Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1-LOG2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Logika II
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Filozofia - II stopnia - 1 rok - stacjonarne
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~pietrusz/#a2
Punkty ECTS i inne: 10.00 LUB 12.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu logiki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów: 60 godzin ćwiczeń, 60 godzin wykładów


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury: 90 godzin


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach): 40 godzin


Łącznie: 250 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna sformułowania podstawowych praw teorii mnogości, potrafi podać ich uzasadnienie - K_W10 (wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie wybrane kierunki i stanowiska współczesnej filozofii w zakresie jednego bloku głównych subdyscyplin filozoficznych:

1) logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub

2) etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub

3) estetyka, filozofia kultury).


W2: zna podstawowe fakty dotyczące pojęcia nieskończoności, rozumie znaczenie tego pojęcia dla filozofii potrafi udowodnić wybrane twierdzenie dotyczące liczności podstawowych zbiorów liczbowych, zna własności działań na liczbach kardynalnych i uzasadniać te własności - K_W17 (ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi rozstrzygać, jaką liczebność mają przykładowe zbiory nieskończone, potrafi porównywać nieskończoności i wykonywać podstawowe operacje na liczbach kardynalnych - K_U03 (twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji)


U2: Potrafi dowieść wybranych metatwierdzeń z zakresu klasycznego rachunku kwantyfikatorów - K_U05 (analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi stosować nabytą podczas nauki wiedzę do analizy problemów kształtując nawyk precyzyjnego myślenia zarówno w formułowaniu tez, jak i ich uzasadnianiu, dokonuje samoanalizy przeprowadzanych argumentacji - K_K01 (zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego),


K2: wypracowuje poczucie istotności refleksji logicznej dla nauki i życia społecznego. Uczy się rzetelności w pracy intelektualnej - K_K03 (dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną pracą badawczą i publikacyjną odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów).

Metody dydaktyczne:

podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy,

poszukujące:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa,

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą następującym trzem głównym zagadnieniom:

1. Logika modalna (zdaniowa i kwantyfikatorów).

2. Teorie pierwszego rządu. Dedukcja naturalna w logice kwantyfikatorów.

3. Teoria zbirów i teoria relacji.

Pełny opis:

TEMATY:

1. Analiza modalności. Modalności de re a modalności de dicto w języku naturalnym.

2. Operatory intensjonalne. Operatory modalne jako intensjonalne.

3. Inne przykłady operatorów intensjonalnych. Operatory przekonań i operatory epistemiczne (wiedzy).

4. Interpretacja operatorów modalnych w semantyce Kripkego.

5. Wprowadzenie do modalnej logiki zdań.

6. Konsekwencja semantyczna w semantyce Kripkego.

7. Operacje konsekwencji syntaktycznej a konsekwencja semantyczna.

8. Pojęcie logiki modalnej jako podzbioru zbioru formuł. Podstawowe systemy modalnej logiki zdań.

9. Logiki normalne.

10. Logiki regularne i ich związek z logikami normalnymi.

11. Semantyka Kripkego dla logik normalnych. Semantyka Kripkego dla logik regularnych.

12. Logiki Lewis'a S1, S2, S3, S4 i S5. Semantyka Kripkego dla logik S2 i S3.

13. Bardzo słabe logiki modalne: C1o, C1, S0.5o i S0.5.

14. Semantyka Kripkego dla bardzo słabych logiki modalnych.

15. Uproszczona semantyka Kripkego dla logik normalnych S5, K45, KB4 (= KB5) i KD45.

16. Teorie pierwszego rządu.

17. Teorie pierwszego rządu z identycznością.

18. Dedukcja naturalna dla logiki pierwszego rządu (kwantyfikatorów) z identycznością.

19. Pełność logiki pierwszego rządu z identycznością.

20. Twierdzenie o pełności dla teorii pierwszego rzędu z identycznością.

21. Podstawowe wiadomości o logice drugiego rządu.

22. Dedukcja naturalna dla modalnej logiki zdań.

23. Wybrane problemy modalnej logiki kwantyfikatorów.

24. Dwa rodzaje zbiorów: kolektywne i dystrybutywne.

25. Podstawowe wiadomości o mereologii -- teorii zbiorów kolektywnych.

26. Podstawowe wiadomości o teorii mnogości -- teorii zbiorów dystrybutywnych.

27. Podstawowe wiadomości z algebry zbiorów

28. Podstawy teorii relacji. Teoria częściowych porządków.

29. Algebry Boole’a i zupełne algebry Boole’a.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (manuskrypty dostępne dla studentów):

