Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii poznawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1/S2-1-WDPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii poznawczej
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka -s1 - 1 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu 30 godz.; konsultacje 20 godz. – w sumie 50 godz.


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. pisanie komentarzy do tematów wykładów - 50 godz


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w zaliczeniu na ocenę – 30 godz.

W sumie 130 godz. – 5 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

zna podstawową terminologię z zakresu psychologii poznawczej w języku polskim, K_W02

rozumie oraz potrafi wytłumaczyć opisy prawidłowości, zjawisk i procesów wykorzystujące język nauk ścisłych, w szczególności potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa, K_W03

zna podstawową terminologię z zakresu psychologii poznawczej w języku angielskim, K_W04

zna zależności między głównymi subdyscyplinami kognitywistycznymi, zna zależności między głównymi subdyscyplinami kognitywistycznymi, K_W05

zna i rozumie główne kierunki i stanowiska z zakresu psychologii poznawczej, K_W07

ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z psychologii poznawczej, K_W11

zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe psychologii poznawczej, K_W14

wykorzystuje narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na badanie procesów poznawczych, K_W16


Efekty uczenia się - umiejętności:

wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, K_U01

poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakres psychologii poznawczej, K_U04

Podejmuje próby rozwiązania problemów w obszarze psychologii poznawczej, K_U05

wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i ustnych wypowiedzi naukowych, K_U07

uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych, K_U09

przytacza główne tezy badań stosownie do ich istotności, K_U10

formułuje w mowie i na piśmie problemy w zakresie psychologii poznawczej, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy, K_U11

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego, K_U14

posługuje się zasadami terapii w odniesieniu do poszczególnych zaburzeń z wykorzystaniem wiedzy i metod psychologii poznawczej, K_U16

potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe, K_U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, K_K02

efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania, K_K05

wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym, K_K07

rozumie istotność problematyki psychologii poznawczej i potrafi ją umiejscowić na gruncie interakcji społecznych, K_K08

wykorzystuje swoje kompetencje w wielu dziedzinach życia społecznego oraz zawodowego, K_K09

Metody dydaktyczne:

wskazane poniżej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Wykład prezentuje zagadnienia z zakresu psychologii procesów poznawczych zawierających główne teorie, metody badawcze i wyniki badań mające na celu wyjaśniania strukturę i funkcjonowania ludzkiego umysłu. Umysł jest pojmowany jako system przetwarzania informacji w którym procesy poznawcze mogą być ujęte w modelach obliczeniowych. Wyszczególnienie takich modelów w kontekście różnych aspektów funkcji poznawczej (od percepcji do rozumowania logicznego) jest rola naukowców działających w tej dziedzinie. Rozwój i sukcesy takiego podejścia są tematem całego kursu.

Pełny opis:

Psychologia poznawcza interesuje się procesami zachodzącymi w umyśle ludzkim podczas interakcji ze środowiskiem, w najszerszym sensie słowa interakcji. Po długim okresie historycznym, w którym nauka psychologiczna była zredukowana do badań obserwowalnych zachowań człowieka (behawioryzm), rewolucja poznawcza w latach 50tych zeszłego wieku stworzyła nowego paradygmat teoretycznego na podstawie koncepcji przetwarzania informacji. Według tej koncepcji zachowanie człowieka jest kierowane przez wiedzę, czyli ciąg informacji, które są odbierane ze środowiska, magazynowane w pamięci i leżą u podstaw podejmowanych decyzji i wykonanych akcji. Przebieg przetwarzania informacji w systemie poznawczym jest więc główny fokus badań psychologicznych, opierających się na metodologii obserwacji rygorystycznie kontrolowanych i powtarzalnych. Modele psychologiczne starają się tłumaczyć przepływ informacji, naturę i strukturę wiedzy w systemie poznawczym, etapów transformacji informacji w każdej z funkcji poznawczych przypisanych systemu poznawczego. Zazwyczaj są one wyrażane w formie diagramu blokowego przepływu informacji jako modele obliczeniowe możliwe do implementowania w programach komputerowych.

Bloki tematyczne

Wykłady 1-3 Zarys historyczny; wyłonienie się paradygmatu przetwarzania informacji w psychologii i kognitywistyce

Wykłady 4-6 Natura percepcji i teorie percpecji: Bayesowska teoria percepcji i ekologiczna teoria percepcji

Wykłady 7-8 Teorie uwagi; debata nad lokalizacji filtra uwagi; uwaga selektywna wizualna; podzielność uwagi

Wykłady 9-12 Rodzaje pamięci: sensoryczna, krótkotrwała, robocza, długotrwała, epizodyczna, proceduralna

Wykłady 13-15 Natura i organizacja pojęć: pojęcia jako definicje, prototypy, reprezentacje egzemplarze, elementy "teorii potocznych"

Literatura:

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania są:

- na wykładzie: egzamin pisemny końcowy w postaci pytań zamkniętych i otwartych

- na ćwiczeniach: rezultaty kolokwium końcowego oraz aktywna uczestnictwo w zajęciach

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przez pierwszych 6 tygodni, kurs będzie odbywał się zdalnie przez platformę MS Teams.

