Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media lokalne i środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-MLS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Media lokalne i środowiskowe
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2
Strona przedmiotu: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot(prz_kod:2051-DZ-S2-1-MLS;callback:g_6936fb11)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Forma kursu

Nasz cykl spotkań na przedmiocie „Media lokalne i środowiskowe” obejmuje tylko wykłady (15), po których następuje zaliczenie w formie egzaminu.


2. Forma wykładów

Wykłady odbywają się w formie zdalnej. Oznacza to, że będziemy pracować na platformach: MS Teams dostępnej z serwerów UMK. Na Teams będziemy łączyć się w czasie rzeczywistym, czyli w godzinach przeznaczonych na wykład (wg planu tygodniowego). Jeżeli będzie konieczność podania dodatkowych materiałów do wykładów (jakiegoś typu uzupełnienia), to będą one umieszczane na Moodle.


3. Egzamin

Egzamin ma formę 3 prac pisemnych: 2 krótkich i 1 dłuższej o charakterze eseju akademickiego. Każda praca oceniana jest osobno, a suma punktów uzyskanych z tych prac przeliczana jest na egzaminacyjną ocenę w skali akademickiej (60% - dst., 80% - db, 90% - bdb).


4. Etyka podczas zajęć

a. Uczestnictwo w wykładach jest nieobowiązkowe, jednak nie znaczy to, że pierwszy raz pojawić się należy na egzaminach. Warto brać udział w zajęciach, również tych o formule wykładu. Korzyści są różnorakie, a najważniejsza to wstępne zaznajomienie się z materiałem, którego trzeba się będzie nauczyć do egzaminu.


b. Osoby uczestniczące w wykładach muszą pamiętać, że decydując się na przyjście na zajęcia (czyli zalogowanie się) nie powinny rozpraszać swej uwagi inną aktywnością, choć z różnych koncepcji socjologicznych i antropologicznych doskonale wiadomo, że ludzie zachowują się w różnorodny, również dewiacyjny, sposób. Osoba o rozproszonej uwadze lub nadaktywna werbalnie (zajęta prowadzeniem pisaniem komentarzy lub sms-ów) stanowi podczas wykładu bardzo zły przykład dla innych.


c. Szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony dodatkowych urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów, laptopów) i możliwości, jakie dają, np. przeglądanie stron internetowych podczas wykładu, czytanie wpisów na społecznościówkach, czy głupawe śmianie się do ekranu. NALEŻY UNIKAĆ TAKIEGO ZACHOWANIA. Urządzenia te, jeśli nie służą do notowania wykładanych treści, można schować lub dla pewności wyłączyć przed wykładem.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 15

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 14

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 1

Efekty uczenia się - wiedza:

Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o mediach i komunikacji społecznej, zna miejsce dyscypliny w systemie nauk i relacje do innych nauk (w szczególności politologii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, ekonomii).

Ma podstawową wiedzę o współczesnych systemach politycznych, w tym również o polskim.Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, właściwe dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Posiada umiejętność wykorzystania podstaw wiedzy teoretycznej do opisu i praktycznego analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych, właściwych dla obszaru dziennikarstwa i komunikacji społecznej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych.

Uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, uznaje samokształcenie za istotny warunek powodzenia na rynku pracy.Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Pełny opis:

