Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Efekty uczenia się - wiedza:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

W1: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych przedmiotów własności intelektualnej; K_W10 (1);

W2: rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,K_W10 (2);

Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych oraz zna zasady odpowiedzialności za ich naruszenie. Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony praw autorskich. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

U1: wykorzystuje zdobytą wiedzę do krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy zawodowej i do samodzielnego ich rozstrzygania, K_U07;

Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych. Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po odbyciu zajęć słuchacz:

K1: ocenia postanowienia umowne oraz swoje zachowanie pod kątem ich zgodności z przepisami prawa autorskiego; K_K02

Jest świadomy potrzeby uczenia się przez całe życie oraz ustawicznego

samodzielnego i krytycznego uzupełniana wiedzy, zwłaszcza w zakresie zmian w systemie prawa. Student wskazuje sposoby

rozwiązań problemów związanych z użytkowaniem mediów.

Uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając uwarunkowania prawne.

K_K08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Metody dydaktyczne:

wykład

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

W czasie zajęć prezentowane są podstawowe zasady i reguły dotyczące ochrony własności intelektualnej takie jak: przedmiot, podmiot, przesłanki ochrony, środki ochrony, odpowiedzialność prawna. Oprócz powyższego celem przedmiotu jest kształtowanie świadomości zawodowej twórcy w zakresie przysługujących praw ochronnych do twórczości plastycznej i możliwości ich praktycznego egzekwowania oraz unikania kolizji z prawem. Ponadto nabycie wiedzy wzmacniającej pozycję twórcy jako strony umów autorskich.

Pełny opis:

-Wprowadzenie

-Przedmioty ochrony w prawie własności intelektualnej.

-Rodzaje instytucji ochronnych i ich znaczenie dla ochrony twórczości plastycznej.

-Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej. - Podstawowe przepisy.

-Znaczenie międzynarodowej unifikacji prawa.

-Rola środowiska zawodowego we wzmacnianiu ochrony własnej twórczości.

-Przedmiot prawa autorskiego - definicja i kategorie utworów.

-Podmioty prawa autorskiego - pierwotne i wtórne, oznaczanie autorstwa.

-Autorskie prawa osobiste - treść, właściwości, związek z dobrami osobistymi prawa powszechnego.

-Autorskie prawa majątkowe - treść, właściwości, szczególne rodzaje praw (prawo zależne, droit de suite, opłaty z tytułu kopiowania utworów na użytek osobisty).

-Korzystanie z utworów chronionych - pola eksploatacji, ogólne zasady korzystania z utworów, kategorie użytkowników.

-Dozwolony użytek utworów chronionych - licencja ustawowa na korzystanie z utworów w ramach użytku osobistego i publicznego.

-Obrót prawami autorskimi - formy obrotu, rodzaje umów, forma i treść konieczna umów, nadzór autorski.

-Prawa pokrewne.

-Ochrona wizerunku, korespondencji i tajemnicy źródeł informacji.

-Ściganie naruszeń praw autorskich (osobistych i majątkowych) - rodzaje naruszeń, dochodzenie roszczeń w ramach odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność karna.

-Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi - idea i cel instytucji -zbiorowego zarządu, funkcjonowanie organizacji zbiorowego zarządu.

-Ochrona na podstawie prawa własności przemysłowej - przedmioty ochrony (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy), zasady rejestracji.

Literatura:

-Akty prawne z zakresu prawa własności intelektualnej (polskie ustawy z rozporządzeniami wykonawczymi, konwencje międzynarodowe, dyrektywy UE i in.).

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2013

2. Literatura uzupełniająca:

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, wyd. 2, Warszawa 2013

J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1, W2, U1, K1

Podstawą uzyskania oceny z przedmiotu jest napisanie testu zaliczeniowego. Test składa się z 12 (po 1 pkt) pytań jednokrotnego wyboru oraz 1 pytania otwartego (4 pkt, 4 pkt za wyczerpującą odpowiedź, odpowiednio mniejsza liczba pkt zależności od stopnia wyczerpania tematu w rozważaniach studenta).

Skala ocen jest następująca:

15-16 pkt - bdb (5);

14 pkt - db+ (4+);

12-13 pkt - db (4);

11 pkt - dst+ (3+);

9-10 pkt - dst (3).

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 3 pkt.

Kryteria oceny odpowiedzi na pytanie otwarte:

- poprawność definicji zjawiska - 1 pkt;

- poprawność wskazania problemów praktycznych wiążących się ze zjawiskiem - 2 pkt.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Siwicki
Prowadzący grup: Maciej Siwicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.