Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aspekty społeczne chorób neurologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-ASCN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Aspekty społeczne chorób neurologicznych
Jednostka: Instytut Badań Informacji i Komunikacji
Grupy: Kognitywistyka - s2 - 1 rok
Kognitywistyka - s2- lista A
Wszystkie przedmioty-Kognitywistyka-s2
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

Łączna liczba godzin 180

w tym:

- godziny realizowane z udziałem nauczycieli 30

- czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/ uczestnika kursu 85

- czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 65

- czas wymagany do odbycia obowiązkowych praktyk 0

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do innych nauk, jak również jej specyfice i z wykorzystaniem terminologii dyscyplin wchodzących w zakres kognitywistyki omawia kwestie społecznie ważne, jak choćby związane z występowaniem chorób (neurologicznych).

W2: Zna terminologię dyscyplin wchodzących w zakres kognitywistyki i posługuje się nią w dyskusji poświęconej społecznym aspektom chorób neurologicznych.

W3: Ma wiedzę na temat uwarunkowań prawno-społecznych i etyczno-filozoficznych związanych z występowaniem chorób (neurologicznych).

W4: Ma uporządkowaną wiedzę o relacjach, jakie zachodzą pomiędzy strukturami, jak również instytucjami społecznymi i ich elementami, co jest pomocne w dyskusji nad instytucjonalnym podejściem do sytuacji chorobowych.

W5: Zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych, jak też metody ich oceny i rozpoznania w obszarze kognitywistyki a także ich aksjologiczne rozeznanie w świetle zaangażowanej, etyczno-filozoficznej refleksji naukowej.

W6: Zna i rozumie społeczne obawy, jakie rodzi występowanie chorób (m. in. neurologicznych).

W7: Zna społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pełnionego zawodu i możliwe jego obciążenia/zagrożenia.


Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia, w tym: K_W01, K_W02, K_W04, K_W09, K_W13, K_W14;


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi twórczo, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu dyscyplin, które wchodzą w zakres kognitywistyki formułować hipotezy i konstruować krytyczną argumentację aplikowaną do wyjaśniania problemów z zakresu nauk społecznych (m. in. związaną z występowaniem chorób)

U2: Potrafi samodzielnie wnioskować, wyjaśniać, jak też oceniać dylematy społecznie ważne, z uwagi m. in. na ich rangę, złożoność i odniesienie kulturowe [np. światopoglądowe, religijne, prawne, etyczno-filozoficzne].

U3: Potrafi umiejętnie argumentować na rzecz, m. in. wartości życia, jego jakości i świętości, jak również godności i ludzkiej natury, w kontekście sporu o stopień degradacji ludzkiego życia przez choroby neurologiczne.

U4: Stawia hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania instytucji społecznych i takiego też uwarunkowania różnych zjawisk społecznych – (w tym np. chorób).

U5: Potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, w języku polskim, w zakresie tematyki przedmiotu z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych w celu przygotowania się do zaliczenia przedmiotu.


Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia, w tym: K_U03, K_U13, K_U14;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość społecznej, kulturowej (w tym światopoglądowej i religijnej), jak również prawnej roli i znaczenia dylematów związanych z występowaniem chorób neurologicznych.

K2: Zna główne linie argumentacyjne, do których odwołują się badacze z różnych dziedzin (w tym m. in. etycy, filozofowie, prawnicy, antropolodzy i inni) podczas rozstrzygania wątpliwych społecznie kwestii związanych z występowaniem, m. in. chorób neurologicznych.

K3: Ma świadomość odmiennych propozycji przeciwdziałania chorobom neurologicznym.

K5: Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z wykonywaną aktualnie pracą badawczą, jest ich świadomy i odpowiedzialnie wykazuje chęć i aktywność w ich praktycznym rozwiązywaniu.

K6: Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów a także obserwacji. Rozumie społeczne aspekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.


Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia, w tym: K_K03, K_K04;


Metody dydaktyczne:

dydaktyczna eksponująca:

- pokaz


dydaktyczna podająca:

- wykład problemowy

- wykład informujący

- pogadanka


dydaktyczna poszukująca:

- giełda pomysłów/problemowa – dyskusja nad zagadnieniem problemowym

- projektu

- oxfordzka

- referat


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- oxfordzka
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Tematem zajęć będzie omówienie funkcjonowania człowieka chorego na choroby neurologiczne w społeczeństwie, z jednoczesnym wskazaniem wszelkich aspektów ograniczeń społecznych, jakie niosą wspomniane choroby, w tym ekonomicznych, prawnych, medycznych i wielu innych.

Po zwięzłym wprowadzeniu do tematu zajęć i przybliżeniu, czym są choroby neurologiczne na wykładzie prześledzone zostaną konkretne przypadki chorób neurologicznych bliżej przedyskutowanych na zajęciach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć.

2. Aspekty społeczne chorób neurologicznych – wybrane konteksty:

a. etyczno-filozoficzny (w tym bioetyczny)

b. antropologiczny

c. ekonomiczny

d. prawno-społeczny

e. bio-medyczny

3. Aspekty społeczne chorób neurologicznych – zagadnienia szczegółowe:

a. Czym są i jakie są źródła chorób neurologicznych.

b. Problem jakości i wartości życia osób z chorobami neurolgicznymi.

c. Choroba, zdrowie, stan wyleczenia.

c.1. M. in. zagadnienie chorób przewlekłych.

c.2. Medykalizacja chorób, z użyciem farmakologii, inżynierii genetycznych, techno-inżynierii, itp.

d. Kalectwo i niepełnosprawność.

e. Rehabilitacja i rewalidacja.

e.1. M. in. w kontekście sporu o granice ingerencji w ludzki organizm

f. Zagadnienie bólu i cierpienia osób obciążonych chorobami neurologicznymi.

g. Sprawiedliwość społeczna a medycyna (naprawcza).

g.1. Funkcjonowanie systemu orzecznictwa w Polsce i na świecie dotyczący ulg i uprawnień osób posiadających orzecznictwo o niezdolności do pracy.

g.2. System opieki medycznej w Polsce i na świecie z uwzględnieniem lecznictwa otwartego.

g.3. Znaczenie opieki społecznej w ramach zakładów opiekuńczo-leczniczych.

h. Funkcjonowanie człowieka chorego w społeczeństwie (zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym).

i. Rola specjalistów nie medycznych w rozwiązywani problemów pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

j. Edukacja społeczeństwa w zakresie chorób neurologicznych

k. inne

4. Dyskusja nad wybranymi chorobami neurologicznymi (w tym m. in.):

a. Udar mózgu.

b. Stwardnienie rozsiane.

c. Padaczka.

d. Choroba Parkinsona i inne schorzenia układu pozapiramidowego.

e. Zaburzenia poznawcze i choroby otępienne.

f. inne choroby neurologiczne.

5. Podsumowanie zajęć.

Literatura:

Literatura polsko i obcojęzyczna dostosowana do tematyki zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami otrzymania zaliczenia zajęć są:

- obecności na zajęciach (dopuszczalne są 2-ie nieobecności)

- referat/prelekcja/prezentacja

- egzamin ustny (z tematyki wykładu)

Metoda sprawdzenia efektów kształcenia:

- egzamin ustny (z tematyki wykładu)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.