Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium specjalistyczne: Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S1-KFE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium specjalistyczne: Kierkegaard i filozofia egzystencjalna
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.


Kurs "Kierkegaard i filozofia egzystencjalna " jest przewidziany jako zaawansowany kurs dla studentów filozofii. Może być realizowany również przez studentów, którzy nie ukończyli studiów filozoficznych.


Zajęcia są realizowane stacjonarnie. Materiały wspierające zajęcia są dostępne na platformie Moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1473

Hasło: Kierkegaard

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz. 32):

- konwersatorium - 30 godzin;

- konsultacje - 2 godziny;

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz. 33):

- bieżące przygotowanie do zajęć - 5 godzin;

- samodzielna lektura - 15 godzin;

- przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej - 8 godzin;

- przygotowanie do ustnej części zaliczenia - 5 godzin.

Łącznie: 65 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 – Student zna podstawowe problemy filozofii egzystencji podejmowane w wybranych pismach S. Kierkegaarda.

W2 – Student orientuje się w treści pism filozoficznych S. Kierkegaarda oraz literaturze przedmiotowej.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – Student potrafi wskazać źródła inspiracji S. Kierkegaarda i cele jego krytyki.

U2 – Student trafnie charakteryzuje specyfikę myśli S. Kierkegaarda i jej znaczenie w dziejach filozofii współczesnej.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

S1 – Student kompetentnie, w sposób kulturalny i odpowiedzialny uczestniczy w dyskusji.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne, wspierane nadzorowaną pracą własną studenta za pośrednictwem platformy Moodle, gdzie udostępniane są materiały dydaktyczne (kopie fragmentów tekstów, podcasty, komentarze itp.) oraz przeprowadzane są sprawdziany kontrolne.

Przewiduje się realizację części zajęć kontaktowych w sposób zdalny, za pośrednictwem platformy Teams (do 20 %) oraz nagrywanie zajęć realizowanych stacjonarnie lub w sposób zdalny.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie głównych wątków filozofii egzystencjalnej Søren Kierkegaarda, jednego z najważniejszych filozofów dziewiętnastego wieku. Poza treścią wybranych pism (fragmentów w polskim przekładzie), studenci poznają wybrane inspiracje myśli Kierkegaarda oraz przykłady filozoficznych kontynuacji niektórych jego idei.

Pełny opis:

Egzystencjalizm jest jednym z najważniejszych nurtów filozoficznych 19 i 20 wieku, a jego najwybitniejsi przedstawiciele to nie tylko filozofowie, ale także dobrze każdemu znani pisarze: Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jaspers i inni. Do najważniejszych prekursorów egzystencjalizmu z pewnością należy duński teolog, pisarz i myśliciel - Søren Kierkegaard.

Podczas konwersatorium dyskutowane będą wybrane fragmenty pism Kierkegaarda (głównie pseudonimowych oraz niektórych „mów budujących”): Albo-albo, Bojaźń i drżenie, Pojęcie lęku, Choroba na śmierć, Wprawki do chrześcijaństwa, Okruchy filozoficzne, Nienaukowe, zamykające postscriptum do okruchów filozoficznych i inne. Rekonstrukcja treści będzie połączona z poszukiwaniem źródeł i inspiracji. W jaki sposób Kierkegaard odnosi się do filozoficznej spuścizny? Jak włącza w nurt filozoficznych analiz własne doświadczenie życiowe? Na czym polega jego „egzystencjalność”?

Przykładowe tematy dyskusji (i podstawowa literatura):

1. ŚWIADOMOŚĆ GRZECHU

S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne, [w:] Okruchy filozoficzne, Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988 (fragmenty: s. 14-25).

S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tłum. A. Djakowska, Warszawa 1996 (rozdziały: §§ 3-6)

2. RYCERZ WIARY

S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, [w:] tenże, Bojaźń i drżenie, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1981 (rozdziały: „Tymczasowa ekstrapolacja” oraz „Problemat I: Czy może istnieć teleologiczne zawieszenie Etyki?”)

3. OKRUCHY

J. G. Hamann, Okruchy, [w:] Filozofia niemieckiego Oświecenia, Warszawa 1973.

S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne, [w:] Okruchy filozoficzne, Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988 (fragmenty).

4. PRAWDA HISTORYCZNA – PRAWDA RELIGIJNA

G. E. Lessing, O dowodzie ducha i mocy, tłum. T. Kupś, „Filo-Sofija” 4/2005.

S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne, [w:] Okruchy filozoficzne, Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988 (fragmenty).

S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające postscriptum, tłum. K. Toeplitz, Kęty 2011, s. 108-123.

5. PRZYPADEK UCZNIA „Z DRUGIEJ RĘKI”

S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne, [w:] Okruchy filozoficzne, Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988 (fragmenty).

6. IDEAŁ MORALNY A JEZUS HISTORYCZNY – INCOGNITO

G. W. F. Hegel, Pozytywność religii chrześcijańskiej oraz Duch chrześcijaństwa i jego los, [w:] tegoż, Pisma wczesne z filozofii religii, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999.

D. F. Strauss, Życie Jezusa oraz Życie Jezusa. Rozprawa końcowa, [w:] R. Panasiuk, Lewica heglowska, Warszawa 1969.

S. Kierkegaard, Wprawki do chrześcijaństwa, tłum. A. Szwed, Kęty 2002, s. 30–38, 105–121.

7. „ŚWIAT CHRZEŚCIJAŃSKI” – TYLKO UCZCIWOŚĆ

S. Kierkegaard, Chwila, [w:] Okruchy filozoficzne, Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988 (fragmenty).

8. KONTYNUACJE

J.P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem (wydanie dowolne).

K. Jaspers, Kierkegaard, tłum. D. Kolasa, T. Kupś, Toruń 2013 (fragmenty).

M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994 (§§ 29, 30, 39, 40).

L. Szestow, Kierkegaard jako filozof religijny, [w:] tenże, Spekulacja i objawienie. Filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły, tłum. J. Chmielewski, Kęty 2007.

L. Szestow, Kierkegaard i filozofia egzystencjalna. Głos wołającego na pustyni, tłum. J. A. Prokopski, Kęty 2003 (rozdziały: I, VI, VII, VIII, IX).

Literatura:

Zalecane są przede wszystkim teksty źródłowe podane wyżej.

Student może korzystać z dostępnych przekładów pism S. Kierkegaarda oraz obszernej literatury przedmiotowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są oparte głównie na analizie tekstów źródłowych (samodzielnej i nadzorowanej). Efekty samodzielnej lektury są weryfikowane na bieżąco, podczas zajęć lub zdalnie (fora dyskusyjne oraz sprawdziany na platformie Moodle).

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywny udział w zajęciach (dyskusje, analizy tekstów źródłowych, prezentacje, udział w forach);

- samodzielna praca pisemna (maksymalnie 5 stron), podejmująca twórczo jedno z omawianych zagadnień;

- ustana „obrona” pracy pisemnej.

Kryteria oceniania:

- praca pisemna stanowi 50% oceny,

- „obrona” pracy pisemnej stanowi 50% oceny.

Praca pisemna od 4 do 5 znormalizowanych stron (od 1200 do 1500 słów). Czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Przypisy dolne i bibliografia. Praca musi zawierać tytuł, imię i nazwisko autora.

Konsultacje odbywają się stacjonarnie (lub zdalnie, po wcześniejszym, meilowym ustaleniu terminu, za pośrednictwem Teams albo Skype).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kupś
Prowadzący grup: Tomasz Kupś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.