Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-1-ET Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - I stopnia - 1 rok - stacjonarne
Wszystkie przedmioty na Filozofii Dziennej
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone kursy akademickie:

- Wstęp do filozofii

- Historia filozofii starożytnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie wykładu z etyki student uzyskuje 3 punkty ECTS. Całkowity nakład jego pracy, związany z realizacją tego przedmiotu, obejmuje:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do egzaminu – 25

- lektura literatury naukowej – 15


Łącznie: 80 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna główne kierunki, stanowiska i spory w etyce. Zna teorie i argumenty z zakresu etyki i filozofii moralności wybranych autorów, w tym koncepcje słusznego postępowania i moralnych obowiązków. Zna podstawowe metody poznawcze i strategie argumentacyjne stosowane w etyce.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student poprawnie stosuje poznaną terminologię etyczną, potrafi powołać się na koncepcje omawianych autorów oraz sformułować własne stanowisko w dyskusji. Analizuje argumenty etyczne, identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia. Potrafi samodzielnie prowadzić pogłębione studia w zakresie etyki oraz przekazywać swoją wiedzę.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student dostrzega niebagatelną rolę więzi i norm moralnych w życiu społecznym. Potrafi formułować oceny moralne i problematyzować opinie dotyczące postaw moralnych. Postępuje i myśli odpowiedzialnie. Potrafi rozpoznać dylematy moralne i nieoczywiste formy zła w życiu społecznym. Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład uniwersyteckiMetody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs etyki filozoficznej dla studentów filozofii realizowany w trzech dopełniających się modułach tematycznych: historycznym, problemowym i analitycznym.

Pełny opis:

Zajęcia z etyki to podstawowy kurs jednej z najbardziej interesujących dyscyplin humanistyki, poświęconej moralności oraz zasadom słusznego postępowania. Relacje moralne między ludźmi, wraz z normami, które mają je regulować, stanowią podstawową tkankę bezpiecznego i harmonijnego życia społecznego. Jednak normy te bywają łamane, a nasze zaufanie społeczne wciąż trzeba odbudowywać. Czy człowiek potrafi ustalić bezwzględne kryteria dobra i zła? Na jakiej podstawie powinien określać zasady słusznego postępowania? Uczestnicząc w wykładzie studenci poznają poszczególne teorie i systemy etyczne, które odnoszą się do kwestii naszych moralnych obowiązków. Przeglądają historię poszukiwań odpowiedzi na pytanie „czym jest dobre życie?”, która często wyłaniała się z rozbudowanych koncepcji dotyczących całej rzeczywistości i sensu egzystowania człowieka w świecie.

W pierwszej części kursu studenci przyswajają podstawową terminologię i teoretyczne podstawy etyki jako dziedziny wiedzy. Następnie zapoznają się w wybranymi przykładami koncepcji etycznych, które wypracowano w historii myśli zachodniej. Dzięki tym przykładom poznają istotne dla tej dyscypliny stanowiska oraz dyskusje.

Literatura:

Arystoteles, Etyka nikomachejska, (dowolne wydanie).

Bourke V., Historia etyki, Warszawa 1994.

Św. Augustyn, „O wolnej woli", w tegoż: Dialogi filozoficzne, Kraków 2001.

H. Elzenberg, „Pojęcie wartości perfekcyjnej”, w tegoż: Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 2005.

D. Hume, Badania dotyczące zasad moralności, Warszawa 1975.

I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, (dowolne wydanie).

L. Kołakowski, „Etyka bez kodeksu”, w tegoż: Kultura i fetysze, Warszawa 2000.

T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966.

I. Lazari- Pawłowska, „Problemy etyki sytuacyjnej”, w tejże: Etyka. Pisma wybrane, Wrocław 1992.

I. Lazari-Pawłowska, Schweitzer, Warszawa 1990.

E. Levinas, Całość i nieskończoność, Warszawa 2002; Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Warszawa 1996.

MacIntyre A., Krótka historia etyki (dowolne wydanie).

J. S. Mill, Utylitaryzm, w tegoż: Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2006.

F. Nietzsche, Poza dobrem i ziem, (dowolne wydanie).

Platon, Gorgiasz, (dowolne wydanie).

Platon, Menon, (dowolne wydanie).

Platon, Protagoras, (dowolne wydanie).

Przewodnik po etyce, P.Singer (red.), Warszawa 1998.

R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.

J.-J. Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, Warszawa 1954.

P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003.

W. Tatarkiewicz, „O bezwzględności dobra”, w tegoż: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław 1992.

B. Wolniewicz, „Filozoficzne aspekty kary głównej”, „Edukacja Filozoficzna" nr 20/1995.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku mało liczebnej grupy (do 10 osób) - egzamin ustny z lektur oraz treści wykładów.

W przypadku grupy wykładowej liczącej od 11 osób wzwyż - egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru.

Praktyki zawodowe:

Tego przedmiotu praktyki zawodowe nie dotyczą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski
Prowadzący grup: Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Domeracki
Prowadzący grup: Piotr Domeracki, Marcin Jaranowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.