Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Information Searching

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-IS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Information Searching
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3993
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i Internetu

Całkowity nakład pracy studenta:

120 h

Efekty uczenia się - wiedza:

- student zna cyfrowe źródła informacji i narzędzia wyszukiwawcze;

- student zna kierunki rozwoju narzędzi wyszukiwawczych we współczesnym świecie;

- student ma wiedzę na temat metod oceny informacji pochodzącej z różnych jej źródeł.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Student, wykorzystując różnorodne narzędzia wyszukiwcze, umie wyszukać informacje z internetowych źródeł informacji;

- Student umie wybrać narzędzia lub źródła informacji dostosowane do własnych potrzeb i przygotowania projektu informacyjnego;

- Student potrafi samodzielnie ocenić i wybrać informację prawdziwą i o wysokiej jakości;

- Student potrafi krytycznie ocenić źródła informacji i danych;

- Student potrafi dokonać wyboru informacji według różnych kryteriów.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Student rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy o procesie wyszukiwania informacji w Internecie;

- Uczeń aktywnie korzysta internetowych narzędzi wyszukiwania do własnych potrzeb;

- Student zna różne praktyczne zastosowania narzędzi i źródeł informacji;

- Student ma potrzebę krytycznej oceny informacji z otoczenia społecznego;

- Student potrafi wykorzystać interrnetowe narzędzia wyszukiwcze w praktyce.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia charakteryzują środowisko informacyjne Internetu, charakteryzują typy narzędzi wyszukiwawczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ocenę jakości wyszukanych dzięki nim zasobów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się i umiejętne wykorzystanie różnych rodzajów źródeł informacji w Internecie. Przedmiot prezentuje środowisko informacyjne Internetu, identyfikuje problemy w ocenie jakości jego zasobów.

Zaplanowane tematy:

1. Internet jako środowisko informacyjne,

2. Typologia narzędzi i zasobów informacyjnych dostępnych online,

3. Ukryty Internet,

4. Wyszukiwanie – dotyczy pojedynczych narzędzi wyszukiwawczych i źródeł informacji w wyborze,

5. Ocena informacji online w odniesieniu do wybranych narzędzi wyszukiwawczych i źródeł informacji.

6. Realizacja powierzonych zadań w ramach projektu związanego ze źródłami lub narzędziami wyszukiwawczymi.

Literatura:

1. Brophy Jan, Bawden David, Is Google enough? Comparision an Internet search engine with academic library resources, Aslib Proceedings 2005 vol. 57 issue 6, s. 498 – 512

2. Devine Jane, Egger-Sider Francine, Going beyond Google: The Invisible Web in learning and teaching, London 2009, 156 p.

3. Hagedorn Kat, Santelli Joshua, Google still not indexing Hidden Web URL’s, D-Lib Magazine [on-line] 2008, Vol. 14, 7-8. [dostęp: 28.11.2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.dlib.org/dlib/july08/hagedorn/07hagedorn.html

4. Hock Randolph, The extreme sercher's internet handbook, Medford, New Jersey 2004, 256 p.

5. Lewandowski Dirk, Mayr Philipp, Exploring the academic invisible web, Library Hi Tech 2006, vol. 24, nr 4, s. 529 – 539

6. Martin Pamela, Google as teacher: everything your students know they learned from searching Google, College and Research Libraries News 2006/2, s. 100-101

7. Mitchell Steve, Mooney Margaret, Infomine: a model web-based academic virtual library, Information Technology & Libraries [on-line] 1996/3, vol. 15. [dostęp: 4.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: http://infomine.ucr.edu/projects/publications/Mitchell-Mooney-1996-ITAL.html

8. Ravia Fjalar, The lore of searching: how to access and exploit the shallow deep web [on-line] 2008. [dostęp: 10.11.2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.fravia.com/deepweb_searching.htm

9. Sherman Chris, Price Gary, The Invisible Web: uncovering information sources search engines can't see, Medford, New Jersey 2003, 439 p.

Metody i kryteria oceniania:

Ogółem 4 punkty, w tym:

- 1 pkt za uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych

- 1 pkt za wykonywanie kwerend wyszukiwawczych

- 1 pkt za wykonanie ćwiczeń w kursie

- 1 pkt za napisanie referatu na wybrany temat

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kanał MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQWBxF7rpraJ1K5PFSkN4TM0-Tz8VSlvSK9hLwKcsUkU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=82237658-8e77-45b1-a268-874d8af584e5&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Moodle: https://moodle.umk.pl/WFINS/course/view.php?id=408

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOo6xcfIEIMf5IpM2eTnIS0CQf6-ztGyfvAtWhhcs5p41%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fbb0241-73a7-4812-9e37-ff5c42eb4a46&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3993

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Pamuła-Cieślak
Prowadzący grup: Natalia Pamuła-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOo6xcfIEIMf5IpM2eTnIS0CQf6-ztGyfvAtWhhcs5p41%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fbb0241-73a7-4812-9e37-ff5c42eb4a46&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3993

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)