Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Projekt badawczy: Współczesna filozofia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-S2-WFS
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projekt badawczy: Współczesna filozofia społeczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia I, II rok s2 - seminaria przedmiotowe, projekty badawcze (do wyboru)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin zajęć + 15 godzin praca własna

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i

instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i

drogach wpływania na ludzkie zachowania

K_W12 ma elementarną wiedzę o relacjach zachodzących między strukturami i

instytucjami społecznymi oraz między ich elementami


K_W13 ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o

prawidłowościach, którym podlegają

K_W15 zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne

właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych:

filozofia społeczna,


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze

źródeł pisanych i elektronicznych


K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz

planuje projekty badawcze

K_U07 wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych

a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz określa relacje między tymi

zależnościami


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje się nowatorskimi

koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu z innymi częściami życia

kulturalnego i społecznego

K_06 ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla

formowania się więzi społecznych


Skrócony opis:

Proponowany temat projektu:

Co to znaczy być obywatelem?

Pełny opis:

Projekt zajmuje się kwestiami zwianymi z rozumieniem i praktykowaniem roli obywatela.

Proponowane tematy:

- kampania wyborcza – strategie i manipulacje;

- narzędzia i metody działania dostępne dla niezadowolonych obywateli;

- rola nowych mediów – Internet, serwisy społecznościowe itp.;

- prawo do buntu;

- przemoc;

- bierność obywateli i rozpad więzi społecznych.

Studenci samodzielnie wybierają temat, który będzie szczegółowo analizowany. Może to być jeden z zaproponowanych powyżej.

Celem zajęć jest przygotowanie bibliografii i konspektu artykułu.

Literatura:

Wybrana przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas zajęć, praca pisemna (bibliografia i konspekt artykułu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grabowska
Prowadzący grup: Barbara Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)