1. A. Pietruszczak, manuskrypt dotyczący logiki modalnej.

2. A. Pietruszczak, manuskrypt dotyczący teorii pierwszego rządu.

3. A. Pietruszczak, manuskrypt dotyczący dedukcji naturalnej w logice kwantyfikatorów.

4. A. Pietruszczak, manuskrypt dotyczący dedukcji naturalnej w modalnej logice zdań.

5. A. Pietruszczak, manuskrypt dotyczący modalnej logiki kwantyfikatorów.

6. A. Pietruszczak, manuskrypt dotyczący teorii zbiorów.

Literatura uzupełniająca:

1. L. Borkowski, Logika formalna, PWN, Warszawa 1970 (lub inne wydania).

2. B.F. Chellas, Modal Logic. An Introduction, Cambridge University Press, Cambridge, 1980.

3. B.F. Chellas i K. Segerberg, „Modal logics in the vicinty of S1”, Notre Dame Journal of Formal Logic vol. 37, nr 1 (1996):, s. 1–24.

4. G. Priest, "Introduction to Non-Classical Logic", Cambridge University Press, 2001. 2nd edition: Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is,

5. E.J. Lemmon, „New fundations for Lewis modal systems”, The Journal of Symbolic Logic, vol. 22, nr 2 (1957), s. 176–186.

6. A. Pietruszczak, „Simplified Kripke style semantics for some very weak modal logics”, Logic and Logical Philosophy, vol. 18, nr 3–4 (2009), s. 271–296.

7. A. Pietruszczak, „Simplified Kripke style semantics for modal logics K45, KB4 and KD45”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 38, nr 3/4 (2009), s. 163–172.

8. A. Pietruszczak, „Semantical investigations on some weak modal logics. Part I”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 41, nr 1/2 (2012), s. 33–50

9. A. Pietruszczak, „Semantical investigations on some weak modal logics. Part II”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 41, nr 3/4 (2012), s. 109–130.

10. J.W. Garson, "Modal Logic for Philosophers" 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

11. G. Hunter, Metalogika, PWN, Warszawa 1982.

12. E. Mendelson, "Introduction to Mathematical Logic", CRC Press.

13. Rasiowa, H., Wstęp do matematyki współczesnej, PWN, Warszawa.

14. A. Pietruszczak, "Metamereologia" (rozdział I), Wydawnictwo UMK, Toruń, 2000.

15. A. Pietruszczak, "Podstawy teorii części" (dwa dodatki), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - sprawdzian pisemne na końcu każdego z semestru oraz aktywność na zajęciach.

Wykład - egzamin pisemny (lub ustny, jeśli będzie możliwy; do wyboru).

Kryteria oceniania (obowiązują zarówno w przypadku sprawdzianów pisemnych, jak i egzaminu pisemnego):

ocena bdb od 90% do 100% puntów

ocena db+ od 80% do 89%

ocena db od 70% do 79%

ocena dst+ od 60% do 69%,

ocena dst od 50% do 59%

ocena ndst do 49%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Program Logiki II obejmuje następujące tematy (dany temat może

obejmować jeden bądź kilka wykładów):

1. Dwa rodzaje zbiorów: kolektywne i dystrybutywne.

2. Podstawowe wiadomości o mereologii -- teorii zbiorów kolektywnych.

3. Podstawowe wiadomości o teorii mnogości -- teorii zbiorów dystrybutywnych.

4. Podstawowe wiadomości z algebry zbiorów

5. Podstawy teorii relacji.

6. Teoria częściowych porządków.

7. Teorie pierwszego rządu.

8. Teorie pierwszego rządu z identycznością.

9. Dedukcja naturalna dla logiki pierwszego rządu (kwantyfikatorów) z

identycznością.

10. Pełność logiki pierwszego rządu z identycznością.

11. Twierdzenie o pełności dla teorii pierwszego rzędu z identycznością.

12. Podstawowe wiadomości o logice drugiego rządu.

13. Analiza modalności. Modalności de re a modalności de dicto w

języku naturalnym.