Link do zespołu MS Teams (wykład): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3SFppUqsdO8T3dVqHPOF5v5WlfmeB2jTb4wK0gRQk9Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=454872b1-b9b0-4edd-8302-ee3f1f73a3c9&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Link do zespołu MS Teams (ćwiczenia): https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aHuEja3VpqpPtQo9QcTMRWAOOFaR7tXnX5qpGHhwhhkg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c2c67fb-af25-4b54-a92d-7041c167c4a4&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Na kanale zespołu znajduje się plik z dokładnym opisem zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Olgierd Borowiecki, Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma zapoznać studentów i studentki z podstawową wiedzą z zakresu psychologii poznawczej. W pierwszej fazie wykład koncentruje się na historii psychologii, w trakcie której stopniowo wyłaniały się podstawowe założenia teoretyczne kognitywistyki. Następne wykłady dotyczą klasycznych psychologicznych i kognitywistycznych modeli funkcjonalnej organizacji systemu poznawczego (w domenie percepcji, uwagi, pamięci oraz wiedzy pojęciowej).

Pełny opis:

Wykład składa się z następujących bloków tematycznych (każdy z bloków odpowiada 2-4 spotkaniom wykładowym)

1. Wstęp historyczny i teoretyczny (3 spotkania)

- Psychologia przed “rewolucją kognitywną”: introspekcjonizm i behawioryzm

- Paradygmat klasycznej kognitywistyki: reprezentacje mentalne, obliczeniowa teoria umysłu, trzy poziomy wyjaśniania wg Marra

2. Percepcja (4 spotkania)

- Percepcja jako nieświadome wnioskowanie; reguła Bayesa i jej znaczenie dla teorii percepcji

- Percepcja bezpośrednia w ujęciu Gibsona

3. Uwaga (2 spotkania)

- Klasyczne modele uwagi: uwaga jako filtr poznawczy

- Model uwagi jako zasobu poznawczego i jako optymizacji precyzji

- Przeszukiwanie uwagowe: uwaga endogenna i egzogenna

4. Pamięć (4 spotkania)

- Klasyfikacja systemów pamięciowych

- Pamięć sensoryczna

- Pamięć krótkotrwała i pamięć operacyjna (model Baddeleya)

- Pamięć epizodyczna i autobiograficzna

- Pamięć niejawna

- Pamięć semantyczna

5. Pojęcia (2 spotkania)

- Funkcje poznawcze pojęć

- Pojęcia jako prototypy i jako reprezentacje egzemplarzy

- Pojęcia a teorie potoczne

Literatura:

Literatura pomocnicza do wykładu:

Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania: umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., Wichary, S. (2020). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

Sternberg, R. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Sławomir Duda, Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma zapoznać studentów i studentki z podstawową wiedzą z zakresu psychologii poznawczej. W pierwszej fazie wykład koncentruje się na historii psychologii, w trakcie której stopniowo wyłaniały się podstawowe założenia teoretyczne kognitywistyki. Następne wykłady dotyczą klasycznych psychologicznych i kognitywistycznych modeli funkcjonalnej organizacji systemu poznawczego (w domenie percepcji, uwagi, pamięci oraz wiedzy pojęciowej).

Pełny opis:

Wykład składa się z następujących bloków tematycznych (każdy z bloków odpowiada 2-4 spotkaniom wykładowym)

1. Wstęp historyczny i teoretyczny (3 spotkania)

- Psychologia przed “rewolucją kognitywną”: introspekcjonizm i behawioryzm

- Paradygmat klasycznej kognitywistyki: reprezentacje mentalne, obliczeniowa teoria umysłu, trzy poziomy wyjaśniania wg Marra

2. Percepcja (4 spotkania)

- Percepcja jako nieświadome wnioskowanie; reguła Bayesa i jej znaczenie dla teorii percepcji

- Percepcja bezpośrednia w ujęciu Gibsona

3. Uwaga (2 spotkania)

- Klasyczne modele uwagi: uwaga jako filtr poznawczy

- Model uwagi jako zasobu poznawczego i jako optymizacji precyzji

- Przeszukiwanie uwagowe: uwaga endogenna i egzogenna

4. Pamięć (4 spotkania)

- Klasyfikacja systemów pamięciowych

- Pamięć sensoryczna

- Pamięć krótkotrwała i pamięć operacyjna (model Baddeleya)

- Pamięć epizodyczna i autobiograficzna

- Pamięć niejawna

- Pamięć semantyczna

5. Pojęcia (2 spotkania)

- Funkcje poznawcze pojęć

- Pojęcia jako prototypy i jako reprezentacje egzemplarzy

- Pojęcia a teorie potoczne

Literatura:

Literatura pomocnicza do wykładu:

Maruszewski, T. (2011). Psychologia poznania: umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B., Wichary, S. (2020). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN

Sternberg, R. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne .

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)