Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-HCDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie przez studentów ogólnej wiedzy historycznej.

Całkowity nakład pracy studenta:

- 35 godzin kontaktowych (wykłady 30 godzin i 5 godzin konsultacji związanych z przygotowaniem się studentów do egzaminu),

-15 godzin pracy własnej na przyswojenie treści wykładów,

-25 godzin na zapoznanie się z treścią zalecanych lektur,

-25 godzin na przygotowanie prezentacji dotyczącej prasy dziecięcej i młodzieżowej w Polsce.


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: - student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat historii czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:- student potrafi identyfikować rolę czasopism pod względem kształtowania postaw moralnych i estetycznych młodych odbiorców

U2:- potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy sytuacją społeczną i kulturową danego okresu a przekazem płynącym z piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży

U3:-porównuje i uogólnia rolę czasopism w poszczególnych okresach historycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student jest wrażliwy na sprawy wychowawcze i edukacyjne

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Wykład prezentuje historię czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w Polsce i obejmuje zarówno początki kształtowania się prasy dziecięcej i młodzieżowej, lata największego rozwoju tego rodzaju prasy, jak również ukazuje najważniejsze tendencje występujące po 1980 roku.

Pełny opis:

Czasopisma dla dzieci i młodzieży odgrywały ważną rolę zarówno pod względem kształtowania postaw moralnych i estetycznych młodych odbiorców, jak i formowania nowego modelu literatury dla tej grupy odbiorców. Z drugiej strony periodyki te umożliwiały start wielu młodym pisarzom specjalizującym się w tego rodzaju literaturze. Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży oddziaływało na szerokie rzesze odbiorców, jak również przygotowywało zarówno odbiorców innych, poważniejszych treści literackich, jak i do rozumienia ówczesnej problematyki wychowawczej. Warto także podkreślić, że redakcje tych pism chętnie włączały się w proces realizacji programów szkolnych i reagowały na bieżące potrzeby społeczne. Początek XX wieku to czas wzmożonego powstawania pism dla tej kategorii wiekowej odbiorców. Wykład obejmuje zarówno początki kształtowania się prasy dziecięcej i młodzieżowej w Polsce, jak również ukazuje najważniejsze tendencje występujące po 1980 roku.

Literatura:

1. Bialek, J.Z. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa 1979.

2. Ejsmont M., Wartości w prasie adresowanej do młodzieży, w: U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku: nurty, kategorie, idee, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn 2005, s. 635-644.

3. Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław 1976.

4. Falkowska J., Czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w Polsce : stan badań i perspektywy badawcze, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika" 2021, Z. 42 nr 2, s. 95-116.

5. Falkowska J., Rola czasopisma "Płomyk" w propagowaniu idei wychowania patriotycznego w okresie międzywojennym, w: Sto lat polskiej oświaty (1918-2018), pod red. H. Markiewiczowej i I. Czarneckiej, Warszawa 2019, s. 257-268.

6. Falkowska J., Nauczyciele edukacji narodowej : program twórców "Mojego Pisemka" (1902-1936), w Nauczyciele : zasłużeni - niedocenieni - zapamiętani , pod red. W. Szulakiewicz, Toruń 2018, s. 239-255.

7.Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918–2000, Wrocław 2016.

8.Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa 1980.

9.Kuliczkowska K. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918. Zarys monograficzny. Materiały. Warszawa, 1981

10. Papuzińska J., Tradycje społeczno-wychowawcze polskiej prasy dziecięcej, w: Pół wieku przyjaźni z dzieckiem i szkołą, Warszawa 1972.

11.Papuzińska J., Wychowawcza rola prasy dziecięcej, Warszawa 1972.

12.Rogoż M., Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia” w latach 1945-1989, Kraków 2009.

13.Sokół, Z. Prasa dziecięco-młodzieżowa w Polsce po roku 1980, „Poradnik bibliotekarza” 1996, nr 6, s. 3-6.

14.Szylerowska B., „Świerszczyk” czasopismem edukującym młode pokolenie, „Wychowanie na co Dzień” 2002, nr 2/3, s. 9-12.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wypowiedzi ustnej: obowiązuje znajomość treści wykładów - na ich podstawie student przygotowuje wystąpienie (np. w formie prezentacji) dotyczące wybranego przez siebie czasopisma dla dzieci i młodzieży.

Na zaliczenie składają się zatem dwa równorzędne elementy- opanowanie informacji przekazywanych przez wykładowcę (50 % oceny końcowej) oraz samodzielnie przygotowana prezentacja (50 % oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Falkowska
Prowadzący grup: Joanna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Falkowska
Prowadzący grup: Joanna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Falkowska
Prowadzący grup: Joanna Falkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)