Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Rozwijanie umiejętności społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-RUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwijanie umiejętności społecznych
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

1,5 pkt ECTS - 30 godz. (1 godz. = 45 min.) czas spędzony na zajęciach

1 pkt ECTS - 15 godz. konsultacje z osobą prowadzącą (kontakt bezpośredni/e-mailowy)

Praca własna studenta:

1,5 pkt ECTS - 30 godz. czas na lektury, przygotowanie się do zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń (K_ W08)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów (K_U07)

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych (K_U13)

Student potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu (K_U14)

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej (K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (K_K01)

Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowy (K_K02)

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie (K_K07)

Metody dydaktyczne:

- metoda moderacji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- okrągłego stołu
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie wiedzy oraz umiejętności społecznych niezbędnych w pracy w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem.

Pełny opis:

Podczas zajęć rozwijane będą umiejętności społeczne takie jak: komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna), aktywne słuchanie, asertywność, rozwiązywanie konfliktów w grupie, praca w zespole. Dzięki licznym ćwiczeniom stwarzana będzie okazja zastosowania poznanej wiedzy teoretycznej w praktyce, a w rezultacie wykorzystania jej w pracy zawodowej.

Literatura:

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca. Rodzina. Zabawa, Gdańsk 2021.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa 2016.

Gut J., Haman W., Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Warszawa 2013.

Tease A. B., Mowa ciała, Poznań 2019

Król-Fijewska M., Trening asertywności, Warszawa 1993.

Johnson D.W., Podaj dłoń, Warszawa 1992.

Rees S., Graham R.S., Bądź sobą - trening asertywności, Warszawa 2002.

Eichelberger W., Pomóż sobie, daj światu odetchnąć Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywność na zajęciach, praktyczne sprawdzenie wiedzy, kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Prowadzący grup: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Prowadzący grup: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Prowadzący grup: Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)