Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

World Press Trends

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2401-OG-EN-WPT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: World Press Trends
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w j. obcym na WFiNS
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z wykładowcą:

- udział w zajęciach 15 godz.


Godziny samokształcenia:

- przygotowanie do zajęć - 15 godz.

- czytanie literatury - 10 godz.

- przygotowanie do testu - 15 godz.


Razem: 55 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę o współczesnej prasie i jej funkcjonowaniu - K_W11

W2: zna typologię prasy - K_W11

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje i klasyfikuje formy współczesnej prasy oraz zna ich znaczenie - K_U12

U2: Analizuje i ocenia znaczenie prasy w kontekście historycznym i kulturowym - K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest zorientowany we współczesnym rynku prasowym - K_K06

K2: Ma świadomość i docenia rolę mediów w przekazywaniu informacji - K_K07


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wykład konwersatoryjny


Metody dydaktyczne podające:

- laboratoryjna

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi informacjami na temat rynku prasowego w Polsce. Podczas zajęć uczestnicy poznają specyfikę polityki cyfrowej na przykładzie przedstawicieli różnych wydawnictw medialnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku prasowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi formami medialnymi w Polsce. Uczestnicy poznają wpływ zmian społecznych i technicznych na krajowy i zagraniczny rynek prasowy. Zdobywają informacje na temat typologii, roli i specyfiki różnych mediów, internetowych portali informacyjnych, mediów społecznościowych. Uczestnicy poznają relacje między tradycyjnymi i nowymi mediami masowymi. Zdobywają wiedzę na temat polityki cyfrowej różnych wydawców medialnych.

Lista tematów:

1. Relacje między tradycyjnymi i nowymi mediami. Nowe technologie w mediach.

2. Struktura nowych mediów w Polsce

3. Nowe gatunki dziennikarskie

4. Cyfrowe wydania prasy tradycyjnej

5. Polityka cyfrowa różnych wydawców medialnych (monetyzacja treści online - paywall)

6. Sztuczna inteligencja: przykłady z rynku prasowego

7. Strategia wydawców w utrzymaniu subskrybentów i rola mediów społecznościowych

Literatura:

1. Doliwa Urszula, Leleń Halszka., Old and new mixed together : communication and culture in the new media era, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016.

2. Herrero Jorge, Garcia Xose, Interactive Feature: A Journalistic Genre for Digital Media, “Media and Metamedia Management” (pp.127-132)

3. Levinson Paul, New new media, Pearson 2012.

4. Manovich Lev, Language of new media, Cambridge: The MIT Press 2001.

5. Rußell R., Berger B., Stich L., Monetizing Online Content: Digital Paywall Design and Configuration, “Business & Information Systems Engineering” v. 62, pages 253–260 (2020), [online], Dostępny w World Wide Web: https://link.springer.com/article/10.1007/s12599-020-00632-5

6. Simon Felix, Graves Lucas, Pay Models for Online News in the US and Europe: 2019 Update [in:] Factsheet of Reuters Institute, [online], Dostępny w World Wide Web: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/pay-models-online-news-us-and-europe-2019-update

7. Tannen Deborah, Trester Anna Marie, Discourse 2.0: language and new media, Washington: Georgetown University Press 2015 [online access: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&db=nlabk&AN=575715&site=eds-live&scope=site].

8. Walotek-Ściańska Katarzyna, New media in the social spaces: strategies of influence, Prague: Verbum 2014.

9. Herrero J. V., García X.L., Interactive Feature: A Journalistic Genre for Digital Media [online], Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/310790666_Interactive_Feature_A_Journalistic_Genre_for_Digital_Media

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- test - W1, W2

- aktywność - W1, W2, K1, K2

Kryteria oceny:

- test - 80%

- aktywność - 20%

niedostateczny - 0-9 pkt (0-50%)

dostateczny- 10 pkt (50%)

dostateczny plus- 12 pkt (60%)

dobry - 14 pkt (70%)

dobry plus- 16 pkt (80%)

bardzo dobry- 18 pkt (90%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rudera
Prowadzący grup: Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rudera
Prowadzący grup: Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rudera
Prowadzący grup: Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rudera
Prowadzący grup: Piotr Rudera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)