Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieje edukacji kobiet w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-DEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje edukacji kobiet w Polsce
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie przez studentów ogólnej wiedzy historycznej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

student uzyskuje 4 pkt ECTS (100 godzin) na co składają się:


35 godzin kontaktowych (wykłady 30 godzin i konsultacje 5 godzin związane z przygotowaniem się studentów do egzaminów)


15 godzin pracy własnej na przyswojenie treści wykładów

25 godzin na zapoznanie się z treścią zalecanych lektur

25 godzin na przygotowanie prezentacji dotyczącej kariery edukacyjnej kobiety reprezentującej dziedzinę studiów słuchacza - wymaganej na egzaminie

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: - student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat możliwości edukacyjnych kobiet w Polsce na przestrzeni wieków

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:- student potrafi identyfikować role i funkcje społeczne przypisywane kobietom z poszczególnymi okresami historycznymi

U2:- potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy sytuacją społeczną i kulturową danego okresu a istniejącym wówczas systemem wychowania i kształcenia kobiet

U3:-porównuje i uogólnia sytuację kształcących się kobiet w poszczególnych okresach historycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:-student jest wrażliwy na sprawy wychowawcze i edukacyjne

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą dziejów edukacji kobiet w Polsce od średniowiecza do początków wieku XX. Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: przemiany roli i funkcji kobiety w społeczeństwie w poszczególnych okresach historycznych oraz ewolucja form wychowania i kształcenia kobiet.

Pełny opis:

Wykład prezentuje możliwości edukacyjne Polek w okresie od starożytności do wieku XX. Słuchacze poznają czynniki, które w poszczególnych epokach historycznych wywierały znaczący wpływ na zmiany w postrzeganiu roli i funkcji społecznej kobiet. Wykład przybliża też poglądy reprezentantów polskiej myśli pedagogicznej dotyczące możliwości nauczania dziewcząt. Problematyka zajęć obejmuje prezentację różnych form organizacyjnych kształcenia oraz szczebli edukacji dziewcząt ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa średniego i wyższego. Studenci są też zaznajamiani z sylwetkami kobiet, które walczyły o równouprawnienie w dostępie do oświaty i aktywnie angażowały się w rozwój szkolnictwa żeńskiego.

Literatura:

Literatura- wybrane przykłady:

1. Dormus K., Kazimiera Bujwidowa 1867-1932. Życie i działalność społeczno-oświatowa, Kraków 2002.

2. Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, red. W. Jamrożek i D.Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003.

3. Chłosta-Sikorka A., Między propagandą a rzeczywistością. Mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970, Kraków 2019.

4. Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2010.

5. Hulewicz J., Walka kobiet polskich o dostęp na uniwersytety, Warszawa 1936.

6. Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.

7. Klemensiewiczowa J., Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.

8. Kobylarczyk K., Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy, Kraków 2020.

9. Ratajczak K., Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu, Poznań 2005.

10. Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, T. 1-2, red. W. Jamrożek i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1998-2001.

11. Stańczak-Wiślicz K., Perkowski P., Fidelis M., Klich -Kluczewska B., Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność, równouprawnienie-komunizm, Kraków 2020.

12. Suchmiel J., Udział kobiet w nauce do 1939 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim, Częstochowa 1994.

13. Suchmiel J., Polki w Uniwersytecie w Wiedniu ze stopniem doktora filozofii i medycyny 1897-1939, Częstochowa 2008.

14. Wałęga A., Między konserwatyzmem a emancypacją: dyskusje o modelu edukacji i wychowania kobiet na kartach galicyjskiej Szkoły (1868-1918), w: Zachować dla przyszłości, sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego, Łódź 2018, s. 245-261.

15. Żołądź-Strzelczyk D., Jamrożek W., Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie egzaminu ustnego: obowiązuje znajomość treści wykładów i wybranych lektur - na podstawie tych lektur student przygotowuje wystąpienie dotyczące drogi edukacyjnej kobiet, które odniosły sukces w zakresie wybranego obszaru.

Na zaliczenie egzaminu składają się zatem dwa równorzędne elementy- opanowanie informacji przekazywanych przez wykładowcę (50 % oceny końcowej) oraz samodzielnie przygotowana prezentacja (50 % oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)