Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe: Hermeneutyka Heideggera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2402-F-SP-HH-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe: Hermeneutyka Heideggera
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podczas konwersatorium przydatna będzie wiedza z zakresu współczesnej filozofii niemieckiego obszaru językowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach konwersatoryjnych

40 godz. - przygotowanie do zajęć, lektury, notatki

40 godz. - praca końcowa (przygotowanie materiałów, konsultacje tematu, lektury, notatki, pisanie i omówienie pracy z osobą prowadzącą przedmiot

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W10: zna idee i argumenty wybranych filozofów

K_W11: zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

K_W17: zna metody interpretacji tekstu filozoficznego


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną,

K_U07 - analizuje argumenty filozoficzne, identyfikują ich kluczowe tezy i założenia,

K_U14 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody dydaktyczne:

dyskusja, wykład konwersatoryjny,

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Konwersatorium "Hermeneutyka Heideggera" dotyczyć będzie przede wszystkim dyskutowanej w wielu pismach filozofa kwestii rozumienia, jego warunków, możliwości, przeszkód, wreszcie - tego, co może być rozumiane i czego nie rozumiemy bez względu na wysiłki podejmowane przez uczonych, artystów, filozofów czy przywódców duchowych. W obszarze tej hermeneutyki znajduje się rzecz jasna również język (mowa) i jego ograniczenia, możliwości i źródła.

Literatura:

- M. Heidegger, Bycie i czas, wyd. dowolne, § 77

- M. Heidegger, Wyzwolenie Kraków 1998,

- K. Sauerland, Heideggerowska Gelassenheit po polsku, pdf lub: Ruch Filozoficzny LXXV 2019 3, s. 7-14,

- M. Heidegger, Technika i zwrot, Kraków 2002,

- M. Heidegger, Co zwie się myśleniem, Warszawa-Wrocław 2000,

- M. Heidegger, Odczyty i rozprawy, Kraków 2002 (wybrane teksty),

- M. Heidegger, teksty zebrane w: koniec wieku (Pismo filozoficzno-artystyczne nr 4),

- J. Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, Kraków 2007,

- A. Bronk, Rozumienie, w: Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera, Lublin 1988, s. 99-179.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny będzie udział osób uczestniczących w zajęciach (dyskusja, interpretacja) oraz praca końcowa na samodzielnie wybrany temat, skonsultowany z osobą prowadzącą zajęcia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Żelazna
Prowadzący grup: Jolanta Żelazna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.