Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediatyzacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediatyzacja
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wpis na listę studentów DiKS UMK II stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

- aktywność (wykład ma charakter konwersatoryjny)

- przygotowanie do egzaminu końcowego


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauki o mediach i

komunikacji społecznej, zna miejsce dyscypliny w systemie nauk i relacje wobec

innych nauk (w szczególności politologii, socjologii, językoznawstwa,

literaturoznawstwa, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, ekonomii)

S2A_W01


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska kulturowe, polityczne,

prawne, ekonomiczne i wszelkie inne przynależące do sfery fenomenów

społecznych; interpretuje i wyjaśnia wzajemne relacje między zjawiskami

społecznymi S2A_U01

K_U02 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych; formułuje własne opinie, zachowując krytycyzm w doborze danych i metod analizy S2A_U02

K_U06 w sposób krytyczny, w zróżnicowanej formie i zakresach, wykorzystuje wiedzę z obszaru medioznawstwa i nauki o komunikowaniu S2A_U06Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza poprzez lekturę

literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w

konferencjach specjalistycznych, członkostwo i udział w pracach stowarzyszeń

branżowych. Inspiruje i organizuje proces uczenia się innych osób S2A_K01

K_K02 samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę, doskonali umiejętności i poszerza ich spektrum, wzbogacając je o wymiar interdyscyplinarny S2A_K06

K_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zawodową rolą

dziennikarza i/lub specjalisty z zakresu komunikowania S2A_K04
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład z mediatyzacji ma na celu zgłębienie wiedzy z zakresu roli mediów oraz technologii komunikacyjnych we współczesnym społeczeństwie. W trakcie zajęć będziemy się zajmować procesami medialnie i technologicznie zależnej zmiany społecznej oraz kulturowej. Ważne dla nas będzie przejście od procesów mediatyzacji do datafikacji oraz związane z nim konsekwencje dla człowieka, grup i całych społeczeństw.

Pełny opis:

1. Intro

2. Mediatyzacja - wprowadzenie

3. Instytucjonalne podejście do mediatyzacji

4. Mediatyzacja polityki

5. Kulturalistyczne podejście do mediatyzacji

6. Mediatyzacja kultury

7. Socjokonstruktywistyczne podejście do mediatyzacji

8. Deep mediatization

9. Datafikacja

10. Algorytmy

11. Platformy

12. Human-Robot Communication i AI

13. Mediatyzacja prywatności i inwigilacja

14. Regulacje Big Tech

15. Egzamin

Literatura:

TBA

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność

Wykład ma formę konwersatoryjną, dlatego jednym z komponentów oceny będzie Państwa aktywność w trakcie wykładu.

Egzamin pisemny

1. Kurs kończy się egzaminem pisemnym, który odbędzie się w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej (poprawka w trakcie sesji poprawkowej).

2. Egzamin składał się będzie z:

a. pojęć do wyjaśnienia (2 pkt. za każde pojęcie): pojęcia wyjaśniamy 2-3 zdaniami, tak by pokazać, że rozumiemy jakieś szczegółowe zagadnienie, przytaczając najważniejsze kwestie, np. autora pojęcia.

b. kategorii opisowych (5 pkt. za każdą kategorię): odpowiedź stanowi zazwyczaj dłuższą formę pisemną. Odpowiadając na pytania problemowe należy (tam, gdzie to możliwe):

- podać definicję problemu i związane z nim podstawowe pojęcia, typologie, funkcje;

- omówić najważniejsze cechy i punkty wyróżniające dane podejście, koncepcję;

- przywołać autorów danej koncepcji i ich podejście.

3. Egzamin będzie trwał 70 minut

4. Egzamin oceniany jest w systemie punktowym od 0 do 26

5. Na ocenę końcową składać się będzie suma punktów za egzamin i aktywność w trakcie wykładu. Ocena pozytywna uzyskana zostaje przez osoby, które zdobyły 60% punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Peszyński
Prowadzący grup: Wojciech Peszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wojtkowski
Prowadzący grup: Łukasz Wojtkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład z mediatyzacji ma na celu zgłębienie wiedzy z zakresu roli mediów oraz technologii komunikacyjnych we współczesnym społeczeństwie. W trakcie zajęć będziemy się zajmować procesami medialnie i technologicznie zależnej zmiany społecznej oraz kulturowej. Ważne dla nas będzie przejście od procesów mediatyzacji do datafikacji oraz związane z nim konsekwencje dla człowieka, grup i całych społeczeństw.

Pełny opis:

1. Intro

2. Mediatyzacja - wprowadzenie

3. Instytucjonalne podejście do mediatyzacji

4. Mediatyzacja polityki

5. Kulturalistyczne podejście do mediatyzacji

6. Mediatyzacja kultury

7. Socjokonstruktywistyczne podejście do mediatyzacji

8. Deep mediatization

9. Datafikacja

10. Algorytmy

11. Platformy

12. Human-Robot Communication i AI

13. Mediatyzacja prywatności i inwigilacja

14. Regulacje Big Tech

15. Egzamin

Literatura:

TBA

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.