Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język obcy dla filozofów - j. niemiecki (zima)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-2Z-JOJN
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język obcy dla filozofów - j. niemiecki (zima)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - język obcy dla filozofów
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość języka niemieckiego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- zajęcia dydaktyczne - 30 godz.

- praca indywidualna - 60 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.


razem 120 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka:


- zna terminologię wybranej dziedziny filozoficznej w języku niemieckim z uwzględnieniem specyficznej dodatkowej terminologii związanej z wybranym modułem specjalizacyjnym,

- ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej filozofii z uwzględnieniem wiedzy związanej z wybranym modułem specjalizacyjnym,

- ma szeroka znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie z uwzględnieniem dodatkowej wiedzy związanej z wybranym modułem specjalizacyjnym.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka:


- samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów,

- twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, w szczególności w zakresie wybranego modułu specjalnościowego,

- analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności logiczne i argumentacyjne między tezami.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka:


- ma pogłębioną świadomość znaczenia filozoficznej refleksji humanistycznej dla formowania się więzi społecznych w szczególności w zakresie wybranego modułu specjalnościowego.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczeniowa

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza i dyskusja w języku niemieckim dotycząca zaproponowanych przez prowadzącego tekstów z zakresu XIX wiecznej współczesnej filozofii s. Zajęcia mają umożliwić studentom nabycie umiejętności analizy tekstu niemieckojęzycznego, weryfikacji poprawności możliwych strategii interpretacyjnych dotyczących tego tekstu oraz swobody uczestnictwa w debacie filozoficznej toczonej w języku obcym.

Pełny opis:

Podczas zajęć analizowane są wybrane koncepcje filozoficzne poszerzające wiedzę zdobytą przez studentów w ramach kursów oferowanych na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia podzielone są na trzy części, na każdej z nich omawiane są fragmenty dzieł danego filozofa, każda też kończy się kolokwium zaliczeniowym.

Cele: uzyskanie rozszerzonej wiedzy na temat wybranych koncepcji filozoficznych, znajomość podstawowej wiedzy na temat niemieckiej terminologii filozoficznej, umiejętność korzystania z materiałów źródłowych w języku niemieckim, a także rekonstrukcji problematyki filozoficznej, jaka się w niej pojawia

Literatura:

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zaratustra (fragm.).

Martin Heidegger, Sein und Zeit (fragm.).

Hans G. Gadamer, Wahrheit und Methode, (fragm.).

Arnold Gehlen, Der Mensch (fragm.)

Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (fragm.)

Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? (fragm.).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć

1. Obecność (dopuszczalne są dwie nieobecności)

2. Aktywność

3. Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michalski
Prowadzący grup: Rafał Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji, przedstawienie krótkiej prezentacji w języku angielskim na wybrany i ustalony z prowadzącą temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michalski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji, przedstawienie krótkiej prezentacji w języku angielskim na wybrany i ustalony z prowadzącą temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji, przedstawienie krótkiej prezentacji w języku angielskim na wybrany i ustalony z prowadzącą temat.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)