Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-K-S2-1-NEEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Neuroekonomia
Jednostka: Katedra Kognitywistyki
Grupy: Kognitywistyka - s2 - 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności obsługi komputera, w tym: tworzenie prezentacji.

Podstawowa wiedza z zakresu metodologii i analiz statystycznych.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu : 30 godz. wykładów.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i poprawki do eksperymentu badawczego; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury – 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania raportu z badań – 30 godz.

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) – 30 godz.


Łącznie 120 godz. – 4 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu zajęć student powinien posiąść wiedzę z zakresu neuroekonomii w stopniu umożliwiającym krytyczną analizę tekstów naukowych dotyczących tej tematyki; właściwego i krytycznego traktowania danych neuromarketingowych. Zna dziedziny wykorzystania okulografu w biznesie, potrafi zidentyfikować procesy poznawcze biorące udział w odbiorze przekazu wizualnego, wykazuje się znajomością oddolnych i odgórnych mechanizmów uwagi wzrokowej. Ponadto zna metody analizy i prezentacji wyników badań marketingowych z zastosowaniem okulografu.

Po ukończeniu zajęć student ma rozszerzoną wiedzę o znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki.

Student zna szczegółową terminologię dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki w języku polskim subdyscypliny w wybranym języku obcym;

zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kognitywistyki.

Po odbyciu zajęć student ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z neuroekonomii;

ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kognitywistyki.

Posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie neurologii i neurobiologii na poziomie właściwym dla kognitywistyki.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student ze zrozumieniem czyta artykuły naukowe dotyczące badań neuroekonomicznych, neuromarketingowych. Potrafi dokonać krytycznej analizy, interpretacji rezultatów badań oko-ruchowych w biznesie. Student potrafi przygotować, przeprowadzić i zanalizować badanie reklam wizualnych z zastosowaniem okulografu. Potrafi obsługiwać okulograf, jak i niezbędne programy służące do graficznej prezentacji wyników analiz oko-ruchowych.

Ukształtowana wiedza powinna umożliwić studentowi:

podejmowanie i innowacyjne rozwiązywanie problemów badawczych oraz aplikacyjnych w zakresie problematyki podejmowanej na gruncie odbioru przekazu wizualnego; samodzielne planowanie i przeprowadzenie badania eksperymentalnego z zastosowaniem okulografu w wybranym przez siebie obszarze wiedzy;

czytanie ze zrozumieniem prac naukowych z zakresu eyetrackingu – zarówno w języku polskim, jak i angielskim;

krytyczną analizę tekstu naukowego z psychologii reklamy.

Student posiada pogłębioną umiejętność stosowania technik efektywnego komunikowania się i negocjacji,

potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych

dla studiowanego kierunku studiów.

Student potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kognitywistyki, planuje i wykonuje zadania praktyczne lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Student zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski i proponuje rozwiązania o charakterze praktycznym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student powinien umieć zastosować posiadaną wiedzę z neuroekonomii do wyjaśniania i przewidywania zjawisk obserwowanych poza laboratorium. Ze względu na zakres problematyki, metodologiczną surowość oraz interdyscyplinarność badań okulograficznych student powinien nabyć kompetencje do wielostronnego, a zarazem precyzyjnego podejmowania problemów o charakterze aplikacyjnym. Ważną kompetencją personalną i społeczną ukształtowaną w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu badań marketingowych z zastosowaniem okulografu jest umiejętność współpracy z innymi ludźmi i grupowego rozwiązywania problemów.

