Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do filozofii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-1-WDF2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I rok s1 - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Na czas pracy studentów składa się:


- 30 godz. konwersatorium,


- 30 godz. pracy własnej, w tym: przygotowanie się do zajęć (lektury, obserwacje, notatki), przygotowanie i napisanie pracy końcowej

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10 - znają idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism,


K_W11 - znają ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U14 - piszą proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury


K_U20 - rozumieją odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - studenci są otwarci na nowe idee i gotowi do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów,


K_K06 - rozumieją problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego.

Metody dydaktyczne:

Metody podające: opis, pogadanka, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy,


Metody poszukujące: biograficzna, doświadczeń, obserwacji, studium przypadku, sytuacyjna, seminaryjna

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem konwersatorium „Wstęp do filozofii - 2" jest wspólne przejrzenie zróżnicowanych sposobów rozumienia i uprawiania filozofii, z jakim można spotkać się od jej początków w antycznej Grecji, a także u mędrców chińskich czy w nauczaniu Buddy, aż po współczesność. Spróbujemy zastanowić się nad tym, co odróżnia filozofię od religii i nauki, a także - co mają one wspólnego.

Pełny opis:

Drugi moduł "Wstępu do Filozofii" uzupełnia i poszerza tematykę zajęć z poprzedniego semestru. Na przykładzie wspólnie wybranych tekstów z zakresu klasyki filozofii Zachodu, lektury fragmentów Advaity i podstaw buddyzmu, a także literatury pięknej, spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy pomimo wszelkich różnic można mówić o "jedności doświadczenia filozoficznego" (E. Gilson) albo o "jedności filozofii i wielości języków".

Literatura:

Proponowana literatura, z której wspólnie wybierzemy lektury (mogą okazać się inne dla każdego kolejnego kursu):

- K. Jaspers, Wprowadzenie do filozofii, Wrocław 1998, fragmenty do wyboru

- D. v. Hildebrand, Charakterystyczne cechy filozoficznego zapytywania i poznawania, Znaczenie filozofii dla człowieka, w: tegoż, Czym jest filozofia?, Kraków 2012, s. 183-217, 218-228,

- E. Gilson, Jedność doświadczenia filozoficznego, Warszawa 1968,

- Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia (O pociechach filozofii) wyd. dowolne,

- Platon, Państwo, ks. III-V, wyd. dowolne,

Arystoteles, Zachęta do filozofii, wyd. dowolne

- Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Warszawa 1956, ks. I, II, VI, VIII,

- Arystoteles, O duszy, ks. 2, 3 (rozdz. III-VIII)

- P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 2003,

- P. Hadot, Twierdza wewnętrzna, Kęty 2004,

- Epiktet, Encheiridion, Diatryby, Warszawa 1961:

księga I,rozdz. I, O tym, co leży, a co nie leży w naszej mocy, s. 5-9;

księga I, rozdz. XXX, Jakie środki zaradcze trzeba mieć pod ręką w razie przeciwności, s. 102-103;

księga II, rozdz. XVIII, Jak należy walczyć z wyobrażeniami, s. 169-173;

księga III, rozdz. III, Co jest przedmiotem zabiegów człowieka szlachetnego i w czym się najbardziej powinien ćwiczyć, s. 222-225;

księga III, rodz. VIII, Jak się uzbrajać należy przeciwko zmysłowym wyobrażeniom, s. 238-239,

- Epikur, w: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, ks. X, wyd. dowolne lub pliki pdf:

http://sady.up.krakow.pl/antfil.epikur.menoikeus.htm

http://sady.up.krakow.pl/antfil.epikur.herodot.htm

http://sady.up.krakow.pl/antfil.epikur.gmysli.htm

- Marek Aureliusz, Rozmyślania, Warszawa 1984 albo Rozmyślania (do samego siebie), Warszawa 2011,

