Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Creative Thinking

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-BPR-CT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0318) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi
Nazwa przedmiotu: Creative Thinking
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2- specjalności
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w 20 godzin zajęciowych = 0,8 punktu ects.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do jego aktywności w obszarze mediów tradycyjnych, nowych mediów oraz komunikacji społecznej

K_W06 ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę o procesach komunikowania, ze

szczególnym uwzględnieniem komunikacji językowej i wizualnej, komunikowania interpersonalnego, interpersonalno-medialnego, masowego,

komunikacji marketingowej

K_W07 ma wiedzę o procesach komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne i wszelkie inne przynależące do sfery fenomenów społecznych; interpretuje i wyjaśnia wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi

K_U06 w sposób krytyczny, w zróżnicowanej formie i zakresach, wykorzystuje wiedzę z obszaru medioznawstwa i nauki o komunikowaniu

K_U07 samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu z zakresu

dziennikarstwa i komunikacji społecznej, posiada umiejętność przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie

K_U12 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, przynależących do obszaru nauk społecznych i humanistycznych, oraz zastosowania jej w nietypowych sytuacjach profesjonalnych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń branżowych. Inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób

K_K02 samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny

K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także status i zadania lidera

Metody dydaktyczne:

Indywidualne i grupowe ćwiczenia problemowe ukierunkowane na aktywizacje i stymulację kreatywnego myślenia. Elementy wprowadzającego wykładu konwersatoryjnego i opisu niezbędnych do przeprowadzenia treningu twórczości założeń teoretycznych i praktycznych warunków wykorzystywanych metod heurystycznych. Grupowa dyskusja na temat wybranych zagadnień, uzyskanych wyników i problemów pojawiających się podczas treningów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz
- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami stymulującymi i blokującymi twórcze myślenie oraz przeprowadzenie treningu kreatywnego myślenia przy wykorzystaniu najpopularniejszych narzędzi i technik heurystycznych. Stymulowane będzie również konstruktywne myślenie krytyczne.

Pełny opis:

Opis zagadnień merytorycznych:

istota i zasady heurystyki; schematy poznawcze i ich wpływ na postrzeganie rzeczywistości; przegląd wybranych techniki stymulacji kreatywnego myślenia; ćwiczenia na skojarzenia; generowanie pomysłów mapy myśli; diagramy problemowe; technika burzy mózgów; krytyka konstruktywna (twórcza) v. krytyka destruktywna (blokująca)

Literatura:

J.D. Antoszkiewicz, Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, Warszawa 1990.

E. de Bono, Naucz się myśleć kreatywnie, Warszawa 1998.

E. de Bono, Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Warszawa 1996..

E. de Bono, Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt, Warszawa 2009.

T. Buzan, B. Buzan, Mapy twoich myśli, Łódź 1998.

Cz. Cempel, Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Poznań 2013.

A. Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, Warszawa 1989.

J. Hardt, Sztuka kreatywnego myślenia, Warszawa 2013.

E. Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1995.

E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2005.

E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Spot 2013.

T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk 2002.

T. Proctor, Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.

K. Rau, Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji, Warszawa 2001.

J. Rudniański, Sprawność umysłowa, Warszawa 1984.

J.M. Stine, Supermoc umysłu. Jak wykorzystać ukryte zasoby umysłu i odnieść sukces, Poznań 2002.

K. Szmidt, Trening kreatywności, Gliwice 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie aktywnego udziału w dyskusjach, pogadankach, ćwiczeniach i zadaniach odbywających się na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Michalak
Prowadzący grup: Bartłomiej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami stymulującymi i blokującymi twórcze myślenie oraz przeprowadzenie treningu kreatywnego myślenia przy wykorzystaniu najpopularniejszych narzędzi i technik heurystycznych. Stymulowane będzie również konstruktywne myślenie krytyczne.

Pełny opis:

Opis zagadnień merytorycznych:

istota i zasady heurystyki; schematy poznawcze i ich wpływ na postrzeganie rzeczywistości; przegląd wybranych techniki stymulacji kreatywnego myślenia; ćwiczenia na skojarzenia; generowanie pomysłów mapy myśli; diagramy problemowe; technika burzy mózgów; krytyka konstruktywna (twórcza) v. krytyka destruktywna (blokująca).

Literatura:

E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Spot 2013.

T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irmina Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Irmina Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami stymulującymi i blokującymi twórcze myślenie oraz przeprowadzenie treningu kreatywnego myślenia przy wykorzystaniu najpopularniejszych narzędzi i technik heurystycznych. Stymulowane będzie również konstruktywne myślenie krytyczne.

Pełny opis:

Opis zagadnień merytorycznych:

istota i zasady heurystyki; schematy poznawcze i ich wpływ na postrzeganie rzeczywistości; przegląd wybranych techniki stymulacji kreatywnego myślenia; ćwiczenia na skojarzenia; generowanie pomysłów mapy myśli; diagramy problemowe; technika burzy mózgów; krytyka konstruktywna (twórcza) v. krytyka destruktywna (blokująca).

Literatura:

E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Spot 2013.

T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Kowalkowski
Prowadzący grup: Filip Kowalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami stymulującymi i blokującymi twórcze myślenie oraz przeprowadzenie treningu kreatywnego myślenia przy wykorzystaniu najpopularniejszych narzędzi i technik heurystycznych. Stymulowane będzie również konstruktywne myślenie krytyczne.

Pełny opis:

Opis zagadnień merytorycznych:

istota i zasady heurystyki; schematy poznawcze i ich wpływ na postrzeganie rzeczywistości; przegląd wybranych techniki stymulacji kreatywnego myślenia; ćwiczenia na skojarzenia; generowanie pomysłów mapy myśli; diagramy problemowe; technika burzy mózgów; krytyka konstruktywna (twórcza) v. krytyka destruktywna (blokująca).

Literatura:

E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Spot 2013.

T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Kowalkowski
Prowadzący grup: Filip Kowalkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami stymulującymi i blokującymi twórcze myślenie oraz przeprowadzenie treningu kreatywnego myślenia przy wykorzystaniu najpopularniejszych narzędzi i technik heurystycznych. Stymulowane będzie również konstruktywne myślenie krytyczne.

Pełny opis:

Opis zagadnień merytorycznych:

istota i zasady heurystyki; schematy poznawcze i ich wpływ na postrzeganie rzeczywistości; przegląd wybranych techniki stymulacji kreatywnego myślenia; ćwiczenia na skojarzenia; generowanie pomysłów mapy myśli; diagramy problemowe; technika burzy mózgów; krytyka konstruktywna (twórcza) v. krytyka destruktywna (blokująca).

Literatura:

E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Spot 2013.

T. Proctor, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańsk 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.