Metody dydaktyczne:

Wykład - praktyczne prezentacja obsługi okulografu, posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem, dyskusja, prezentacja multimedialna (pomoce: 2 laptopy, okulograf, rzutnik).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- pomiaru w terenie
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Wykłady:

1. Neuroekonomia-wprowadzenie

2. Doświadczenie zmysłowe - jego znaczenie dla decyzji zakupowych

3. Inne czynniki wpływające na decyzje ekonomiczne (emocje, wiek, płeć)

4. Specyficzna grupa konsumencka - matki na zakupach

5. Eye-tracking jako narzędzie badawcze

6. Eye-tracking w badaniach marketingowych

7. Metody przetwarzania i analizy danych oko-ruchowych

8. Interpretacja wyników badań marketingowych

Pełny opis:

Wykłady:

1. Neuroekonomia-wprowadzenie w tematykę, przedstawienie definicji i obszaru badań w zakresie neuroekonomii

2. Doświadczenie zmysłowe - jego znaczenie dla decyzji zakupowych. Prezentacja teorii i badań z zakresu wpływu doświadczeń zmysłowych na decyzje konsumenckie.

3. Inne czynniki wpływające na decyzje ekonomiczne. Prezentacja wpływu zmiennych demograficznych (wiek, płeć) oraz psychologicznych (emocje, potrzeby, postawy) na decyzje konsumenckie.

4. Specyficzna grupa konsumencka - matki na zakupach. Szczegółowa analiza zachowań konsumenckich grupy matek. Wpływ hormonów, grupy społecznej na zachowania konsumenckie.

5. Eye-tracking jako narzędzie badawcze. Prezentacja podłoża teoretycznego badań okulograficznych. Prezentacja działania urządzenia do badania ruchów oczu.

6. Eye-tracking w badaniach marketingowych. Opis eksperymentów naukowych z wykorzystaniem okulografii o tematyce marketingowej. Analiza przypadku. Porównania grupowe.

7. Metody przetwarzania i analizy danych oko-ruchowych. Przedstawienie podstawowych metod przetwarzania danych oko-ruchowych i analizy Przeprowadzenie przykładowej analizy (z badań własnych)

8. Interpretacja wyników badań marketingowych. Interpretacja czasów fiksacji wzrokowej, amplitudy sakkad, czasu do przeniesienia wzroku na region zainteresowania. Przedstawienie przykładów interpretacji wskaźników w zależności od zadania postawionego uczestnikom badania.

9. Prezentacje studenckie na wskazane tematy.

Literatura:

Podstawowa:

* Pradeep, A. K. (2011). Mózg na zakupach. Neuromarketing w sprzedazy. Gliwice: Helion.

* Duchowski, A. T. (2007). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. London: Springer. [R1-4, 13, 17, 19]

* Nielsen, J., Pernice, K. (2010). Eyetracking Web Usability. Berkeley: New Riders Press. [R6, 7]

* Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku. Poznań: Rebis.

Uzupełniająca:

* Zak, P. J., Stanton, A. A., & Ahmadi, S. (2007). Oxytocin Increases Generosity in Humans. PLoS ONE, 2(11), e1128. doi:10.1371/journal.pone.0001128

* Bercea, M. D. (2012). Anatomy of methodologies for measuring consumer behavior in neuromarketing research. Proceedings of the LCBR European Marketing Conference 2012. Pobrano z http://www.lcbr-online.com/index_files/proceedingsemc12/12emc023.pdf

* McClure, S. M. (2004). Separate Neural Systems Value Immediate and Delayed Monetary Rewards. Science, 306(5695), 503–507. doi:10.1126/science.1100907

* Haynes, J.-D., Sakai, K., Rees, G., Gilbert, S., Frith, C., & Passingham, R. E. (2007). Reading Hidden Intentions in the Human Brain. Current Biology, 17(4), 323–328. doi:10.1016/j.cub.2006.11.072

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Zaliczenie pisemnego egzaminu obejmującego całość omawianych zagadnień (60 punktów) plus zaliczenie prezentacji tematów na wykładach (1/3 oceny; 30 punktów).

Prezentacja do przygotowania z artykułu z listy filadelfijskiej na temat związany z neuroekonomią (po zatwierdzeniu przez prowadzącą: do końca X).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bibianna Bałaj
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Maria Przybylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bibianna Bałaj
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj, Justyna Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bibianna Bałaj
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bibianna Bałaj
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bibianna Bałaj
Prowadzący grup: Bibianna Bałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.