Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specyfika humanistyki (Moduł uzupełniający)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-SH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specyfika humanistyki (Moduł uzupełniający)
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):- udział w wykładach - 30 godz.
Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):- czytanie literatury - 30- przygotowanie do kolokwium – 5 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:


W1: Studenci znają i rozumieją na poziomie podstawowym rolę refleksji humanistycznej w kształtowaniu kulturyW2: Studenci znają i rozumieją historyczny charakter kształtowania się refleksji humanistycznej.W3: Studenci znają podstawową terminologię nauk humanistycznych.

Efekty uczenia się - umiejętności:


U1: Studenci potrafią zdefiniować i zastosować najważniejsze pojęcia dotyczące nauk humanistycznych.U2: Studenci potrafią odróżnić założenia leżące u podstaw nauk humanistycznych od analogicznych założeń nauk przyrodniczychU3: Studenci potrafią wskazać różnice pomiędzy założeniami wybranych metodologii nauk humanistycznych.U4: Studenci dobierają strategie argumentacyjne, konstruują krytyczne argumenty, formułują odpowiedzi na krytykę odnośnie do potrzeby kształcenia humanistycznego.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


K1: Studenci identyfikują normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych zjawisk społecznych.K2: Studenci mają świadomość znaczenia i roli uniwersytetów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu specyfiki nauk humanistycznych w ujęciu problemowym i historycznym

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie specyfiki nauk humanistycznych w stosunku do nauk społecznych oraz przyrodniczych. Podczas zajęć omówiona zostanie rodowód nauk humanistycznych (renesansowy rodowód, znaczenie przełomu antypozytywistycznego), ich istota humanistyki, metody, jakimi się posługują, a także relacje łączące ją z innymi naukami i sferami życia, takimi jak polityka, technika, społeczeństwo, ale także prześledzić znaczenie pierwiastka humanistycznego we współczesnym świecie na przykładzie techniki, sztuki i medycyny. Dodatkowo omówiona zostanie historia europejskich uniwersytetów oraz ich dzisiejsza rola i znaczenia oraz potrzeba uzupełnienia wykształcenia o przedmioty humanistyczne.

1. Wprowadzenie – humanistyka a inne dziedziny ludzkiej aktywności.

2. Humanizm, nauka humanistyka.

3. Ku określeniu humanistyki; pojęcia: kształcenie, sądzenie, prawda, autorytet.

4. Czas, pamięć, historia i ich znaczenie dla refleksji humanistycznej.

5. Znaki i teksty

6. Metodologia humanistyki – W. Dilthey

7. Metodologia humanistyki – E. Cassirer

8. Humanistyka i społeczeństwo oraz polityka

9. Humanistyka i medycyna

10. Historia uniwersytetu

11. Uniwersytet dzisiaj

12. Sztuka i dehumanizacja

Literatura:

1. Wprowadzenie

L. ponadobowiązkowa:

Max Weber, Nauka i powołanie, w: Zdzisław Krasnodębski, M. Weber, Wiedza Powszechna, 1999.

Hannah Arendt, Wytwarzanie, w: Kondycja ludzka, przeł. Anna Łagodzka, Aletheia 2010.

2. Humanizm, nauka, humanistyka

Martin Heidegger, Pytanie o technikę, w: Budować, mieszkać, myśleć, przeł. Krzysztof Michalski i in., Czytelnik, Warszawa 1977.

Tzvetan Todorov, Ogród niedoskonały, przeł. Hanna Abramowicz i Jan Maria Kłoczowski, Czytelnik, Warszawa 2003.

L. ponadobowiązkowa:

Edmund Husserl, Kryzys nauk europejskich, przeł. Sławomira Walczewska, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.

3. Ku określeniu humanistyki

Hans-Georg Gadamer, Kształcenie, Sensus communis, Władza sądzenia w: Prawda i metoda, przeł. Bogdan Baran, Inter Esse, Kraków 2003.

L. ponadobowiązkowa:

Joachim Ritter, Zadanie nauk humanistycznych w nowoczesnym społeczeństwie, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, „Studia z Filozofii Niemieckiej” 1996, t. 2.

Hannah Arendt, Co to jest autorytet, w: Pomiędzy czasem minionym i przyszłym, przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej, Aletheia 2011.

4. Historia, czas, pamięć

Ernst Cassirer, Historia, w: Esej o człowieku, przeł. Anna Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1977.

Paul Ricoeur, Ćwiczenie pamięci: używanie i nadużywanie, w: Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz Margański, Universitas 2006.

L. ponadobowiązkowa:

Borys Uspieński, Historia i semiotyka, przeł. Bogusław Żyłko, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1998.

5. Znaki i teksty

Jurij Łotman i Borys Uspieńskj, O semiotycznym mechanizmie kultury, w: Semiotyka kultury, red. M. Janus, M. R. Mayenowa, Warszawa 1977

Paul Ricoeur, Mowa i pismo, w: Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, PIW, Warszawa 1989.

L. ponadobowiązkowa:

Hans-Georg Gadamer, Co to jest prawda, w: Rozum, słowo, dzieje, przeł. Małgorzata Łukasiewicz i Krzysztof Michalski, PIW, Warszawa 1979, 2000.

e-kolokwium nr 2

6. Metodologia humanistyki – W. Dilthey

Wilhelm Dilthey, Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycznych, w: O istocie filozofii i inne pisma, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, PWN, Warszawa 1987.

L. ponadobowiązkowa

Wilhelm Dilthey, Życie a nauki humanistyczne, w: Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.

7. Metodologia humanistyki – E. Cassirer

Ernst Cassirer, Postrzeganie rzeczy i postrzeganie ekspresji, Pojęcia przyrodnicze i pojęcia kulturowe, w: Logika nauk o kulturze, przeł. Przemysław Parszutowicz, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2011

L. ponadobowiązkowa:

Ernst Cassirer, Czym jest człowiek?, w: Esej o człowieku, przeł. Anna Staniewska, Czytelnik, Warszawa 1977.

8. Humanistyka i polityka

Hannah Arendt, Prawda i polityka, w: Pomiędzy czasem minionym i przyszłym, przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej, Aletheia 2011.

Michał P. Markowski, Humanistyka: wprowadzenie, w: Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Universitas 2013.

9. Humanistyka i medycyna

Andrzej Szczeklik, Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny, Znak, Kraków 2007.

Jacques Testart, Ku wspomnieniu o człowieku, w: Przejrzysta komórka, przeł. J. A. Żelechowska, PIW, Warszawa 1990.

10. Uniwersytet – historia (wykład)

11. Uniwersytet – idea i czasy najnowsze

Mirosław Żelazny, Kantowska idea uniwersytetu, w: Immanuel Kant, Spór fakultetów, przeł. M. Żelazny, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 2003.

Allan Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Zysk i Ska, Poznań 1997.

L. ponadobowiązkowa:

Hannah Arendt, Kryzys edukacji, w: Pomiędzy czasem minionym i przyszłym, przeł. Mieczysław Godyń i Wojciech Madej, Aletheia 2011.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie trzech kolokwiów elektronicznych oraz aktywności (wykład ma charakter konwersatoryjny, część przeznaczona jest na dyskusję).

ndst - poniżej 50%

dst- 50-60%,

dst plus- 61-70%,

db- 71-80%

db plus- 81-90%,

bdb- 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grzeliński
Prowadzący grup: Adam Grzeliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.