecznych. Umięjętność wypowiadania się w dłuższych formach pisemnych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi około 280 godzin (10 ects)

Semestr IV: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 15 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 35 godzin pracy własnej (czytanie literatury polecanej na zajęciach, kwerenda bibliograficzna, sformułowanie konspektu pracy dyplomowej wraz z wstępną wersją bibliografii itp.).

Semestr V: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 20 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 30 godzin pracy własnej (czytanie literatury, przeprowadzenie badań, pisanie kolejnych podrozdziałów pracy).

Semestr VI: 30 godzin zajęć obowiązkowych, 20 godzin konsultacji z promotorem na dyżurze, 55 godzin pracy własnej (uzupełniająca kwerenda bibliograficzna, opisanie wyników badań, przygotowanie do obrony itp.).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończenie seminarium student:

- pogłębioną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku;

- zna podstawowe narzędzia prowadzenia badań.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu seminarium student:

- potrafi świadomie i krytycznie odczytać tekst naukowy;

- potrafi określić jego główne tezy;

- potrafi scharakteryzować wybraną przez siebie metodę badania oraz narzędzia badawcze stosowane w pracy własnej;

- potrafi dokonać wyboru tematu pracy przy pomocy promotora;

- potrafi dokonać wyboru stosownych źródeł.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu seminarium student:

- pracuje samodzielnie przy rozwiązywaniu własnego problemu badawczego;

- potrafi myśleć i rozwiązuje problemy praktyczne;

- przestrzega norm etycznych i prawnych przy pisaniu pracy dyplomowej;

- dba o samodzielne i systematyczne poszerzanie wiedzy oraz umiejętności.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Seminarium dyplomowe jest wprowadzeniem do samodzielnej pracy naukowej przez studenta (przy pomocy i nadzorem promotora). Na zajęciach seminaryjnych student zapoznaje się z celem, konstrukcją pracy oraz techniki pracy związanymi z tworzeniem pracy dyplomowej. Prowadzący seminarium będą koncentrować się także na zapoznaniu uczestników z seminarium dyplomowego z zasadami pracy naukowej oraz redagowania tekstów o charakterze naukowym.

Końcowym, finalnym efektem jest przygotowanie przez dyplomanta poprawnie zredagowanego tekstu pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Przedmiot seminarium dyplomowe odbywa się przez trzy semestry (IV, V oraz VI).

Plan pracy studenta podczas seminarium przedstawia się następująco:

Semestr IV:

– ustalenie tematu pracy i jej zakresu;

– sporządzenie konspektu całej pracy (szczegółowa tematyka rozdziałów), zebranie bibliografii i materiałów źródłowych;

– sporządzenie szczegółowego konspektu I rozdziału

– napisanie i zaakceptowanie przez promotora części kluczowego rozdziału dla pracy (np. metodologicznego);

Semestr V:

- napisanie i zaakceptowanie przez promotora co najmniej dwóch rozdziałów pracy dyplomowej;

Semestr VI:

- zakończenie pracy dyplomowej;

- przygotowanie do obrony pracy.

Literatura:

R. D. Wimmer, J. R. Dominick, Mass media. Metody badań, tł. T. Karłowicz, Kraków 2008.

P. Siuda (red.), Metody badań online, Gdańsk 2016.

K. Mazur-Kulesza, D. Wierzbicka-Próchniak, ABC tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej, Opole 2012.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską. Konsultacja filologiczna Jan Miodek, Wydawnictwo Limited, Wrocław 2009.

Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i internetu, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2009.

Kuziak M., Rzepczyński S., Sztuka pisania po polsku, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

Zenderowski R., Praca magisterska - Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta jest uzależniona od postępów prac według przyjętego harmonogramu pracy.

Podstawą zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- przygotowanie do zajęć;

- aktywność.

Ocenie podlega ponadto:

– stopień wypełnienia wymogów,

– samodzielność i konsekwencja w przygotowaniu, redagowaniu i realizowaniu poszczególnych elementów pracy,

– argumentacja,

– poprawność językowa i styl.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Sławomir Drelich, Marek Jeziński, Joanna Marszałek-Kawa, Iwona Massaka, Wojciech Peszyński, Michał Piechowicz, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Stachowiak-Panske
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Sławomir Drelich, Marek Jeziński, Iwona Massaka, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka, Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Bäcker, Marek Jeziński, Iwona Massaka, Magdalena Mateja, Wojciech Peszyński, Marek Szulakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska, Marek Jeziński, Marcin Lisiecki, Iwona Massaka, Magdalena Mateja, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka, Marek Szulakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska, Marek Jeziński, Marcin Lisiecki, Magdalena Mateja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Brodzińska-Mirowska, Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)