Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transhumanizm: szanse - nadzieje - zagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-MF-TSNZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Transhumanizm: szanse - nadzieje - zagrożenia
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru- sem. zim.
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSNoK1kchlK7HIE0kzLO95zKv0LDQFhAcBllizfafuDU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4d189c93-7e05-432e-b7ce-b929b27fef59&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak/nie dotyczy.


Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 30 godzin;

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 godzin;


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu – 30 godzin;

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 25 godzin;


Łącznie: 100 godz. (4.00 pkt. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W_1: zna i rozumie główne kierunki i stanowiska transhumanizmu

W_2: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu transhumanizmu w relacji do innych nauk oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej

W_3: ma elementarną wiedzę na temat szans i zagrożeń, jakie wyniknąć mogą w następstwie dalszego rozwoju transhumanizmu

W_4: zna przedmiot transhumanizmu, w tym jego genezę, złóżoność przedmiotową oraz zależności występujące pomiędzy głównymi subdyscyplinami, które go konstytuują.

W_5: zna idee i kluczowe argumenty wybranych transhumanistów (tu: na podstawie samodzielnej lektury ich pism)

W_6: zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych leżących u podstaw transhumanizmu

W_7: ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie bloków subdyscyplin filozoficznych ważnych dla transhumanizmu, w tym etyki, estetyki oraz filozofii kultury.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U_1: poprawnie rozpoznaje i stosuje poznaną terminologię z zakresu filozofii dyskutując zagadnienie tranashumanizmu.

U_2: samodzielnie zdobywa wiedzę

U_3: analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia dyskutując kwestie podjęta na zajęciach kursowych

U_4: dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę dotyczącą transhumanizmu, wskazując przy tym niebezpieczeństwa które wiążą się z jego dalszym rozwojem i możliwości, które ten za sobą niesie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_1: ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

K_2: rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporów naukowych, jak i pozanaukowych (m. in. na temat transhumanizmu)

K_3: jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

K_4: na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania


Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z pojęciem, przedmiotem i genezą idei transhumanizmu, w ramach szerszej myśli filozoficznej.

Ukazanie korelacji i przejść na linii humanizm-transhumanizm-posthumanizm z jednoczesnym ukazaniem m. in. tego, czym jest antyhumanizm.

Zaprezentowanie wybranych/kluczowych problemów, z którymi mierzą się badacze żywotnie zainteresowani dalszym rozwojem i propagowaniem idei transhumanizmu.

Omówienie przykładowych teorii społecznych i filozoficznych obecnych w dyskursie transhumanistycznym.

Prezentacja wiodących zasad, teorii i koncepcji transhumanistycznych a wreszcie ukazanie szans i zagrożeń które ten może/niesie za sobą (w tym, m. in. dylematów z zakresu bio/etyki, bio/prawa oraz bio/polityki, czy też np. bio/ekonomii).

Pełny opis:

1) Wprowadzenie do zajęć

2) Bloki zagadnień:

a. narodziny, geneza, ewolucja i charakterystyka znaczenia terminu transhumanizm

b. sens i zakres stosowania nazwy transhumanizm

c. kluczowe teorie i kierunki w ramach transhumanizmu

d. od humanizmu do posthumanizmu

e. czym jest antyhumanizm?

f. co możemy zyskać a co stracić w perspektywie dalszego rozwoju transhumanizmu? – w kontekście namysłu nad wartością życia ludzkiego.

3) Human Liberation vs Trans-Liberation – spór o naturę człowieka.

4) transhumanizm a biogeneza życia – próba implementacji kategorii transhumanistycznych do wyjaśnienia problemów, które implikuje dynamiczny rozwój nauk biomedycznych, m. in. genetyki, embriologii i medycyny reprodukcyjnej.

5) transhumanizm a bioterapia – próba użycia kategorii transhumanistycznych do wyjaśnienia problemów, które generuje dynamiczny rozwój m. in. technologii transplantacyjnych.

6) transhumanizm a tanatologia – próba zastosowania kategorii transhumanizmu do eksplikacji, m. in. zagadnienia przedłużania życia ludzkiego.

7) transhumanizm a biomedycyna – spojrzenie w przyszłość (wybrane problemy pod dyskusję).

8) Podsumowanie kursu.

Literatura:

Przykładowe teksty w tłumaczeniu, z numeracją stron.

1) Braidotti R., Po człowieku, ss. 62-129.

2) DerridaJ., Kres człowieka, [w:] J. Derrida, Pismo filozofii, ss. 129-160.

3) Ferry L., Człowiek – Bóg, czyli o sensie życia, ss. 164-179

4) Feuerbach L., Zasady filozofii przyszłości, ss. 160-230.

5) Fukuyama F., Koniec człowieka, ss. 18-31, 130-140, 200-213.

6) Habermas J., Przyszłość natury ludzkiej, ss. 9-22, 62-81.

7) Haraway D., Manifest cyborga i Manifest gatunków stowarzyszonych, [w:] „Magazyn Sztuki”, nr. 17/1998.

8) James W., Pragmatyzm, wykład VII, ss. 187-207 i Istota humanizmu, [w:] H. Buczyńska-Garewicz, James, ss. 103-113.

9) Lyotard J.-F., Postmodernizm dla dzieci, ss. 29-54, 101-114.

10) Maritain J., Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe świata chrześcijańskiego, Londyn 1960, ss. 9-33, 58-74.

11) Renaut A., Paradoksy antyhumanizmu i historia podmiotu, [w:] „Odra”, nr. 6/2000 i „Era jednostki”, ss. 31-77.

12) Taylor Ch., Humanizm i nowoczesna tożsamość, [w:] K. Michalski, Człowiek w nauce współczesnej, ss. 149-198.

13) Vattimo G., Kryzys humanizmu, [w:] G. Vattimo, Koniec nowoczesności, ss. 27-42.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: praca zaliczeniowa/esej na ocenę (w skali 5-2).

Kryteria oceniania: zaliczenie na ocenę na podstawie końcowej pracy zaliczeniowej/eseju.

Praktyki zawodowe:

Brak/nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leźnicki
Prowadzący grup: Marcin Leźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.