Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język obcy dla filozofów - j. angielski (lato)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1L-JOJA
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język obcy dla filozofów - j. angielski (lato)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - język obcy dla filozofów
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe (zajęcia dydaktyczne) - 30 godz.

- praca indywidualna - 60 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.


razem 120 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka:

- zna terminologię wybranej dziedziny filozoficznej w wybranym języku obcym z uwzględnieniem specyficznej dodatkowej terminologii związanej z wybranym modułem specjalnościowym,

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej filozofii z uwzględnieniem wiedzy związanej z wybranym modułem specjalnościowym,

- ma szeroka znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie z uwzględnieniem dodatkowej wiedzy związanej z wybranym modułem specjalnościowym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka:

- samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów,

- twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, w szczególności w zakresie wybranego modułu specjalnościowego,

- analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka:

- ma pogłębioną świadomość znaczenia filozoficznej refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych w szczególności w zakresie wybranego modułu specjalnościowego.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia w pełni prowadzone w języku angielskim polegają na czytaniu wybranych tekstów filozoficznych w języku angielskim, odpowiadaniu na zadawane przez prowadzącego pytania do nich oraz prowadzenie dyskusji w języku angielskim w grupie.

Pełny opis:

Zajęcia w pełni prowadzone w języku angielskim polegają na czytaniu wybranych tekstów filozoficznych w języku angielskim, odpowiadaniu na zadawane przez prowadzącego pytania do nich oraz prowadzenie dyskusji w języku angielskim w grupie.

Literatura:

Wybrane przez prowadzącego filozoficzne teksty anglojęzyczne z różnych dyscyplin filozoficznych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu są każdorazowo ustalane przez prowadzącego, patrz uwagi w zajęciach z danego cyklu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć, Igor Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)