1-2. Media masowe i konsumpcja mediów

–media i media masowe: oddziaływanie mediów

–konteksty odbioru i funkcje mediów masowych i mediów lokalnych

–konsumpcja mediów masowych i lokalnych

3. Odbiór mediów

–media i media masowe: oddziaływanie mediów

–konteksty odbioru i funkcje mediów masowych i mediów lokalnych

–konsumpcja mediów masowych i lokalnych

4. lokalność jako problem badań społecznych

–społeczność lokalna / lokalność

–badania nad społecznościami lokalnymi

–Middletown

–Yankee City

–Robert K. Merton w Rovere

5. sfera publiczna a media lokalne i środowiskowe

–koncepcja sfery publicznej

–kryteria instytucjonalne funkcjonowania sfery publicznej

–sfera publiczna 2.0

–sfera publiczna a media lokalne i środowiskowe

6. Media / dziennikarstwo lokalne i środowiskowe

–definicje mediów lokalnych i środowiskowych

–koncepcje mediów lokalnych i środowiskowych

–funkcje mediów lokalnych i środowiskowych

7. Dziennikarz: między profesją a powołaniem

–zawód jako misja

–autorytet dziennikarza w kontekście społecznym

–dziennikarstwo zaangażowane

–dziennikarstwo wojenne

–dziennikarstwo wcieleniowe

8. Media środowiskowe

–formatowanie gatunków i formatowanie mediów

–konwergencja mediów

–media studenckie

–prywatne media lokalne

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce. Poznań 2009

fragmenty lektur wskazanych na platformach Teams oraz MOODLE

Lektury uzupełniające:

Andrews P., Dziennikarstwo sportowe. Kraków 2009

Bailey O.G., B.Cammaerts, N.Carpentier, Media alternatywne. Kraków 2012

Briggs A., P. Burke, Społeczna historia mediów. Warszawa 2010

Chłopecki J., R.Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna. Rzeszów 2005

Geremek-Rajchel M., Formatowanie radia lokalnego. Toruń 2005

Gierula M., P. Szostok (red.), Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla

współczesnego dziennikarstwa. Katowice, 2012

Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego. Poznań 2003

McQuail D., Teoria komunikowania masowego. Warszawa 2007

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska. Warszawa 2007

Pleszczyński J., E.Pawlak-Hejno (red.), Etyka dziennikarstwa. Lublin 2012

Metody i kryteria oceniania:

ZASADY PRZEPROWADZANIA I OCENIANIA EGZAMINU

Egzamin ma formę 3 prac pisemnych: 2 krótkich i 1 dłuższej o charakterze eseju akademickiego. Każda praca oceniana jest osobno, a suma punktów uzyskanych z tych prac przeliczana jest na egzaminacyjną ocenę w skali akademickiej (60% - dst., 80% - db, 90% - bdb).

1. Zasady ogólne.

Każda praca ma stanowić osobny „byt” eseistyczny, który ma określoną budowę: wstęp, rozwinięcie i zakończenie oraz bibliografię. We wstępie przedstawiamy o czym jest praca, jaka jest jej teza i cel oraz mówimy, jak go chcemy zrealizować. Rozwinięcie to główna część pracy, ujęta w rozbudowane (mniej lub bardziej) punkty i podpunkty. Zakończenie zaś stanowi podsumowanie całości, odniesienie się do celu pracy, można w nim powiedzieć, co nam się udało wykazać w pracy, a może też czego nam się nie udało wykazać. W bibliografii podajemy tylko te pozycje, które zostały przywołane w pracy. Każdy esej powinien być napisany językiem akademickim, należy stronić od języka potocznego oraz publicystycznego, zaś za błędy językowe, gramatyczne, interpunkcyjne i ortograficzne będę obniżał punkty. Również w krótszych pracach powinniście nawiązać do teorii (choćby to, co było w wykładach) i pokazać związane z tematami konteksty komunikowania masowego. W pracach proszę nie korzystać z takich źródeł, jak słowniki (np. „języka polskiego”), haseł zamieszczanych na popularnych stronach www. (np. wikipedia, nonsensopedia, wiki tematyczne) oraz opracowań dostępnych na portalach edukacyjnych skierowanych do uczniów gimnazjów i liceów. Praca ma być oparta o źródła o charakterze akademickim i naukowym.

