Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Team building

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-BPR-TM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Team building
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2- specjalności
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Aktywny udział w zajęciach (konwersatorium) – 30h - 1 ECTS

2. Czas poświęcony na przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz pracę w grupach – 3 ECTS

3. Czas poświęcony na przygotowanie do zajęć – 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 ma rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę o procesach komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji językowej i wizualnej, komunikowania interpersonalnego, interpersonalno-medialnego, masowego, komunikacji marketingowej


K_W15 ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalności: dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, a zwłaszcza w nowych mediach lub pracownika branży/działu PR, reklamy i brandingu

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, właściwych dla obszaru mediów i komunikacji społecznej lub w obszarze łączącym perspektywy różnych dyscyplin naukowych


K_U15 posiada rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej specjalności

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, także status i zadania lidera potrafi określić priorytety służące realizacji zadania, określonego przez siebie lub przez innych


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu budowania zespołu, tj.: jakie są różnice pomiędzy grupą a zespołem, jakie role mogą przyjmować poszczególne osoby w zespole, co zagraża zespołowi, co decyduje o sukcesie zespołu, w jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem oraz jak funkcjonować w zespołach zróżnicowanych wiekowo.

Literatura:

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000.

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006.

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

1. Indywidualne prezentacje tematyczne, przygotowanie dyskusji.

2. Aktywność na zajęciach, praca w grupach.

3. Obecność - dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Lewandowska
Prowadzący grup: Maria Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu budowania zespołu, tj.: jakie są różnice pomiędzy grupą a zespołem, jakie role mogą przyjmować poszczególne osoby w zespole, co zagraża zespołowi, co decyduje o sukcesie zespołu, w jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem oraz jak funkcjonować w zespołach zróżnicowanych wiekowo.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do kursu – zajęcia organizacyjne.

2. Czym jest zespół? Zespół a grupa, budowa zespołu, typy zespołów.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 33-37.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss. 74-112.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 9-20.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008, ss. 125-137.

3. Przywództwo i kierowanie zespołem.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008, ss. 138-152.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019, ss. 13-64.

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016, ss. 161-194.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018, ss. 17-31.

4. Komponowanie zespołu, rozwój kompetencji pracowników.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 139-149.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, ss. 13-54.

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016, ss. 93-128.

5. Integrowanie zespołu.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006, ss. 183-208.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000, ss. 267-282.

6. Znaczenie ról zespołowych

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 21-26.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 74-87.

7. Rodzaje toksyczności w zespole

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006, ss. 43-204.

8. Podejmowanie decyzji w zespole

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 85-90.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011, ss. 115-136.

9. Co zagraża zespołowi?

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 21-32.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 88-101.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018, ss. 129-136.

10. Co decyduje o sukcesie zespołu?

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 51-57.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 102-119.

11. Zespoły w organizacjach i strukturach publicznych.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014, ss. 99-122.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 150-159.

12. Zespoły zróżnicowane wiekowo. Różnice pokoleniowe w zespole - fakt czy fikcja? Zarządzanie osobami starszymi od Ciebie.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016, ss. 27-61.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018, ss. 69-86, 143-155.

13. Zespół wirtualny

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011, ss. 208-210.

14. Kreatywność w zespole.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 44-59.

15. Podsumowanie kursu.

Literatura:

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000.

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006.

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Lewandowska
Prowadzący grup: Maria Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu budowania zespołu, tj.: jakie są różnice pomiędzy grupą a zespołem, jakie role mogą przyjmować poszczególne osoby w zespole, co zagraża zespołowi, co decyduje o sukcesie zespołu, w jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem oraz jak funkcjonować w zespołach zróżnicowanych wiekowo.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do kursu – zajęcia organizacyjne.

2. Czym jest zespół? Zespół a grupa, budowa zespołu, typy zespołów.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 33-37.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss. 74-112.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 9-20.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008, ss. 125-137.

3. Przywództwo i kierowanie zespołem.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008, ss. 138-152.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019, ss. 13-64.

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016, ss. 161-194.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018, ss. 17-31.

4. Komponowanie zespołu, rozwój kompetencji pracowników.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 139-149.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, ss. 13-54.

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016, ss. 93-128.

5. Integrowanie zespołu.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006, ss. 183-208.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000, ss. 267-282.

6. Znaczenie ról zespołowych

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 21-26.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 74-87.

7. Rodzaje toksyczności w zespole

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006, ss. 43-204.

8. Podejmowanie decyzji w zespole

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 85-90.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011, ss. 115-136.

9. Co zagraża zespołowi?

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 21-32.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 88-101.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018, ss. 129-136.

10. Co decyduje o sukcesie zespołu?

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 51-57.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 102-119.

11. Zespoły w organizacjach i strukturach publicznych.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014, ss. 99-122.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 150-159.