- Czuang-tsy, Słowa bez słów, Wrocław 2003,

- Lao Tsy, Droga, Wrocław 1992,

- Rumi (Dżalal ad-Din ar-Rumi), Tęsknota, Wrocław 2004,

- R. Tagore, Sadhana, Gdańsk 1993,

- Thich Nhat Hanh, Zrozumieć nasz umysł, Warszawa 2008,

- AVADHUTA GITA, spolszczył W. Sadurski https://wisarts.com/poem_avadhuta.html

- D. T. Suzuki, Wprowadzenie do buddyzmu zen, wyd. dowolne,

- Dalajlama, Świat buddyzmu tybetańskiego, Poznań 2015,

- J. Krishnamurti, Samopoznanie. O medytacji, Sosnowiec 1995, fragmenty,

- J. Krishnamurti, Wolność od znanego, Warszawa 1989, fragmenty

- A. Huxley, Filozofia wieczysta, wyd. dowolne

- W. Jäger, Życie nigdy się nie kończy, Warszawa 2011

- D. H. Thoreau, Obywatelskie nieposłuszeństwo, pdf lub inne wydania

- G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, wyd. dowolne

- L. Wittgenstein, O pewności, Warszawa 1993 lub pdf,

- W. Kandynski, O duchowości w sztuce, E-book,

- M. Buber, Ja i Ty, pdf (fragmenty)

Proponowana literatura uzupełniająca:

- K. Pawłowski, Lathe biosas. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos, Lublin2007,

- M. Scott Peck, Droga rzadziej wędrowana, Poznań 2002,

- A. Maslow, Motywacja i osobowość, W stronę psychologii istnienia, wyd. dowolne,

- M. Csikszentmihalyi, Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, wyd. dowolne,

- B. Misiuna, Filozofie afirmacji, Warszawa 2007,

- K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979,

- T. Mazur, Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji do szybkiego użytku, Warszawa 2012,

- P. J. Vernezze, Don't worry, be Stoic. Antyczna mądrość na trudne czasy, Warszawa 2013,

- L. Ferry, Człowiek-Bóg, czyli o sensie życia, Warszawa 1998,

- L. Ferry, Jak żyć? Warszawa 2011,

- A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, Warszawa 2011, rozdz. III, fragmenty

- A. Schweitzer, z mojego życia, Warszawa 1981,

-I. Lazari-Pawłowska, Schweitzer, Warszawa 1976

F. Nietzsche, Ecce homo, wyd. dowolne; Listy, przeł. B. Baran, Kraków 1994; Pisma pozostałe, przeł. B. Baran, Kraków 2004.

Literatura:

- N. Kazantzakis, Grek Zorba, wyd. dowolne,

- F. Kafka, Przemiana, wyd. dowolne,

- L. Tołstoj, O życiu, Warszawa 2013,

- J. Brodski, Pochwała nudy (esej) w: tegoż, Pochwała nudy, Kraków 2016,

- F. O’Connor, Trudno o dobrego człowieka, w: tejże, Poczciwi wiejscy ludzie, Warszawa 1970 lub inne wydanie

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia kursu jest:

- obecność na zajęciach (wg niepisanej zasady można opuścić dwa spotkania podczas semestru)

- udział w dyskusji i poszukiwaniu rozwiązań problemów pojawiających się w tekstach omawianych na zajęciach (systematyczna, aktywna praca podczas zajęć może zwalniać studentów z obowiązku napisania pracy końcowej)

- udzielenie odpowiedzi na pytania, przesyłane online podczas semestru

- ewentualnie: pisemna praca końcowa (3-4 s. znormalizowanego wydruku). Jej temat uczestnicy zajęć wybierają samodzielnie i konsultują z osobą prowadzącą. Prowadzący służy pomocą także w doborze źródeł do pracy pisemnej.

Do kryteriów oceny (oprócz oceny wkładu w dyskusję podczas zajęć i/lub oceny pracy pisemnej) zalicza się także samoocena studentów i ocena w grupie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Żelazna
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Żelazna
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)