Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym: j. niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-1Z-ATJN
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym: j. niemiecki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Analiza tekstów filozoficznych w języku obcym - filozofia s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka niemieckiego; ukończony kurs historii filozofii nowożytnej i współczesnej – w ramach studiów I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 120 godzin. W tym:

- 60 godz. konwersatorium (zajęcia z nauczycielem),

- 60 godz. praca własna (przygotowanie do bieżących zajęć, lektury; przygotowanie i opracowanie zagadnień leksykalnych i gramatycznych).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu niemieckiej filozofii współczesnej w języku niemieckim. Student ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego. Student zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na współczesną filozofię niemiecką.

K_W07, K_W18, K_W19


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student samodzielnie analizuje i tłumaczy z języka niemieckiego na język polski trudny tekst filozoficzny, potrafi analizować złożone argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami. Student identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

K_U13, K_U04, K_U05, K_U01, K_U08 K_U09


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Rozumie historyczny charakter idei filozoficznych oraz sposobu rozwiązywania wybranych problemów filozoficznych.

Docenia różnorodność, historyczną zmienność oraz społeczne i kulturowe uwarunkowania refleksji filozoficznej.

K_K02, K_K08, K_U9.


Metody dydaktyczne:

Dyskusja, analiza tekstu, wykorzystanie prezentacji, filmów i zapisów audio

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- laboratoryjna
- panelowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej analizy niemieckojęzycznych tekstów z zakresu filozofii.

Pełny opis:

Zajęcia w całości zaplanowane w trybie nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy Moodle i Microsoft Teams. Ogólnym celem kursu jest rozwinięcie zdolności analitycznych studentów podczas pracy z wybranym tekstami filozoficznymi w języku niemieckim. Zajęcia podzielone są na 3 moduły tematyczne.

1. Filozofowie i ich języki (180 minut)

- analiza stylistyczno-retoryczna wybranych tekstów. Krótkie fragmenty pochodzące z dzieł różnych filozofów niemieckich. Omówienie osobliwości gramatycznych, preferencji leksykalnych oraz retorycznych tropów wzmacniających bądź imitujących logiczną argumentację.

2. Sztuczna inteligencja i jej konsekwencje (360 minut)

- dyskusja na podstawie fragmentów książki Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens D. Prechta oraz wywiadu z autorem udostępnionym na serwisie youtube.

3. Filozofia a moda (720 minut)

- analiza fragmentów tekstów filozoficznych i socjologicznych traktujących o zjawisku mody.

Celem zajęć jest rozwinięcie wśród studentów zdolności samodzielnej analizy niemieckojęzycznych tekstów filozoficznych, poszerzenie ich wiedzy na temat wybranych zagadnień filozoficznych, zapoznanie ich ze specyfiką języka, a zwłaszcza terminologii filozoficznej. Wykorzystanie trybu zdalnego podczas prowadzenia tych zajęć usprawni ich przebieg oraz przyspieszy proces przekazywania wiedzy i weryfikację postępów studentów.

Literatura:

Wszystkie materiały dydaktyczne łącznie z literaturą uzupełniającą załączone na platformie Moodle i Microsoft Teams

Moduł 1

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zaratustra (fragm.).

Martin Heidegger, Sein und Zeit (fragm.).

Hans G. Gadamer, Wahrheit und Methode, (fragm.).

Arnold Gehlen, Der Mensch (fragm.)

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (fragm.)

Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? (fragm.).

Peter, Sloterdijk, Du musst sein Leben ändern (fragm.)

Moduł 2

D. Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens, s. 12-36, 67-92.

Moduł 3

Hegel, ÄSTHETIK II, hrsg. von Friedrich Bassange. Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt o.J., S. 124–132.

H. Heine, REISEBILDER III, Kap. 17, in: ders.: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke, Bd. 7.1, s. 45–46.

F. Nietzsche, MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES II, in: ders.: Werke in drei Bänden, hrsg. Karl Schlechta, Bd. 1, s. 961–964.

Adolf Loos, »HERRENMODE« UND »DAMENMODE«, in: ders.: Ins Leere gesprochen (1897– 1900), Berlin: Herold 1962, S. 19–25 und S. 157–164.

Thorstein Veblen, THEORIE DER FEINEN LEUTE. EINE ÖKONOMISCHE UNTERSUCHUNG DER INSTITUTIONEN, s. 127–142.

Eduard Fuchs, »ICH BIN DER HERR, DEIN GOTT!« in: Die Frau in der Karikatur. Sozialgeschichte der Frau, s. 263–349.

Werner Sombart, LIEBE, LUXUS UND KAPITALISMUS. ÜBER DIE ENTSTEHUNG DER MODERNEN WELT AUS DEM GEIST DER VERSCHWENDUNG, Berlin:

Wagenbach 1992, S. 118–129.

Andreas Krass (2008): »METROSEXUALITÄT. ODER: WIE SCHWUL IST DER MODERNE MANN?«, in: Queer Lectures 1 (2008), S. 108–138.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, testy i quizy na zakończenie każdego modułu, referaty połączone z prezentacjami, kolokwium na zakończenie semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michalski
Prowadzący grup: Rafał Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)