12. Zespoły zróżnicowane wiekowo. Różnice pokoleniowe w zespole - fakt czy fikcja? Zarządzanie osobami starszymi od Ciebie.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016, ss. 27-61.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018, ss. 69-86, 143-155.

13. Zespół wirtualny

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011, ss. 208-210.

14. Kreatywność w zespole.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 44-59.

15. Podsumowanie kursu.

Literatura:

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000.

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006.

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi procesu budowania zespołu, tj.: jakie są różnice pomiędzy grupą a zespołem, jakie role mogą przyjmować poszczególne osoby w zespole, co zagraża zespołowi, co decyduje o sukcesie zespołu, w jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem oraz jak funkcjonować w zespołach zróżnicowanych wiekowo.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do kursu – zajęcia organizacyjne.

2. Czym jest zespół? Zespół a grupa, budowa zespołu, typy zespołów.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 33-37.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ss. 74-112.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 9-20.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008, ss. 125-137.

3. Przywództwo i kierowanie zespołem.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008, ss. 138-152.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019, ss. 13-64.

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016, ss. 161-194.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018, ss. 17-31.

4. Komponowanie zespołu, rozwój kompetencji pracowników.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 139-149.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, ss. 13-54.

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016, ss. 93-128.

5. Integrowanie zespołu.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006, ss. 183-208.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000, ss. 267-282.

6. Znaczenie ról zespołowych

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 21-26.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 74-87.

7. Rodzaje toksyczności w zespole

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006, ss. 43-204.

8. Podejmowanie decyzji w zespole

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 85-90.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011, ss. 115-136.

9. Co zagraża zespołowi?

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 21-32.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 88-101.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018, ss. 129-136.

10. Co decyduje o sukcesie zespołu?

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998, ss. 51-57.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 102-119.

11. Zespoły w organizacjach i strukturach publicznych.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014, ss. 99-122.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 150-159.

12. Zespoły zróżnicowane wiekowo. Różnice pokoleniowe w zespole - fakt czy fikcja? Zarządzanie osobami starszymi od Ciebie.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016, ss. 27-61.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018, ss. 69-86, 143-155.

13. Zespół wirtualny

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011, ss. 208-210.

14. Kreatywność w zespole.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 44-59.

15. Podsumowanie kursu.

Literatura:

Agnieszka Kozak, Agnieszka Sowińska-Wróbel, Siła lidera. Jak efektywnie zarządzać? Doświadczenia z polskiego rynku, PWN, Warszawa 2016.

Alison Hardingham, Praca w zespole, Petit, Warszawa 1998.

Barbara Kożusznik, Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wyd. IV, Warszawa 2014.

Chip Espinoza, Joel Schwarzbart, Millenialsi zarządzają, PWN, Warszawa 2018.

Chip Espinoza, Mick Ukleja, Zarządzanie Millenialsami, PWN, Warszawa 2016.

Daniel L. Shapiro, Negocjuj nienegocjowalne. Jak rozwiązywać konflikty podszyte emocjami?, tłum. Magda Leżoń, ICAN, Warszawa 2018.

Deborah Mackin, Budowanie zespołu. Zestaw narzędzi, tłum. Michał Jóźwiak, REBIS, Poznań 2011.

Ewa Markowska, Budowa zespołu [w:] Organizacja zachowań zespołowych, pod. red. R. Rutki i P. Wróbla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Frank Pacetta, Roger Gittines, Przestań narzekać – zacznij działać. Jak przewodzić, wyzwalać pasję i odnawiać energię w ludziach oraz zwiększać zyski, przeł. Marek Król AKADE, Kraków 2000.

James M. Heidema, Carol A. McKenzie, Budowanie zespołu z pasją. Od toksycznych zachowań do zaangażowania, przeł. Anna Zdziemborska, REBIS, Poznań 2006.

Joanna Żukowska, Metody oceny form rozwoju kompetencji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019.

John S. Maxwell, Bądź liderem 2.0, przeł. Anita Doroba, MT Biznes, Warszawa 2019.

Maria Widerszal-Bazyl, Co zrobić, by zwiększyć efektywność zespołów zróżnicowanych wiekowo?, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2016.

Meredith Belbin, Nie tylko zespół, przeł. Grzegorz Sałuda, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.

Meredith Belbin, Twoja rola w zespole, tłum. Anna Sawicka-Chrapkowicz, GWP, Gdańsk 2008.

Meredith Belbin, Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Micki Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, tłum. Małgorzata Głogowska, HELION, Gliwice 2006.

Peter Ivanow, Moc wirtualnych zespołów, PWN, Warszawa 2018.

Thomas Erikson, Mój szef jest idiotą. Jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w pracy, Wielka Litera, Warszawa 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.