Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym: j. angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1Z-ATJA
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym: j. angielski
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym - filozofia s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość problematyki filozoficznej w stopniu określonym wymaganiami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia; średniozaawansowana znajomość języka angielskiego.


Zajęcia będę prowadzone za pośrednictwem programu Microsoft Teams, materiały dydaktyczne będą udostępniane przez pocztę u-mail lub platformę MS Teams, sprawdziany, bieżące zadania i zaliczenie będą oparte o prace pisemne przesyłane drogą mailową.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin (zajęcia) oraz 70 godzin (praca własna)

Efekty uczenia się - wiedza:

W zakresie wiedzy

student ma szczegółową wiedzę w zakresie problematyki poruszanej w omawianym tekście, zna terminologię filozoficzną w języku angielskim w zakresie umożliwiającym samodzielne zrozumienie źródłowego tekstu źródłowego.

Efekty uczenia się - umiejętności:

W zakresie umiejętności:

student potrafi dokonywać samodzielnie przeanalizować tekst filozoficzny w języku angielskim, wyszukiwać informacje niezbędne w pracy nad anglojęzycznym tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, dyskusja, interpretacja tekstu

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Zajęcia służą omówieniu wybranych koncepcji filozoficznych na podstawie lektury tekstów źródłowych w języku angielskim, a także zaznajomieniu się z anglojęzyczną terminologią filozoficzną

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza wybranych koncepcji filozoficznych poszerzająca wiedzę zdobytą przez studentów w ramach kursów oferowanych na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia podzielone są na trzy części, na każdej z nich omawiane są fragmenty dzieł danego filozofa, każda też kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Literatura:

Zależna od cyklu kształcenia - teksty źródłowe, omówienia, słowniki.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętności studentów sprawdzane są na podstawie krótkich referatów wygłoszonych w oparciu o samodzielną lekturę tekstu filozoficznego w języku angielskim, dyskusji na zajęciach, kolokwiów, na których sprawdzana jest znajomość słownictwa filozoficznego w języku angielskim, umiejętność analizy fragmentu tekstu źródłowego, a także znajomość tematyki poruszwanej podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wawrzonkowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wawrzonkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)