Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aksjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-SP-1-AKS Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Aksjologia
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ze ścieżki specjalizacyjnej dla II st.
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zalecane: ukończony kurs etyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

a. - godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu – 30

b. - godziny konsultacji indywidualnych uczestnika kursu – 10

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu – 15

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania – 15

4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej (-ych) praktyki (praktyk) – nie jest wymagane dla tego przedmiotuEfekty uczenia się - wiedza:

W1: zna węzłowe pojęcia słownika aksjologii oraz potrafi je uporządkować i porównać pod kątem wzajemnych ich powiązań z językiem moralności i teoretyczno-praktycznych konsekwencji, do jakich one prowadzą – K_W02


W2: wylicza i rekonstruuje podstawowe pojęcia, związane z nimi wiodące koncepcje oraz najistotniejsze rozwiązania wypracowane na gruncie aksjologii w ujęciu diachronicznym i problemowym; potrafi przyporządkować poszczególne z nich do konkretnych autorów, kierunków i stanowisk; zna elementarne metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla aksjologii – K_W15


W3: analizuje samodzielnie, a także z pomocą wykładowcy charakterystyczne dla etyki argumenty, identyfikuje kluczowe tezy i założenia, wyprowadza poprawne wnioski – K_W10


W4: omawia (adekwatnie, rzeczowo, krytycznie i konkluzywnie) sprofilowane pod kątem treści wykładu i przewidziane spisem lektur teksty naukowe, w aspekcie prezentowanych w nich stanowisk, idei, argumentów i polemik na temat rodzajów roli kluczowych stanowisk aksjologicznych; potrafi je odtworzyć oraz poddać konstruktywnej krytyce, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska oraz do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych – K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: analizuje treści pojęć i ich kontekstów znaczeniowych w oparciu o treści wykładu, wybrane teksty źródłowe i opracowania naukowe; samodzielnie problematyzuje najistotniejsze zagadnienia aksjologii – K_U07


U2: wskazuje związki (nawiązania, kontynuacje, refutacje) między zagadnieniami aksjologii a historycznymi i aktualnymi problemami nauki i społeczeństwa związanymi z etyką. Rozumie ich wzajemny wpływ, przenikanie się i oddziaływanie – K_U12


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: docenia walory naukowe stanowisk wypracowanych na gruncie aksjologii w ramach poszczególnych jej nurtów, wskazując na ich odkrywczość, stopień uargumentowania, moc perswazyjną i aktualność, jak też poziom inspiratywności i potencjał rozwojowy dla ściślejszego rozumienia procesów społecznych i przemian kulturowych związanych z problemami moralnymi i więziami społecznymi – K_K08

Metody dydaktyczne:

- wykład konwencjonalny z elementami konwersatorium

- wykład problemowy

- case studies


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wprowadzenie podstawowych pojęć, koncepcji i stanowisk aksjologicznych oraz poszerzenie kompetencji w zakresie etyki i znajomości koncepcji i tekstów o wątki nieobecne na dotychczasowych kursach w trybie seminaryjnym

Pełny opis:

Wykład konwersatoryjny stanowi próbę przyjrzenia się aksjologii, jako jednej z perspekty uprawiania etyki, przy zachowaniu swoistości aksjologii jako odrębnej dyscypliny.

Na zajęciach zaprezentowane zostaną węzłowe punkty koncepcji aksjologicznych, skupione na centralnych pojęciach wartościujących.

Spis kolejno realizowanych tematów (z uwagi na genealogiczny charakter wykładu Prowadzący zastrzega sobie możliwość rozbudowania poszczególnych wątków w toku wykładu):

o Podstawowe pojęcia aksjologii

o Aksjologia a inne narracje etyczne: etyka cnót, etyki deontologiczne, utylitaryzm oraz ich siatka pojęciowa

o Fryderyk Nietzsche jako protoplasta aksjologii?

o Aksjologia M. Schelera i N. Hartmanna

o Henryk Elzenberg i jego wkład w rozwój aksjologii

o Analiza wybranych splotów wartości na przykładzie wybranych fenomenów (miejsce, dom, widnokrąg, nieśmiertelność, Anty-hiob, negatyp; toposy filozoficzne)

o Podsumowanie cyklu zajęć i przygotowanie do zaliczenia

Literatura:

Elzenberg Henryk, Pisma aksjologiczne, Lublin 2002.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Galarowicz J., W drodze do etyki odpowiedzialności. Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków 1997.

Hartmann N., Najważniejsze problemy etyki, "Znak" 1974, R. XXVI, nr 245, s. 1409-1454.

Heidegger M., Budować mieszkać myśleć, Warszawa 1977

Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach, Uwagi o względności wartości, (w:) Przeżycie, dzieło, wartość, Warszawa 1966.

Joas H., Powstawanie wartości, Warszawa 2009.

Nietzsche F., Z genealogii moralności. Pismo polemiczne.

Schrade U., Wolniewicz B., Zubelewicz J., Dom jako wartość duchowa, „Znak” 1996, nr 4, s. 90-108.

Stróżewski W., W kręgu wartości, Kraków 1992.

Węgrzecki A., Scheler, Warszawa 1975.

Z fenomenologii wartości, wybór W. Galewicz, Kraków 1988.

Wincław D., M. Zdrenka M. T., W objęciach metafory topografii domu. Ku rozpoznaniu problemów i ograniczeń, „Ethos” 33(2020) nr 2(130), s. 99-120.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, na podstawie aktywności na zajęciach oraz poprawnej merytorycznie pracy pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Dla realizacji opisywanego przedmiotu nie przewiduje się praktyk zawodowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Dawid Wincław, Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zdrenka
Prowadzący grup: Marcin Zdrenka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.