Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Estetyka współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1-EsW
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Estetyka współczesna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I rok s2 - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy studenta (całość kursu 90 godzin / 3 ECTS):

- aktywny udział w synchronicznych zajęciach online (30 godz.)

- bieżące przygotowanie do zajęć (30 godz.)

- aktywność na platformie Moodle (10 godz.)

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (20 godz.)


Poszczególne zajęcia synchroniczne z udziałem nauczyciela będą miały następujący przebieg (90 minut):

- wykład, prezentacja na początku zajęć (30 min.)

- dyskusja (30 min.)

- odpowiedzi na pytania, weryfikacja odpowiedzi udzielanych na forum (20 min.)

- podsumowanie zajęć (10 min.)

Efekty uczenia się - wiedza:

H2A_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, w tym estetyki oraz ich znaczeniu dla kształtowania kultury i wzorców ludzkiej egzystencji.

H2A_W02 Ma rozszerzoną wiedzę o komunikacji i kulturze europejskiej w relacji do różnych kultur i cywilizacji oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej komunikacji.

H2A_W04 Ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę z zakresu estetyki.

H2A_W05 Ma gruntowną wiedzę o powiązaniach nauk o sztuce z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

H2A_U02 Potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę zjawisk masowej kultury wizualnej i problemów antropologii kultury, wykorzystując międzynarodową literaturę naukową.

H2A_U03Zdobywa indywidualnie wiedzę. Potrafi samodzielnie formułować, analizować i interpretować problemy badawcze z zakresu krytyki artystycznej.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

H2A_K01 Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, docenia znaczenie nauk humanistycznych w rozwoju jednostki i w kontekście jej relacji z innymi osobami. Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z pokrewnych dziedzin nauk humanistycznych. Ma otwartą postawę wobec współczesnego świata – różnorodności światopoglądów, kultur i ekspresji twórczej.

H2A_K02 Jest przygotowany do kompetentnej oraz wieloaspektowej współpracy z ludźmi reprezentującymi odmienne światopoglądy i konteksty kulturowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne, ale z możliwością wykorzystania na platformy Teams oraz materiałów umieszczonych na stronie moodle (materiały i fora z aktywnością)


Częściowo wykład konwersatoryjny (z możliwością zadawania pytań i dyskusji nad problemami proponowanymi przez studenta) połączony z prezentacją zdjęć i filmów.


Częściowo praca seminaryjna: samodzielne czytanie tekstów, dyskusja, poszukiwania własne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie, z możliwością wykorzystania platformy Teams, a także materiałów do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnej problematyki estetycznej, filozofii sztuki i zjawisk kulturalno-artystycznych. Obejmuje on cykl wykładów połączonych z omówieniem materiału ilustracyjnego i fragmentów tekstów źródłowych.

Tu znajduje się link do Teams:

Tu znajduje się link do moodle: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1630

Pełny opis:

Tematem zajęć będą różnorakie problemy związane z estetyką i sztuką współczesną, związane z:

- pojęciami antyestetyki, estetyzacja, – jako zjawiska określające obszar badań współczesnej estetyki

- estetyka i sztuka współczesna w perspektywie postmodernizmu

- estetyka jako filozofia sztuki i praktyka krytyczna

- wybitni przedstawiciele estetyki współczesnej.

Problemy badawcze omawianych zagadnień związane będą z:

- kwestią reprodukcji i oryginału

- zmian w myśleniu estetycznym dokonanymi przez sztukę w latach 20-60 XX w.

- z rozumieniem sztuki w sensie społecznym, hermeneutycznym, postmodernistycznym

- odwołujące się do dziedzin nowych mediów: fotografia, film, elektronika, wirtualna rzeczywistość

- związanej z ciałem, cielesnością i nowym odbiorem bodźców w świecie ponowoczesnym.

Każdemu z tych tematów poświęcone będą jedne lub dwa zajęcia w zależność od obszerności dostępnych materiałów.

Literatura:

Jose Ortega y Gasset. Dehumanizacja sztuki, [w:] Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. Piotr Niklewicz, Warszawa 1980;

Georg Gadamer, Aktualność piękna, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Warszawa 1993;

W. Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, wyd. dow.;

Sartre, Dzieło sztuki w: tegoż Wyobrażenie, wyd. dow.;

U. Eco, Analityka języka poetyckiego, Dzieło otwarte w sztukach wizualnych [w:] tegoż, Dzieło otwarte, Warszawa 1994;

Ben Singer, „Sensacyjność” a świat wielkomiejskiej nowoczesności, przeł. W. Marzec, J. Slodkowski, [w:] Tomasz Majewski (pod red.), Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009, ss. 143-184;

L. Blaustein, Przyczynki do psychologii widza kinowego [w:] Wybór pism estetycznych, Kraków 2005;

Siegfried Kracauer, Widz (rozdz. 9) [w:] Tegoż, Teoria filmu: wyzwolenie materialnej rzeczywistości, przeł. W. Wertenstein, Warszawa: Wyd. Artystyczne i Filmowe 1975, ss. 178-193;

Wolfgang Welsch, Na drodze do kultury słyszenia, przeł. K. Wilkoszewska, [w:] Eugeniusz Wilk (pod red.), Przemoc ikoniczna czy „nowa widzialność”?, Katowice Wyd. UŚ 2001, ss. 56-74;

M. McLuhan, Przestrzeń wizualna i akustyczna, [w:] Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red. C. Cox, D. Warner, Gdańsk 2010, s. 95-101;

Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, przeł. J. Przeźmiński, [w:] Ryszard Nycz (pod red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, Kraków: Wyd. Universitas 1998, ss. 295-330;

H. Broch, Kilka uwag o kiczu, w: Kilka uwag o kiczu i inne eseje, Warszawa 1998, s. 132 inn. P. Beylin, Autentyczność i kicze, Warszawa 1975;

Wolfgang Welsch, Sztuczne raje. Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, przeł. J. Gilewicz, [w:] Anna Zeidler-Janiszewska (pod red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury, Poznań: Fundacja Humaniora 1998, ss. 167-188;

R. Shustermann, Somatoestetyka a problem ciało/media [w:] tegoż, O sztuce i życiu, Wrocław 2007;

S. Langer, Nowy sens filozofii, przeł. A. H. Bogucka, Warszawa 1976 (Roz. O znaczeniu w muzyce.);

Lyotard, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, przeł. A. Kluba, [w:] Szkice; tenże, Les Immateriaux, w: Muzeum sztuki, Kraków 2005, 221-234;

Flusser V., Ku filozofii fotografii, Katowice 2004

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- aktywność podczas zajęć (dyskusja w drugiej części każdego wykładu),

- samodzielna praca pisemna (maksymalnie 5 stron), podejmująca twórczo jedno z omawianych zagadnień,

- samodzielna aktywność na forach moodle.

Na ostateczną ocenę składają się:

- Ocena pracy w grupie: dyskusja (20% oceny)

- Ocena pracy samodzielnej: znajomość tekstów, umiejętność znalezienia przykładów, aktywność na forach dyskusyjnych (30% oceny)

- Napisany esej na wybrany przez siebie temat (50%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)