Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S1-3-Pr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka- s1- 3 rok
Modułk MK_8 - przedmioty uzupełniające z I stopnia
Strona przedmiotu: https://kognitywistyka.umk.pl/pliki/informacje_o_praktykach_kognitywistyka.pdf
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

90 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 Absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i przedsiębiorczą w zakresie nauk o poznaniu i subdyscyplin kognitywistycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U12 Absolwent potrafi samodzielnie zapanować własną dalszą ścieżkę rozwoju naukowego


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 Absolwent jest gotów odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu społecznym

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- sytuacyjna

Pełny opis:

Praktyki zawodowe

w Katedrze Kognitywistyki UMK

I. Zasady ogólne

1. Praktyka studencka jest częścią programu studiów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk jest warunkiem ukończenia studiów na kierunku Kognitywistyka I stopnia.

2. Praktyki są realizowane na trzecim roku studiów (VI semestr), w wymiarze 90 godzin. Za zaliczenie praktyk student uzyskuje 7 punktów ECTS.

3. Nadzór nad praktykami studenckimi w Katedrze Kognitywistyki UMK sprawuje opiekun praktyk

powołany przez Dziekana Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Obecnie funkcję opiekuna praktyk sprawuje dr Paweł Gładziejewski.

4. Odwołania od decyzji opiekuna praktyk kierowane są do Dyrektora Katedry Kognitywistyki

UMK.

5. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą opiekuna możliwa jest realizacja praktyk na drugim roku

studiów. Zmiana terminu odbywania praktyk nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskania minimum wymaganych punktów ECTS na trzecim roku studiów.

6. Wydział Filozofii i Nauk SpołecznychUMK (https://www.wfins.umk.pl/wydzial/interesariusze/)

oraz Biuro Karier UMK (https://www.biurokarier.umk.pl/aktualne-oferty) prowadzą listy instytucji, które polecane są studentom jako miejsca odbywania praktyk studenckich. Katedra Kognitywistyki kładzie jednak nacisk na samodzielny wybór miejsca odbywania praktyk, związany

z indywidualnymi zainteresowaniami i planami samorozwoju studenta. Jako miejsce odbywania praktyk preferowane są instytucje, których profil jest dopasowany do kompetencji związanych z kierunkiem studiów, w tym firmy wykorzystujące kompetencje związane z projektowaniem UX/UI, firmy wykorzystujące R&D zgodny z profilem studiów kognitywistycznych, instytucje edukacyjne, a także terapeutyczne (w tym wykorzystujące neurorehabilitację).

7. Student może równieżzaliczyć praktyki aktywne uczestnictwo w pracach badawczych o profilu

kognitywistycznym, prowadzonych pod opieką pracowników naukowych UMK, zwłaszcza w

ramach grantów NCN i grantów uczelnianych.

8. Na czas realizacji praktyk studenci powinni mieć wykupione ubezpieczenie NNW.

II. Obowiązki studenta realizującego praktyki

1. Student samodzielnie wybiera miejsce realizacji praktyk i powiadamia o tym opiekuna praktyk,

wskazując przy tym planowany zakres obowiązków. Do praktyk realizacji podejść dopiero po

zaakceptowaniu wybranej instytucji i planowanego zakresu obowiązków przez opiekuna praktyk.

2. Studenta obowiązuje rozliczenie godzinowe, przy czym do praktyk zalicza się jedynie godziny

faktycznie przepracowane.

III. Obowiązki opiekuna praktyk

1. Opiekun praktyk zapoznaje studenta z zasadami i organizacją praktyk oraz konsultuje i zatwierdza miejsce odbycia praktyk.

2. Na podstawie Dziennika praktyk (wypełnionego przez studenta oraz zaakceptowanego przez

przedstawiciela instytucji w której realizowane są praktyki lub stosownego pracownika UMK)

oraz Formularza oceny praktykanta (wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela instytucji w której realizowane są praktyki lub stosownego pracownika UMK).

Metody i kryteria oceniania:

Formularz oceny praktyk i rozmowa z opiekunem praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Gładziejewski
Prowadzący grup: Paweł Gładziejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)