Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język obcy dla filozofów - j. angielski (zima)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-2Z-JOJA
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język obcy dla filozofów - j. angielski (zima)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - język obcy dla filozofów
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim

Efekty uczenia się - wiedza:

zna terminologię wybranej subdyscypliny filozoficznej w wybranym języku obcym

wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej

ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej

ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego


Efekty uczenia się - umiejętności:

twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji

samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów

analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami

określa stopień doniosłości (relewancji) stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia kulturalnego i społecznego

aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych

ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza i dyskusja w języku angielskim zaproponowanych przez prowadzącego tekstów z zakresu współczesnej filozofii społecznej i politycznej. Zajęcia mają umożliwić studentom nabycie umiejętności analizy tekstu anglojęzycznego, weryfikacji poprawności możliwych strategii interpretacyjnych tego tekstu oraz swobody uczestnictwa w debacie filozoficznej toczonej w języku obcym.

Literatura:

M. Sandel, Justice. What’s the Right Thing to Do?, New York 2008

R. Nozick, Anarchy, state, and utopia (wydanie dowolne).

A. MacIntyre, After virtue (wydanie dowolne).

A. Etzioni, Communitarianism revisited, „Journal of Political Ideologies”, 19, 3, 2014, s. 241-260

Ch. Kukathas, Liberty, [w:] A Companion to Contemporary Political Philosophy (red. R.E. Goodin, Ph. Pettit, Th. Pogge), Oxford 1993, s. 685-698.

P. Pettit, Freedom, [w:] The Oxford Handbook of Political Philosophy, Oxford 2012, s. 76-92,

Q. Skinner, The Paradoxes of Political Liberty, The Tanner Lectures on Human Values, 24-25 October 1984, Harvard University, s. 227-250

D. Estlund, Why Not Epistocracy?, [w:] Desire, Identity and Existence: Essays in Honor of T.M. Penner (red. N. Reshotko), Academic Printing and Publishing 2003, s. 53-69.

D. Estlund, Making Truth Safe for Democracy, [w:] The Idea of Democracy (red. D. Copp, J. Hampton, J. Roemer), Cambridge 1993, s. 71-100,

D. Estlund, Beyond Fairness and Deliberation: The Epistemic Dimension of Democratic Authority, [w:] Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics (red. J. Bohman, Rehg), London 1997, s. 173-204.

J. Brennan, Against Democracy, Princeton-Oxford 2016.

H. Landemore, Democratic Reason. Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many, Princeton–Oxford 2013.

J. Hardwig, Epistemic Dependence, “The Journal of Philosophy”, vol. 82, no. 7, 1985, pp. 335-349.

J. Hardwig, Role of Trust in Knowledge, “The Journal of Philosophy”, vol. 88, no. 12, 1991, pp. 693-708.

S. Turner, Liberal democracy 3.0, Sage, London 2003.

A.I. Goldman, Experts: Which One Should You Trust?, [w:] Social Epistemology: Essential Readings (red. A.I. Goldman, D. Whitcomb), Oxford 2011, s. 109-133.

J. Lackey, Testimony: Acquiring Knowledge From Others, [w:] Social Epistemology: Essential Readings (red. A.I. Goldman, D. Whitcomb), Oxford 2011, s. 71-91.

J. Cohen, Reflections on Deliberative Democracy, [w:] Contemporary Debates in Political Philosophy (red. Th. Christiano, J. Christman), Oxford 2009, s. 247-263.

J. Bohman, The Coming of Age of Deliberative Democracy, “The Journal of Political Philosophy”, t. 6, nr 6, 1998, s. 400-425.

A. Levine, Marxist and Socialist Approaches, [w:] The Oxford Handbook of Political Philosophy (red. D. Estlund), Oxford 2012, s. 319-335.

O. O’Neill, The Dark Side of Human Rights, [w:] Contemporary Debates in Political Philosophy (red. Th. Christiano, J. Christman), Oxford 2009, s. 425-436.

W. Osiatyński, Human Rights and their Limits, Cambridge 2009.

Z. Stemplowska, What’s Ideal About Ideal Theory?, “Social Theory and Practice”, 34, 3, 2008, s. 319-340.

L. Valentini, Ideal vs. Non-ideal Theory: A Conceptual Map, “Philosophy Compass”, 7/9, 2012, s. 654-664.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Grygieńć
Prowadzący grup: Janusz Grygieńć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)