Oczywistym dla Państwa jest, że każda praca powinna być napisana samodzielnie – stosuje się do tego określone przepisy. Za „naruszenie przepisów obowiązujących na uniwersytecie oraz czyn uchybiający godności studenta” (roz.2, par. 11 Regulaminu studiów UMK) uznajemy:

- Kradzież własności intelektualnej innych osób, w tym innych studentów (plagiat);

- Oszustwo, polegające na przedłożeniu skradzionej pracy pisemnej jako własnej.

W przypadku stwierdzenia takiego czynu w którejkolwiek z prac oddanych jako eseje egzaminacyjne z naszego przedmiotu, prowadzący wstawia ocenę niedostateczną jako końcową ocenę całego egzaminu oraz informuje o zdarzeniu prodziekana ds. studentów WFiNS, co rozpoczyna procedurę dyscyplinarną. Krótko mówiąc, nie warto kopiować cudzych prac.

2. Tematy prac.

Praca nr 1 (dłuższa):

8-10 stronic na temat: „Media lokalne w moim mieście/regionie”. Praca ma być przedstawieniem tego, jak wygląda lokalny rynek medialny w rejonie, w którym mieszkacie (lokalne prasa / radio / TV / portale). Powinna ona przyjąć formę akademickiej rozprawki/artykułu – z teoretycznym aparatem (trzeba wykazać się znajomością wykładów i przede wszystkim lektur). Za tę pracę można uzyskać 30 punktów.

Praca nr 2 (krótsza pierwsza):

4-5 stronic na temat: „Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu oczami młodzieży studenckiej XXI wieku”. Po wysłuchaniu i obejrzeniu piosenek żołnierskich z FPŻ: 1. Napiszcie swoje własne wrażenia dotyczące tych piosenek. Jak myślicie, jak wtedy odbierano te piosenki, sam festiwal, artystów? A jak obieramy to dziś – w Waszym pokoleniu? 2. Wykonajcie research u siebie w domu. Poproście swoich rodziców i dziadków o ich skojarzenia z kołobrzeskim Festiwalem. Jak go wspominają? Jakie piosenki wbiły się im w pamięć? Potem może wspólnie obejrzyjcie te fragmenty – i spójrzcie na reakcję starszego pokolenia na owe czasy i na te utwory. 3. Napiszcie, jakie były ich reakcje i spostrzeżenia w związku z Festiwalem i piosenkami? Co sądzą na ten temat? Jak to wspominają? Jakich kategorii używają do opowiadania o tych czasach? Chodzi oczywiście o wszelkie wrażenia – pozytywne, negatywne, ale też obojętne. Za tę pracę można uzyskać 10 punktów.

Praca nr 3 (krótsza druga):

4-5 stronic na temat: „Zapiski młodego dziennikarza z czasów koronawirusa” – praca o tym, jak wy (studenci dziennikarstwa) korzystacie z mediów w dobie pandemii, czyli: jak korzystacie? Kiedy korzystacie? co to za media? jakie macie nawyki związane z mediami w obecnej sytuacji? i jakie jest miejsce mediów lokalnych i środowiskowych w waszym osobistym medialnym świecie w tych miesiącach? Jakie funkcje mediów widzicie w obecnej sytuacji? Za tę pracę można uzyskać 10 punktów.

3. Sposób oddania prac:

prace przesyłamy na adres: jezmar@umk.pl

praca powinna być podpisana w stopce u góry na 1 stronie

plik przesyłany jest wyłącznie w formacie .doc / .docx (NIE przesyłamy formatu .pdf)

ponadto przesyłany plik należy zatytułować: egzamin.medialokalne.x.ywz.1, gdzie w miejsce ostatnich liter x.ywz wpisujemy własne dane – inicjał i nazwisko (najlepiej bez polskich liter) a cyferka oznacza, o którą pracę chodzi, czyli gdybym to ja oddawał pracę nr 1 (tę dłuższą), to nazwałbym plik: egzamin.medialokalne.m.jezinski.1.

Uwaga: prace niepodpisane w ten sposób nie będą sprawdzane ze wszystkimi tego konsekwencjami.

