Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Informatyka stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1-3-IS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka stosowana
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka- s1- 3 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Podstawowa umiejętność pracy na komputerze klasy PC.

2. Zaliczenie kursu Wstęp do informatyki.Przedmiot prowadzony zdalnie w trybach synchronicznym i asynchronicznym przy użyciu następujących narzędzi: MS Teams, Moodle, usosmail, email.


Materiały dydaktyczne udostępniane będą za pośrednictwem platformy Moodle.


Sprawdziany i zaliczenia odbywały się będą za pośrednictwem Moodla.


Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 20


Łącznie: 80 godzin – 3 punkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna zarys historii powstania systemów TeX i LaTeX - K_W17

W2: Posiada wiedzę o dystrybucjach systemu LaTeX - K_W17

W3: Zna grupy i fora dyskusyjne poświęcone systemowi LaTeX - K_W17

W3: Zna zasady komputerowego składania artykułów naukowych i książek - K_W17

W4: Zna podstawowe i zaawansowane komendy systemy LaTeX - K_W17

W5: Posiada wiedzę o stosowaniu pakietów system LaTeX – K_W17, K_W16

W6: Zna sposoby tworzenia komend i środowisk systemu LaTeX – K_W17

W7: Zna podstawowe komunikaty błędów systemu LaTeX - K_W17


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Instaluje system LaTeX wraz z rozszerzeniami na komputerach z systemem Windows - K_U13

U2: Samodzielnie opracowuje dokumenty w systemie LaTeX - K_U13

U3: Stosuje podstawowe i zaawansowane komendy systemu LaTeX - K_U13

U4: Stosuje standardowe i niestandardowe pakiety systemu LaTeX - K_U13

U5: Tworzy własne komendy i proste makra – K_U13

U6: Interpretuje błędy i rozwiązuje problemy w dokumentach tworzonych w systemie LaTeX - K_U13

U7: Samodzielnie poszerza wiedzę na temat użytkowania systemu LaTeX - K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wyszukuje rozwiązania problemów na forach i grupach dyskusyjnych poświęconych systemowi LaTeX oraz potrafi udzielić informacji na temat sposobów rozwiązania standardowych trudności pojawiających się w pracy z LaTeX-em - K_K01, K_K02, K_K03

Metody dydaktyczne:

Podające: wykład informacyjny

Poszukujące: ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, metoda projektu


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami komputerowego składu artykułów i książek w systemie LaTeX.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami komputerowego składu artykułów i książek w systemie LaTeX. Przyswojenie wiedzy omawianej w kolejnych blokach (patrz niżej) oraz nabycie umiejętności tamże prezentowanych pozwoli studentom na sprawne tworzenie i redagowanie dokumentów (zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych) w systemie LaTeX.

Przedmiot rozpoczynają zajęcia poświęcone historii powstania systemów TeX i LaTeX oraz omówienia dostępnych dystrybucji. Po tym następuje zaznajomienie uczestników zajęć ze sposobem instalowania systemu, oprogramowania pomocniczego oraz ich konfiguracji.

Kolejny etap obejmuje pracę z systemem LaTeX z uwzględnieniem specyfiki pracy w każdym z trzech dostępnych trybów: akapitowym, matematycznym i wierszowym. Na tym etapie studenci uczą się tworzenia coraz bardziej zaawansowanych dokumentów, wyboru alfabetu, korzystania z dostępnych fontów, definiowania własnych poleceń i środowisk.

Końcowe etapy zajęć obejmują tworzenie bibliografii w LaTeX-u, zastosowania pakietów graphics oraz tikzpicture do tworzenia grafiki, pakietu amsmath usprawniającego pracę w trybie matematycznym oraz interpretowania komunikatów o błędach LaTeX-a wraz z eliminowaniem ich przyczyn.

Na zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Historia powstania systemów TeX i LaTeX.

2.Dystrybucje systemu LaTeX.

3.Instalacja systemu LaTeX.

4. Podstawowe programy do obsługi systemu LaTeX.

5. Struktura i tworzenie pliku źródłowego.

6. Zdania i akapity, dokumenty oraz elementy wystawione w LaTeX-u

7. Alfabety i zmiana rodzaju pisma. Wybór fontu.

8. Praca w trybach akapitowym, matematycznym i wierszowym.

9. Wzory matematyczne i sposoby ich wprowadzania.

10. Definiowanie poleceń i środowisk.

11. Grafika w systemie LaTeX. Środowisko picture.

12. Pakiety graphics i tikzpicture.

13. Bibliografie i cytowania.

14. Komunikaty o błędach generowane przez TeX-a i LaTeX-a.

15. Pakiet amsmath.

Literatura:

Podstawowa:

1. L. Lamport, LaTeX. System opracowywania dokumentów, WNT, Warszawa, 2004.

2. D. Knuth, TeX. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2005.

3. S. Pakin, The Comprehensive LaTeX symbol list, http://www.ctan.org/tex-archive/info/symbols/comprehensive/

4. T. Tantau, TikZ and PGF. Manual for version 1.18.

http://paws.wcu.edu/tsfoguel/tikzpgfmanual.pdf

Uzupełniająca:

1. E. Rafajłowicz, W. Myszka, LaTeX. Zaawansowane narzędzia, Warszawa 1996.

2. K. M. Borkowski, LaTeX. Profesjonalny skład publikacji, Toruń 1992.

Adam Marszałek, Toruń 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

1. rozwiązywanych na bieżąco zadań: W1-W8, U1-U10, K1

2. przygotowanego na koniec semestru dokumentu w systemie LaTeX: W1-W10, U2-U10

Kryteria:

Liczba punktów za zadania bieżące: 20

Liczba punktów za zadanie końcowe: 10

18-20,5 pkt. – dostateczny

21-23,5 pkt. – dostateczny plus

24-25,5 pkt. – dobry

26-27,5 pkt. – dobry plus

28-30 pkt. – bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gruszczyński
Prowadzący grup: Rafał Gruszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)