14. Wprowadzenie do modalnej logiki zdań.

15. Podstawowe systemy modalnej logiki zdań.

16 Dedukcja naturalna dla modalnej logiki zdań.

17. Wprowadzenie do modalnej logiki kwantyfikatorów. Modalności de re

a modalności de dicto.

Literatura:

1. A.j Pietruszczak, "Metamereologia" (rozdział I), Wydawnictwo UMK, Toruń, 2000.

2. A. Pietruszczak, "Podstawy teorii części" (dwa dodatki), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2013.

3. A. Pietruszczak, maszynopis dotyczący teorii mnogości; dostępny dla studentów.

4. El. Mendelson, "Introduction to Mathematical Logic", CRC Press.

5. T. Batóg, Podstawy logiki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1994.

6. L. Borkowski, Logika formalna, PWN, Warszawa 1970 (lub inne wydania).

7. A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, PWN, Warszawa 1973 (lub inne wydania).

8. G. Hunter, Metalogika, PWN, Warszawa 1982.

9. A. Pietruszczak, maszynopis dotyczący modalności w języku naturalnym; dostępny dla studentów.

10. A. Pietruszczak, „Simplified Kripke style semantics for modal logics K45, KB4 and KD45”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 38, nr 3/4 (2009), s. 163–172.

11. J.W. Garson, "Modal Logic for Philosophers" 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

12. G. Priest, "Introduction to Non-Classical Logic", Cambridge University Press, 2001. 2nd edition: Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is, Cambridge University Press, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Program Logiki II obejmuje następujące tematy (dany temat może

obejmować jeden bądź kilka wykładów):

1. Dwa rodzaje zbiorów: kolektywne i dystrybutywne.

2. Podstawowe wiadomości o mereologii -- teorii zbiorów kolektywnych.

3. Podstawowe wiadomości o teorii mnogości -- teorii zbiorów dystrybutywnych.

4. Podstawowe wiadomości z algebry zbiorów

5. Podstawy teorii relacji.

6. Teoria częściowych porządków.

7. Teorie pierwszego rządu.

8. Teorie pierwszego rządu z identycznością.

9. Dedukcja naturalna dla logiki pierwszego rządu (kwantyfikatorów) z

identycznością.

10. Pełność logiki pierwszego rządu z identycznością.

11. Twierdzenie o pełności dla teorii pierwszego rzędu z identycznością.

12. Podstawowe wiadomości o logice drugiego rządu.

13. Analiza modalności. Modalności de re a modalności de dicto w

języku naturalnym.

14. Wprowadzenie do modalnej logiki zdań.

15. Podstawowe systemy modalnej logiki zdań.

16 Dedukcja naturalna dla modalnej logiki zdań.

17. Wprowadzenie do modalnej logiki kwantyfikatorów. Modalności de re

a modalności de dicto.

Literatura:

1. A.j Pietruszczak, "Metamereologia" (rozdział I), Wydawnictwo UMK, Toruń, 2000.

2. A. Pietruszczak, "Podstawy teorii części" (dwa dodatki), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 2013.

3. A. Pietruszczak, maszynopis dotyczący teorii mnogości; dostępny dla studentów.

4. El. Mendelson, "Introduction to Mathematical Logic", CRC Press.

5. T. Batóg, Podstawy logiki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1994.

6. L. Borkowski, Logika formalna, PWN, Warszawa 1970 (lub inne wydania).

7. A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej, PWN, Warszawa 1973 (lub inne wydania).

8. G. Hunter, Metalogika, PWN, Warszawa 1982.

9. A. Pietruszczak, maszynopis dotyczący modalności w języku naturalnym; dostępny dla studentów.

10. A. Pietruszczak, „Simplified Kripke style semantics for modal logics K45, KB4 and KD45”, Bulletin of the Section of Logic, vol. 38, nr 3/4 (2009), s. 163–172.

11. J.W. Garson, "Modal Logic for Philosophers" 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

12. G. Priest, "Introduction to Non-Classical Logic", Cambridge University Press, 2001. 2nd edition: Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is, Cambridge University Press, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Strona przedmiotu: http://www.home.umk.pl/~pietrusz/#a2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pietruszczak
Prowadzący grup: Andrzej Pietruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.