4. Termin oddania prac.

Terminy: nieprzekraczalny termin oddania prac to 15.czerwca 2021

5. Parametry redakcyjne.

czcionka: times new roman 12 lub arial 11

odstęp: 1.5

margines: 2.5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Pełny opis:

Treści i główne tematy wykładów:

1/ Podstawowe pojęcia.

2/ Polskie media lokalne i środowiskowe w okresie PRL.

3/ Sposoby definiowania mediów lokalnych i mediów środowiskowych.

4/ Specyfika mediów lokalnych na tle mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

5/ Funkcje i zagrożenia mediów lokalnych w społeczeństwie demokratycznym.

6/ Gazety i czasopisma lokalne w Polsce po 1989 r.

7/ Lokalne media elektroniczne po r. 1989.

8/ Wolność słowa w polskich mediach lokalnych.

9/ Etyka i reklama w mediach lokalnych.

10/ Media lokalne a nowe media.

11/ Specyfika mediów środowiskowych – typy, grupy odbiorców, treści, zadania.

12/ Charakterystyka wybranych mediów środowiskowych: media katolickie w Polsce – typy, funkcje, zadania, perspektywy.

13/ Tendencje rozwojowe mediów środowiskowych.

14/ Media lokalne i środowiskowe: wnioski końcowe.

Literatura:

1/ Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska (red.), Wolność słowa w prasie lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.

2/ Jerzy Chłopecki i R. Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów 2005.

3/ Włodzimierz Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1999, R. XLII, nr 1-2 (157-158).

4/ Marian Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

5/ Joachim Glensk, Maria Kalczyńska (red.), Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004.

6/ Maria Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005.

7/ Katarzyna Jagodzińska, Czasopisma o sztuce na polskim rynku prasowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 3-4.

8/ Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław M. Kolasa (red.), Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia-teoria-zjawiska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2007.

9/ Katarzyna Kopecka, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1-2.

10/ Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Prasa-radio-telewizja-Internet, t. I-III, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

11/ Ryszard Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, INPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2003.

12/ Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

13/ Agnieszka Roguska, Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

14/ Agnieszka Roguska, Telewizja w upowszechnianiu kultury regionalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Kraków-Siedlce 2008.

15/ Maciej K. Sołdan, Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po r. 1989 jako element gospodarki w ujęciu liberalnym, 3 S Media, Warszawa 2010.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Białkowski
Prowadzący grup: Michał Białkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Pełny opis:

Treści i główne tematy wykładów:

1/ Podstawowe pojęcia.

2/ Polskie media lokalne i środowiskowe w okresie PRL.

3/ Sposoby definiowania mediów lokalnych i mediów środowiskowych.

4/ Specyfika mediów lokalnych na tle mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

5/ Funkcje i zagrożenia mediów lokalnych w społeczeństwie demokratycznym.

6/ Gazety i czasopisma lokalne w Polsce po 1989 r.

7/ Lokalne media elektroniczne po r. 1989.

8/ Wolność słowa w polskich mediach lokalnych.

9/ Etyka i reklama w mediach lokalnych.

10/ Media lokalne a nowe media.

11/ Specyfika mediów środowiskowych – typy, grupy odbiorców, treści, zadania.

12/ Charakterystyka wybranych mediów środowiskowych: media katolickie w Polsce – typy, funkcje, zadania, perspektywy.

13/ Tendencje rozwojowe mediów środowiskowych.

14/ Media lokalne i środowiskowe: wnioski końcowe.

Literatura:

1/ Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska (red.), Wolność słowa w prasie lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.

2/ Jerzy Chłopecki i R. Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów 2005.

3/ Włodzimierz Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1999, R. XLII, nr 1-2 (157-158).

4/ Marian Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

5/ Joachim Glensk, Maria Kalczyńska (red.), Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004.

6/ Maria Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005.

7/ Katarzyna Jagodzińska, Czasopisma o sztuce na polskim rynku prasowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 3-4.

