Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne społeczeństwo polskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-1-WSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne społeczeństwo polskie
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych katagorii socjologicznych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30 h ćwiczeń (1 ECTS)

2. Czas poświęcony na przygotowanie prezentacji- (0,5 ECTS - 15h)

3. Czas wymagany do przygotowania się do kolokwium - (1,5 ECTS - 45 h)

4. Czas wymagany do przygotowania się do zajęć - (2 ECTS - 60h)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 - Ma wiedzę na temat różnych zjawisk i procesów społecznych występujących w społeczeństwie (S2A_W04)


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i wszelkie inne

przynależące do sfery fenomenów społecznych. Interpretuje

i wyjaśnia wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi (S2A_U01)


K_U02 - Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej

do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów

i zjawisk społecznych; formułuje własne opinie, zachowując

krytycyzm w doborze danych i metod analizy (S2A_U02)


K_U03 - W oparciu o właściwie zanalizowane przyczyny i przebieg

procesów i zjawisk społecznych, formułuje własne opinie (S2A_U03)


K_U04 - Wykorzystując metody i narzędzia właściwe nauce o mediach

i komunikacji społecznej, potrafi prognozować i modelować

złożone procesy społeczne oraz ich praktyczne skutki

obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego (S2A_U04)


K_U10 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień

ustnych w języku polskim (S2A_U10)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali

umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je

o wymiar interdyscyplinarny (S2A_K06)


K_K06 - Odgrywa aktywną rolę w społeczeństwie, ma potencjał

stymulowania opinii społecznej i formowania postaw (S2A_K05

S2A_K07)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zachęcenie studentów do dyskusji na temat współczesnych problemów polskiego społeczeństwa. Odnoszą się one do bardzo zróżnicowanych kwestii, poczynając od charakterystyki struktury społecznej poprzez kształtowanie się systemu politycznego i wyborczego oraz ekonomicznych warunków egzystencji. Istotnym elementem zajęć jest także zachęcenie studentów do wniesienia własnych propozycji tematycznych do dyskusji, która powinna dotyczyć kwestii budzących szczególne zainteresowanie opinii publicznej.

Pełny opis:

1. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE – PRZEDSTAWIENIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA KURSIE

2. DYNAMIKA DEMOGRAFICZNA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI – NOWA A STARA STRUKTURA SPOŁECZNA, RUCHLIWOŚĆ WEWNĄTRZPOKOLENIOWA I MIĘDZYPOKOLENIOWA, KLASA ŚREDNIA, CZY POZYCJĘ SPOŁECZNĄ SIĘ DZIEDZICZY?

3. RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – TYPY RODZIN, NOWE MODELE RODZIN, RODZICIELSTWO, POLITYKA PRORODZINNA, PROGRAM MAMA 4+, PEŁNOLETNIE DZIECI MIESZKAJĄCE Z RODZICAMI, CZY MAŁŻEŃSTWO WYCHODZI Z MODY?

4. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARTOŚCI POLAKÓW – PODSTAWOWE WYMIARY SPORÓW AKSJOLOGICZNYCH, „WOJNA POKOLEŃ”, PATRIOTYZM I SPOSOBY JEGO ROZUMIENIA, WYMIARY PRZEJAWÓW RELIGII W ŻYCIU SPOŁECZNYM, ROLA KOŚCIOŁA W ŻYCIU POLAKÓW, CZY POLACY SĄ RELIGIJNI?

5. PRZEMIANY ZBIOROWOŚCI MIEJSKICH I WIEJSKICH – ZMIANY DEMOGRAFICZNE I EKONOMICZNE MIAST I WSI, NOWE FORMY AKTYWNOŚCI ROLNIKÓW, NIEZADOWOLENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW, GENTRYFIKACJA WSI, METROPOLIE; REWITALIZACJA MIAST, „KURCZENIE SIĘ” MIAST

6. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – DOBRO WSPÓLNE, KAPITAŁ SPOŁECZNY, DYNAMIKA ROZWOJU „TRZECIEGO SEKTORA”, STOSUNEK DO CUDZOZIEMCÓW, BUDŻET PARTYCYPACYJNY/ OBYWATELSKI, STRAJK JAKO FORMA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

7. STOSUNEK POLAKÓW DO POLITYKI – DIADA LEWICA – PRAWICA, SYSTEM POLITYCZNY, SYSTEM PARTYJNY, ZAUFANIE DO PAŃSTWA I POLITYKI, PARTYCYPACJA WYBORCZA, ALTERNATYWNE FORMY GŁOSOWANIA, CZY UDZIAŁ W WYBORACH POWINIEN BYĆ OBOWIĄZKOWY?

8. POLSKA GOSPODARKA – RYNEK, ROZWÓJ GOSPODARCZY, TYPY RELACJI GOSPODARCZYCH, PODATKI, „SZARA STREFA”, PREKARIAT, CZY POLACY SĄ PRZEDSIĘBIORCZY?

