Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Logika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1-LOG2
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logika II
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~pietrusz/#a2
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu logiki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 60 godzin ćwiczeń, 60 godzin wykładów


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 90 godzin


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 40 godzin


Łącznie: 250 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna sformułowania podstawowych praw teorii mnogości, potrafi podać ich uzasadnienie - K_W10 (wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych subdyscyplin filozoficznych:

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub

2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub

3) estetyka, filozofia kultury).


W2: zna podstawowe fakty dotyczące pojęcia nieskończoności, rozumie znaczenie tego pojęcia dla filozofii potrafi udowodnić wybrane twierdzenie dotyczące liczności podstawowych zbiorów liczbowych, zna własności działań na liczbach kardynalnych i uzasadniać te własności - K_W17 (ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi rozstrzygać, jaką liczebność mają przykładowe zbiory nieskończone, potrafi porównywać nieskończoności i wykonywać podstawowe operacje na liczbach kardynalnych - K_U03 (twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji)


U2: Potrafi dowieść wybranych metatwierdzeń z zakresu klasycznego rachunku kwantyfikatorów - K_U05 (analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi stosować nabytą podczas nauki wiedzę do analizy problemów kształtując nawyk precyzyjnego myślenia zarówno w formułowaniu tez, jak i ich uzasadnianiu, dokonuje samoanalizy przeprowadzanych argumentacji - K_K01 (zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego),


K2: wypracowuje poczucie istotności refleksji logicznej dla nauki i życia społecznego. Uczy się rzetelności w pracy intelektualnej - K_K03 (dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów).

Metody dydaktyczne:

podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy,

poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa,

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą następującym trzem głównym zagadnieniom:

1. Teoria zbiorów, teoria relacji i teoria mocy.

2. Teorie pierwszego rządu. Syntaktyczne i semantyczne ujęcie logiki kwantyfikatorów.

3. Logika modalna.

Pełny opis:

TEMATY:

1. Podstawowe wiadomości o teorii mnogości -- teorii zbiorów dystrybutywnych.

2. Podstawowe wiadomości z algebry zbiorów

3. Podstawy teorii relacji. Teoria częściowych porządków.

4. Pojęcie mocy. Twierdzenia Cantora.

5. Działania na liczbach kardynalnych.

6. Teorie pierwszego rządu.

7. Teorie pierwszego rządu z identycznością.

8. Syntaktyczne ujęcie logiki pierwszego rządu.

9. Pełność logiki pierwszego rządu.

10. Twierdzenie o pełności dla teorii pierwszego rzędu. Twierdzenia o dedukcji oraz dedukcja naturalna.

11. Operatory intensjonalne. Operatory modalne jako intensjonalne.

12. Inne przykłady operatorów intensjonalnych. Operatory przekonań i operatory epistemiczne (wiedzy).

13. Interpretacja operatorów modalnych w semantyce Kripkego.

14. Wprowadzenie do modalnej logiki zdań.

15. Konsekwencja semantyczna w semantyce Kripkego.

16. Pojęcie logiki modalnej jako podzbioru zbioru formuł. Podstawowe systemy modalnej logiki zdań.

17. Logiki normalne. Przykłady logik normalnych.

18. Logiki regularne i ich związek z logikami normalnymi.

19. Semantyka Kripkego dla logik normalnych oraz logik regularnych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (materiały dostępne dla studentów):

M. Nasieniewski, konspekt do przedmiotu Logika II

Literatura uzupełniająca:

1. L. Borkowski, Logika formalna, PWN, Warszawa 1970 (lub inne wydania).

2. B.F. Chellas, Modal Logic. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.

3. G. Priest, Introduction to Non-Classical Logic, Cambridge University Press, 2001. 2nd edition: Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is,

4. E.J. Lemmon, "New foundations for Lewis modal systems”, The Journal of Symbolic Logic, vol. 22, nr 2 (1957), s. 176–186.

5. J. W. Garson, "Modal Logic for Philosophers" 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

6. G. Hunter, Metalogika, PWN, Warszawa 1982.

7. E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, CHAPMAN & HALL, London, 1997.

8. H. Rasiowa, Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - sprawdzian pisemne na końcu każdego z semestru oraz aktywność na zajęciach.

Wykład - egzamin pisemny (lub ustny, jeśli będzie możliwy; do wyboru).

Kryteria oceniania (obowiązują zarówno w przypadku sprawdzianów pisemnych, jak i egzaminu pisemnego):

ocena bdb od 90% do 100% puntów

ocena db+ od 80% do 89%

ocena db od 70% do 79%

ocena dst+ od 60% do 69%,

ocena dst od 50% do 59%

ocena ndst do 49%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nasieniewski
Prowadzący grup: Marek Nasieniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)