Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki i formaty medialne w internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-DNM-GFMI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Gatunki i formaty medialne w internecie
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2- specjalnosci
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień dot. genologii medialnej, języka mediów, nowych mediów, edytorstwa, prawa autorskiego i prawa mediów, ICT.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot szczegółowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Obowiązkowa obecność na zajęciach - 30 godz. (1 ECTS)

Przygotowanie do realizacji ćwiczeń w trakcie zajęć i zadań cząstkowych na zaliczenie - 30 godz. (1 ECTS)

Realizacja zadań cząstkowych na zaliczenie - 60 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauki o mediach i

komunikacji społecznej;

K_W05 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w

odniesieniu do jego aktywności w obszarze mediów tradycyjnych, nowych

mediów oraz komunikacji społecznej;

K_W10 ma pogłębioną wiedzę o regułach prawa, normach etycznych

i koncepcjach organizacyjnych dotyczących obszaru nowych mediów;

K_W11 zna w poszerzonym zakresie przepisy prawa autorskiego i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;

K_W14 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat warsztatu dziennikarskiego;

K_W15 ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej

specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, a zwłaszcza w nowych mediach;

K_W16 ma poszerzoną wiedzę na temat technologii informacyjnych i sposobów ich wykorzystania w pracy umysłowej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych; formułuje własne opinie, zachowując krytycyzm w doborze danych i metod analizy;

K_U05 sprawnie posługuje się normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej; dysponuje ww. umiejętnościami w rozszerzonym zakresie w odniesieniu do obszaru nowych mediów;

K_U07 samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu z zakresu

dziennikarstwa i komunikacji społecznej;

K_U12 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, przynależących do obszaru nauk społecznych i humanistycznych, oraz zastosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych;

K_U14 dysponuje umiejętnościami w zakresie warsztatu dziennikarskiego, pogłębionymi w odniesieniu do obszaru nowych mediów;

K_U15 posiada rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej specjalności

K_U16 Prawidłowo ocenia przydatność i możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych;

K_K02 samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny;

K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także status i zadania lidera;

K_K04 potrafi określić priorytety służące realizacji zadania, określonego przez siebie lub przez innych.

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodową rolą dziennikarza.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- punktowana
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student pozna i zrealizuje wybrane formy gatunkowe dziennikarstwa internetowego.

Pełny opis:

Genologia dziennikarska wobec zmian w komunikacji medialnej; adaptacja teorii i typologii.

Gatunki dziennikarstwa tradycyjnego – gatunki zaadaptowane na potrzeby komunikacji sieciowej – gatunki (i odmiany gatunkowe) prymarnie internetowe. Tu: blog, fotoblog, vlog, gazeta internetowa, fotokast, tweet. Struktury ponadgatunkowe.

Przyszłość dziennikarstwa internetowego – potencjalne gatunki, gatunki „wymierające”...

Dziennikarstwo obywatelskie – czy amatorzy mają świadomość formy?

Dziennikarz w mediach społecznościowych.

Gatunek a format.

Jakie pomysły na formaty sprawdzą się w nowych mediach?

Literatura:

K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006 i późn.

K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman (red.),

Internetowe gatunki dziennikarskie, Warszawa 2010.

M. Więckiewicz, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.

U. Doliwa, Elektroniczne media społeczne w Polsce – stan obecny

i perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4, s. 65-78.

A. Jaskiernia, Od „New York Timesa” do „Huffington Post”.

Przemiany w systemie prasowym USA, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3, s. 41-58.

L. Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006.

S. Allan, Newsy w sieci, Kraków 2008.

Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów: historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.

W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej [stąd hasła: e-zin, gazeta elektroniczna, prasa elektroniczna], Kraków 2006. UNIVERSITAS.

M. Mateja, Gazeta internetowa "Polska jest najważniejsza"..., "Nowe Media" 2012, nr 3, s. 143-160, zob. http://wydawnictwoumk.pl/czasopisma/index.php/Nowe_Media/article/view/2191/2178

B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011.

Portale dziennikarstwa internetowego (www.eredaktor.pl, www.ithink.pl itp.)

Platformy blogowe i blogi (salon24.pl, wpolityce.pl itp.), serwisy tematyczne, np. filmoznawcze.

Metody i kryteria oceniania:

Zadania praktyczne (redagowanie własnych wypowiedzi). Analiza tekstów cudzych. Wykonanie projektów grupowych i w mikro-zespołach.

Dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze, niezależnie od powodu.

W wyjątkowych sytuacjach, jak np. zabieg chirurgiczny, dłuższy pobyt w szpitalu itp., możliwe uznanie nadprogramowej nieobecności za okazaniem wypisu ze szpitala lub zwolnienia od lekarza-specjalisty.

Za niewykonane lub niepoprawnie, niestarannie wykonane zadania cząstkowe będą odejmowane punkty "karne" (-10% od ogólnej sumy punktów).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mateja
Prowadzący grup: Magdalena Mateja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mateja
Prowadzący grup: Magdalena Mateja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mateja
Prowadzący grup: Magdalena Mateja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.