8/ Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław M. Kolasa (red.), Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia-teoria-zjawiska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2007.

9/ Katarzyna Kopecka, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1-2.

10/ Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Prasa-radio-telewizja-Internet, t. I-III, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

11/ Ryszard Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, INPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2003.

12/ Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

13/ Agnieszka Roguska, Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

14/ Agnieszka Roguska, Telewizja w upowszechnianiu kultury regionalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Kraków-Siedlce 2008.

15/ Maciej K. Sołdan, Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po r. 1989 jako element gospodarki w ujęciu liberalnym, 3 S Media, Warszawa 2010.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Pełny opis:

Treści i główne tematy wykładów:

1/ Podstawowe pojęcia.

2/ Polskie media lokalne i środowiskowe w okresie PRL.

3/ Sposoby definiowania mediów lokalnych i mediów środowiskowych.

4/ Specyfika mediów lokalnych na tle mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

5/ Funkcje i zagrożenia mediów lokalnych w społeczeństwie demokratycznym.

6/ Gazety i czasopisma lokalne w Polsce po 1989 r.

7/ Lokalne media elektroniczne po r. 1989.

8/ Wolność słowa w polskich mediach lokalnych.

9/ Etyka i reklama w mediach lokalnych.

10/ Media lokalne a nowe media.

11/ Specyfika mediów środowiskowych – typy, grupy odbiorców, treści, zadania.

12/ Charakterystyka wybranych mediów środowiskowych: media katolickie w Polsce – typy, funkcje, zadania, perspektywy.

13/ Tendencje rozwojowe mediów środowiskowych.

14/ Media lokalne i środowiskowe: wnioski końcowe.

Literatura:

1/ Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska (red.), Wolność słowa w prasie lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.

2/ Jerzy Chłopecki i R. Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów 2005.

3/ Włodzimierz Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1999, R. XLII, nr 1-2 (157-158).

4/ Marian Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

5/ Joachim Glensk, Maria Kalczyńska (red.), Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004.

6/ Maria Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005.

7/ Katarzyna Jagodzińska, Czasopisma o sztuce na polskim rynku prasowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 3-4.

8/ Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław M. Kolasa (red.), Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia-teoria-zjawiska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2007.

9/ Katarzyna Kopecka, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1-2.

10/ Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Prasa-radio-telewizja-Internet, t. I-III, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

11/ Ryszard Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, INPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2003.

12/ Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

13/ Agnieszka Roguska, Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

14/ Agnieszka Roguska, Telewizja w upowszechnianiu kultury regionalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Kraków-Siedlce 2008.

15/ Maciej K. Sołdan, Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po r. 1989 jako element gospodarki w ujęciu liberalnym, 3 S Media, Warszawa 2010.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Pełny opis:

Treści i główne tematy wykładów:

1/ Podstawowe pojęcia.

2/ Polskie media lokalne i środowiskowe w okresie PRL.

3/ Sposoby definiowania mediów lokalnych i mediów środowiskowych.

4/ Specyfika mediów lokalnych na tle mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

5/ Funkcje i zagrożenia mediów lokalnych w społeczeństwie demokratycznym.

6/ Gazety i czasopisma lokalne w Polsce po 1989 r.

7/ Lokalne media elektroniczne po r. 1989.

8/ Wolność słowa w polskich mediach lokalnych.

9/ Etyka i reklama w mediach lokalnych.

10/ Media lokalne a nowe media.

11/ Specyfika mediów środowiskowych – typy, grupy odbiorców, treści, zadania.

12/ Charakterystyka wybranych mediów środowiskowych: media katolickie w Polsce – typy, funkcje, zadania, perspektywy.

13/ Tendencje rozwojowe mediów środowiskowych.

14/ Media lokalne i środowiskowe: wnioski końcowe.

Literatura:

1/ Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska (red.), Wolność słowa w prasie lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.

2/ Jerzy Chłopecki i R. Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów 2005.