9. PROBLEMY SPOŁECZNE – PAŃSTWO OPIEKUŃCZE A LIBERTARIANIZM, NEGATYWNE PRAWA DYSTRYBUCJI, PROCESY MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ, UBÓSTWO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, BEZROBOCIE, MIGRACJE ZAROBKOWE,?

10. ZDROWIE PUBLICZNE – SŁUŻBA ZDROWIA I JEJ KRYZYS, STAN ZDROWIA POLAKÓW, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, WALKA Z OTYŁOSCIĄ DZIECI, E-PACJENT, PRYWATYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA, CZY POLACY SĄ FIT?

11. EDUKACJA, NAUKA I SZKOLNICTWO WYŻSZE – TYPY I FUNKCJE EDUKACJI, NIEROWNOŚCI EDUKACYJNE, CECHY SYSTEMU EDUKACYJNEGO W POLSCE, NIŻ DEMOGRAFICZNY I JEGO KONSEKWENCJE, ZMIANY NA UCZELNIACH WYŻSZYCH, 6-LATKI W SZKOLE, CZY LIKWIDACJA GIMANZJÓW BYŁA POTRZEBNA?

12. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – CECHY SPOŁECZEŃŚTWA INFORMACYJNEGO I JEGO BUDOWA W POLSCE, DOSTĘP DO INTERNETU W POLSCE, BEZPIECZEŃSTWO W SIECI, MOWA NIENAWIŚCI, WYKLUCZENIE CYFROWE

13. MEDIATYZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO – CELEBRYTYZACJA, MEDIATYZACJA CODZIENNOŚCI, MEDIATYZACJA ŻAŁOBY SMOLEŃSKIEJ, (SOCIAL)MEDIATYZACJA, INFLUENCERZY, FAKE NEWS, PATOSTREAMING, FoMO, CZY MOŻNA ŻYĆ BEZ MEDIÓW?

14. KULTURA POLAKÓW – CZAS WOLNY POLAKÓW: MUZYKA, FILM, KSIĄŻKA, SZTUKA, KULINARIA, CZY KULTURA DZIELI POLAKÓW?

15. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ. KOLOKWIUM

Literatura:

Andrejczuk M. 2017. Prekariat a pokolenie Y. Zjawisko preryjności młodych pracowników. „Kultura i Rozwój” 2(3).

Bieńkowska I., M. Kitlińska-Król. 2017. Rodzina w świetle danych demograficznych w Polsce i w Europie. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie” 112.

Brzeziński K. 2020. Niechciane prawo do miasta? – kilka uwag o pozorności i uwarunkowaniach partycypacji w Polsce. „Studia Regionalne i Lokalne” 2(80).

Czakon P. 2016. Zaangażowani czy obojętni? Aktywność społeczna i polityczna młodych Polaków. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Organizacja i Zarządzanie” 95.

Czerski W.M. 2020. Wykluczenie cyfrowe jednym z problemów edukacji doby cyfrowej. „Rozprawy Społeczne” 14(3).

Domański H. 2017. Związek wyników egzaminu maturalnego z pochodzeniem społecznym i regułami merytokracji. „Edukacja” 3(142).

Domański H. 2020. Ruchliwość społeczna i wzory zawierania małżeństw w Polsce. „Studia BAS” 2(62).

Dziekan J. 2018. Od rytuału do konfliktu: mediatyzacja żałoby posmoleńskiej. Gdańsk: Katedra Wyd. Naukowe.

Gaszcz M. 2018. Rola programu Rodzina 500+ w procesie redukcji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

Giza A., Sikorska M. (red.). Współczesne społeczeństwo polskie. Warszawa: PWN.

Gutowska K., P. Kwieciński. 2016. Wartości związane z żywnością i żywieniem młodych Polaków aktywnych zawodowo o stabilnej sytuacji finansowej. „Handel wewnętrzny” 6(365).

Janicka K., K.M. Słomczyński. 2014. Struktura społeczna w Polsce. Klasowy wymiar nierówności. CEJSH vol. 63 (LXIII).

Korycki M. 2017. Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza. „Studia Wyborcze” XIII.

Leśniowska-Gontarz M. 2017. Wzrost wydatków na ochronę zdrowia a perspektywa rozwoju prywatnego sektora. „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” XI.

Łuszczyszyn A., A. Chołodecka. 2016. Nierówności i rozwarstwienie społeczne jako dylematy społeczeństwa zdolnego do przetrwania. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 443

Musiał-Malago M. 2017. Przestrzenne zróżnicowanie kurczenia się miast w Polsce. „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 467.

Szlendak T., K. Olechnicki. 2017. Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach w czasie dyskusji nad tekstami obowiązkowymi, prezentacja multimedialna, kolokwium

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Seklecka
Prowadzący grup: Aleksandra Seklecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.