Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dzieje wychowania w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-DWwR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dzieje wychowania w rodzinie
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Legitymowanie się przez studentów ogólną wiedzą historyczną.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

35 godzin kontaktowych ( w tym 30 godzin wykładu i 5 godzin konsultacji związanych z przygotowaniami do egzaminu)

5 godzin pracy własnej na opanowanie treści wykładów

30 godzin na zapoznanie się z treścią zalecanych lektur

30 godzin na przygotowanie dodatkowej prezentacji wymaganej na egzaminie


Łącznie: 100 godzin - 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: -student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat rodziny jako środowiska wychowawczego

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: -student potrafi identyfikować specyfikę ról i funkcji rodziny z poszczególnymi okresami historycznymi

U 2:- potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy sytuacją społeczną i kulturową danego okresu a istniejącym wówczas systemem wychowania w rodzinie

U3: -porównuje i uogólnia sytuację rodziny jako środowiska wychowawczego w poszczególnych okresach historycznych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 1: -student jest wrażliwy na sprawy wychowawcze i edukacyjne

K 2: - docenia znaczenie wychowania w rodzinie dla właściwego rozwoju jednostki


Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą dziejów wychowania w rodzinie od okresu starożytności do początków wieku XX. Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak przemiany roli i funkcji rodziny w poszczególnych okresach historycznych oraz ewolucja ról członków rodziny – ojca, matki, dzieci, dziadków i najbliższych krewnych.

Pełny opis:

Wykład prezentuje przemiany zachodzące w życiu rodzinnym mieszkańców Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) w okresie od starożytności do wieku XX. Słuchacze poznają czynniki, które w poszczególnych epokach historycznych wywierały znaczący wpływ na zmiany w postrzeganiu roli i funkcji rodziny. W trakcie zajęć studenci zostaną zaznajomieni z zasadami obowiązującymi w życiu rodzinnym reprezentantów różnych stanów społecznych. Wykład dotyczy także przemian w postrzeganiu miejsca dziecka w rodzinie oraz dokonujących się zmian w definiowaniu roli ojca i matki.

Literatura:

Literatura- wybrane przykłady:

1. Aries P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach,, Gdańsk 1995.

2. Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008.

3. Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. T. 2, Dzieje nowożytne / red. K. Jakubiak, W. Jamrożek, Bydgoszcz 2002.

4. Historia życia prywatnego, t. I-V, wyd. I, Wrocław, Warszawa, Kraków 1998 (wyd. II, 2005-2006)

5. Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie- ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t.1-2 ( red. K. Kabacińska, K. Ratajczak, E. Głowacka-Sobiech, J. Gulczyńska, Poznań 2010).

6. Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku: zbiór studiów, red. K. Jakubiak, A. Winiarz, Bydgoszcz 2004.

7. Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1-2, (red. M. Dąbrowska, A. Klonder, E. Mazur), Warszawa 2002-2003.

8. Pachocka A. , Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009.

9. Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000.

10. Wałęga A., Rodziny polskie wobec wyzwań i zagrożeń pierwszej połowy XX wieku (w świetle "Szkoły"), "Wychowanie w Rodzinie" 2016, T. 14, s. 209-230.

11. Wałęga A., O zadaniach wychowawczych rodziny: koncepcje współpracowników czasopisma "Szkoła", "Wychowanie w Rodzinie" 2014, T. 10, s. 137-158.

12.Wychowanie w rodzinie polskiej od schyłku XVIII do połowy XX wieku : zbiór studiów, red. K. Jakubiak i A. Winiarz, Bydgoszcz 2000.

13. Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie egzaminu ustnego: obowiązuje znajomość treści wykładów i wybranych lektur. Na podstawie lektur student przygotowuje wystąpienie dotyczące wychowania w rodzinie w wybranej przez siebie grupie społecznej i epoce.

Na zaliczenie egzaminu składają się zatem dwa równorzędne elementy: opanowanie informacji ogólnych, przekazywanych na wykładach (50 % oceny końcowej, próg zaliczenia 60 %, 61-70 dst plus, 71-80 % db, 81-90 % db plus, 91-100 % bdb) oraz własna praca i umiejętność jej zaprezentowania (50 % oceny końcowej, tu oceniana jest przede wszystkim podstaw bibliograficzna oraz sposób prezentacji przygotowanych treści).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)