3/ Włodzimierz Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1999, R. XLII, nr 1-2 (157-158).

4/ Marian Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

5/ Joachim Glensk, Maria Kalczyńska (red.), Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004.

6/ Maria Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005.

7/ Katarzyna Jagodzińska, Czasopisma o sztuce na polskim rynku prasowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 3-4.

8/ Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław M. Kolasa (red.), Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia-teoria-zjawiska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2007.

9/ Katarzyna Kopecka, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1-2.

10/ Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Prasa-radio-telewizja-Internet, t. I-III, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

11/ Ryszard Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, INPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2003.

12/ Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

13/ Agnieszka Roguska, Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

14/ Agnieszka Roguska, Telewizja w upowszechnianiu kultury regionalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Kraków-Siedlce 2008.

15/ Maciej K. Sołdan, Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po r. 1989 jako element gospodarki w ujęciu liberalnym, 3 S Media, Warszawa 2010.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jeziński
Prowadzący grup: Marek Jeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma dostarczyć studentom podstawowych wiadomości na temat mediów lokalnych i środowiskowych. Problematyka ta zostanie omówiona w szerszym kontekście, obejmującym zagadnienia dotyczące mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

Pełny opis:

Treści i główne tematy wykładów:

1/ Podstawowe pojęcia.

2/ Polskie media lokalne i środowiskowe w okresie PRL.

3/ Sposoby definiowania mediów lokalnych i mediów środowiskowych.

4/ Specyfika mediów lokalnych na tle mediów globalnych, ogólnokrajowych i regionalnych.

5/ Funkcje i zagrożenia mediów lokalnych w społeczeństwie demokratycznym.

6/ Gazety i czasopisma lokalne w Polsce po 1989 r.

7/ Lokalne media elektroniczne po r. 1989.

8/ Wolność słowa w polskich mediach lokalnych.

9/ Etyka i reklama w mediach lokalnych.

10/ Media lokalne a nowe media.

11/ Specyfika mediów środowiskowych – typy, grupy odbiorców, treści, zadania.

12/ Charakterystyka wybranych mediów środowiskowych: media katolickie w Polsce – typy, funkcje, zadania, perspektywy.

13/ Tendencje rozwojowe mediów środowiskowych.

14/ Media lokalne i środowiskowe: wnioski końcowe.

Literatura:

1/ Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska (red.), Wolność słowa w prasie lokalnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010.

2/ Jerzy Chłopecki i R. Polak (red.), Media lokalne a demokracja lokalna, Rzeszów 2005.

3/ Włodzimierz Chorązki, Polskie media lokalne i sublokalne 1989-1999, „Zeszyty Prasoznawcze”, Kraków 1999, R. XLII, nr 1-2 (157-158).

4/ Marian Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

5/ Joachim Glensk, Maria Kalczyńska (red.), Regionalne i lokalne media w społeczeństwie wielokulturowym, Opole 2004.

6/ Maria Gmerek-Rajchel, Formatowanie radia lokalnego, Toruń 2005.

7/ Katarzyna Jagodzińska, Czasopisma o sztuce na polskim rynku prasowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 3-4.

8/ Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko, Władysław M. Kolasa (red.), Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia-teoria-zjawiska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2007.

9/ Katarzyna Kopecka, Rola prasy lokalnej z perspektywy uczestnictwa w lokalnej społeczności, „Zeszyty Prasoznawcze” 2006, nr 1-2.

10/ Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce. Prasa-radio-telewizja-Internet, t. I-III, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

11/ Ryszard Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, INPiD UAM w Poznaniu, Poznań 2003.

12/ Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

13/ Agnieszka Roguska, Media globalne - media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.

14/ Agnieszka Roguska, Telewizja w upowszechnianiu kultury regionalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Kraków-Siedlce 2008.

15/ Maciej K. Sołdan, Wolne media. Zmiany w systemie mediów w Polsce po r. 1989 jako element gospodarki w ujęciu liberalnym, 3 S Media, Warszawa 2010.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.