Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Modele zwierzęce chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-MZCPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Modele zwierzęce chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu neurobiologii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15h wykładu + 15h laboratorium tj.30 godzin kontaktowych,

Efekty uczenia się - wiedza:

Definiuje podstawowe testy behawioralne stosowane w badaniach na zwierzętach

Opisuje cechy naturalnego behawioru szczura, wykorzystywane do projektowania testów behawioralnych

Zna procedury i rodzaje testów behawioralnych stosowanych do modelowania chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi dobrać model zwierzęcy do weryfikacji określonego problemu badawczego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy Rozumie znaczenie badań na modelach zwierzęcych dla rozwoju terapii i metod leczenia u ludzi

Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki w prowadzeniu badań na zwierzętach


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna; ćwiczenia: pokaz; praca z oprogramowaniem komputerowym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Wykład będzie dotyczył metod modelowania chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych z użyciem modeli zwierzęcych

Pełny opis:

Treści wykładu: zasady etyczne prowadzenia badań na zwierzętach, zwierzęta modelowe, m.in. zwierzęta transgeniczne, elementy biologii gryzoni istotne w projektowaniu eksperymentów na zwierzętach (naturalny behawior), , modele zwierzęce chorób, m. in. depresji, stresu posttraumatycznego, ADHD, choroby Alzheimera

Treści ćwiczeń: podstawowe testy behawioralne, projektowanie badań, analiza i wyciąganie wniosków na podstawie badań z użyciem modeli zwierzęcych

Literatura:

The Behavior of the Laboratory Rat: A Handbook with Tests 1st Edition by Ian Q. Whishaw (Editor), Bryan Kolb (Editor); 2005; Oxford University Press

The Laboratory Rat by Krinke, Bullock, Bunton, 2000, Academic Press

Publikacje z czasopism naukowych

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie wykładu: obecność (dozwolone 2 nieobecności) i zaliczenie na ocenę

zaliczenie ćwiczeń: obecność (dozwolona 1 nieobecność) i zaliczenie na ocenę

Kryteria oceniania: wymagany próg na ocenę dostateczną - 55-60%, dostateczny plus - 61-70%, dobry - 71-80%, dobry plus 81-90%, bardzo dobry - 91-100% .

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska
Prowadzący grup: Milena Jankowska, Hanna Kletkiewicz, Justyna Rogalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs „Modele zwierzęce chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych ” odbywać się będzie w FORMIE ZDALNEJ (głównie platforma Teams, w przypadku zmiany dostaną Państwo informacje) .Harmonogram jest dostępny na stronie Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii w zakładce Dydaktyka). Natomiast kolokwium zaliczeniowe z Wykładu odbędzie się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, w przypadku niezaliczenia – kolokwium poprawkowe - w formie ustnej na Platformie Teams.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń będą raporty i ocena aktywności na zajęciach.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Istnieje możliwość jednej nieobecności na wykładzie. Ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń i ich liczbę – 4 spotkania nie przewidujemy możliwości nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach proszę się kontaktować z prowadzącym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium zaliczeniowym – to utrata jednego terminu kolokwium (usprawiedliwienie – zwolnienie lekarskie).

Informacje dotyczące poszczególnych ćwiczeń, materiały, linki będą udostępniane na bieżąco.

Na stronie Katedry znajdą Państwo informacje o godzinach konsultacji osób prowadzących kurs (kontakt po wcześniejszym umówieniu drogą mailową).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Rogalska
Prowadzący grup: Hanna Kletkiewicz, Justyna Maliszewska, Justyna Rogalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs „Modele zwierzęce chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych ” odbywać się będzie w FORMIE ZDALNEJ (głównie platforma Teams, w przypadku zmiany dostaną Państwo informacje) .Harmonogram jest dostępny na stronie Katedry Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii w zakładce Dydaktyka). Natomiast kolokwium zaliczeniowe z Wykładu odbędzie się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, w przypadku niezaliczenia – kolokwium poprawkowe - w formie ustnej na Platformie Teams.

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń będą raporty i ocena aktywności na zajęciach.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Istnieje możliwość jednej nieobecności na wykładzie. Ze względu na praktyczny charakter ćwiczeń i ich liczbę – 4 spotkania nie przewidujemy możliwości nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach proszę się kontaktować z prowadzącym. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium zaliczeniowym – to utrata jednego terminu kolokwium (usprawiedliwienie – zwolnienie lekarskie).

Informacje dotyczące poszczególnych ćwiczeń, materiały, linki będą udostępniane na bieżąco.

Na stronie Katedry znajdą Państwo informacje o godzinach konsultacji osób prowadzących kurs (kontakt po wcześniejszym umówieniu drogą mailową).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)