Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia internetu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-D-S2-2-PI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0388) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją
Nazwa przedmiotu: Psychologia internetu
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II rok s2
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godzin.


Przygotowanie do zajęć - 90 godzin


Łącznie: 120 godzin (5 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę o regułach prawa, normach etycznych, zawodowych oraz o koncepcjach organizacyjnych dotyczących obszaru nowych mediów. Student wie, jak nowe media wpływają na psychikę jednostki i sposób funkcjonowania grupy społecznej. Rozpoznaje i charakteryzuje mechanizmy komunikacyjne obecne w nowych mediach.


Student zna podstawowe obszary badań związane z funkcjonowaniem człowieka w cyberprzestrzeni

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozumie i wyjaśnia, jaki wpływ wywiera wirtualny świat na rozwój stosunków międzyludzkich; student identyfikuje i objaśnia zalety i wady płynące z użytkowania nowoczesnych technologii. Kształci umiejętności dowodzenia swych racji w ramach wypowiedzi ustnych i pisemnych.


Student potrafi wyszukać i dokonać krytycznej analizy tekstu naukowego związanego z funkcjonowaniem człowieka w Internecie.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student wskazuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem nowych mediów. Nabywa kompetencji społecznych ułatwiających funkcjonowanie w specyficznym środowisku komunikacyjnym, jaki stanowią współcześnie nowe media (tzw. kompetencje cyfrowe). Jest jednostka aktywną, działająca w oparciu o normy etyczne.


Student jest świadomy podstawowych norm etycznych dotyczących prowadzenia badań nad funkcjonowaniem człowieka.


Student potrafi komunikować i dyskutować wyniki badań.

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem tego przedmiotu jest nie tylko zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania człowieka w środowisku internetu oraz wpływu internetu na życie ludzkie, ale również udoskonalenie umiejętności krytycznej analizy tekstu naukowego związanego z cyberpsychologią.

Pełny opis:

Realizowane tematy:

1) Internet w psychologii - czy psychologia w Internecie? Podstawowe obszary badawcze i kontrowersje z nimi związane. Zasady obowiązujące na zajęciach.

2) Agresja w Internecie i jej formy - cyberprzemoc, trolling, flame wars, hejt.

3)Nadużywanie / patologiczne używanie Internetu. Norma a patologia.

4) Internet w różnych grupach wiekowych. Kiedy zacząć, a kiedy skończyć bycie "on-line". Szanse i zagrożenia w różnych grupach wiekowych

5) Psychologiczna pomoc on-line - przyszłość czy zmierzch tradycyjnej psychologii?

6) Rodzicielstwo online.

7) Przeciążenie informacyjne. Edukacja online. Twórczość online.

8) Media społecznościowe. Zachowania społeczne. Randki online.

9) Konsument online.

10) Neuronauka a cyberpsychologia.

Zajęcia odbywają się zdalnie - synchronicznie i asynchronicznie (kurs na Moodle).

Literatura:

Podstawowa:

Błachnio,A., Przepiórka, A., Rowińska, T. (2014). Dysfunkcjonalne korzystanie z Internetu. Psychologia Społeczna, 9, 4 (31), s. 378-395

Ulfik-Jaworska, I. (2005). Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u dzieci grających w „agresywne" gry komputerowe. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ulfik-Jaworska, I. (2010). Cybermobbing – jako nowa forma mobbingu czy stary problem w nowym przebraniu. W: J. Plis i A. Mamcarz (red.), Media jako wyzwanie wychowawcze (s. 123-135). Radom. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Ulfik-Jaworska, I. (2010). Cyberbullying, cyberprzemoc czy cybermobbing? W: D. Bis, A. Rynio (red.), Media w wychowaniu chrześcijańskim (s. 491-500). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wallace, P. (2001). Psychologia internetu. Poznań: DW Rebis.

Zając J.M., Krejtz K., (2007). Internet jako przedmiot i obszar badań psychologii społecznej. Psychologia Społeczna, 2, 3–4 (5),s. 191–200

Literatura uzupełniająca:

W zależności od wybranego obszaru.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia zajęć jest zdobycie przez studenta odpowiedniej liczby punktów. Punkty te zdobywane są przez:

A) przygotowanie i przedstawienie minimum 1, maksymalnie 2 artykułów naukowych z zakresu psychologii Internetu lub poruszających zagadnienia cyberpsychologii. Muszą one dotyczyć dwóch różnych obszarów tematycznych.

Baza punktowa to rodzaj wybranego tekstu:

1) Artykuł popularnonaukowy w języku polskim lub innym - 10 pkt

2) Artykuł naukowy - fragment książki lub monografii , czasopismo poza listą ministerstwa- 15 pkt

3) Artykuł naukowy z czasopisma, które w ostatniej ocenie (2019) miało przynajmniej 20 punktów - 20 pkt

4) Artykuł naukowy z czasopisma, które w ostatniej ocenie (2019) miało przynajmniej 100 punktów - 30 pkt

Do podstawowej punktacji dolicza się +/- do 10 punktów za sposób prezentacji.

B) obowiązkowy test dotyczący tematów realizowanych na zajęciach - maksymalnie 20 punktów.

Ocena końcowa:

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać minimum 8 punktów z testu i łącznie:

- min 40 punktów - dostateczny

- min 50 punktów - dostateczny plus

- min 60 punktów - dobry

- min 70 punktów - dobry plus

- min 80 punktów - bardzo dobry

Egzamin - część ustna - do indywidualnego ustalenia przez system BBB.

Egzamin - część pisemna - 2.02. na Moodle ze wsparciem BBB.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Prowadzący grup: Lidia Wiśniewska-Nogaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.