Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

U źródeł feminizmu w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-OG-UŹFwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: U źródeł feminizmu w Polsce
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez WFiNS
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):35


- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):65


- opracowanie poglądów wybranej reprezentantki emancypantek lub feministek i przedstawienie ich w formie ustnej na egzaminie- 25

- zapoznanie się z treścią lektur dodatkowych obowiązujących na egzaminie - 15

- opanowanie treści wykładów obowiązujących na egzaminie - 25


Łącznie 100 godzin (4 pkt ECTS )


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat biografii i poglądów pierwszych polskich emancypantek


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi identyfikować główne nurty i koncepcje polskiego ruchu emancypacji kobiet w XIX i w I połowie XX wieku

U2: student potrafi wyjaśnić zależności pomiędzy sytuacją społeczną i kulturową danego okresu a formułowanymi wówczas projektami emancypacji

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student ma świadomość społecznego znaczenia ruchu emancypacji kobiet


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład i konwersatoryjny, problemowy


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą dziejów emancypacji kobiet w Polsce od II połowy XIX do połowy wieku XX.

Pełny opis:

Wykład prezentuje pierwsze Polki emancypantki, przybliża ich biografie oraz poglądy. Studenci zostają zapoznani z głównymi nurtami rozwoju polskiego feminizmu przełomu XIX i XX wieku, poznają także treść najważniejszych „kanoniczych” tekstów autorstwa polskich emancypantek. Tematyka zajęć obejmuje różnorodne obszary emancypacji: edukacyjne, wychowawcze, zawodowe, prawne i rodzinne. Dotyczy wkładu polskich emancypantek w walkę o koedukację, prawa wyborcza kobiet czy dostęp do pracy zawodowej w obszarach uznawanych za bastiony mężczyzn (np. prawo, medycyna). Porusza także zagadnienia praw kobiet do świadomego macierzyństwa, walki z nielegalna aborcją i dostępu do antykoncepcji.

Literatura:

Literatura- wybrane przykłady:

Dormus K., Kazimiera Bujwidowa 1867-1932. Życie i działalność społeczno-oświatowa, Kraków 2002.

Działaczki społeczne, feministki, obywatelki..., Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2008.

Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki, red. W. Jamrożek i D.Żołądź-Strzelczyk, Poznań 2003.

Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919), Warszawa 2015.

Górnicka-Boratyńska A. (oprac.),Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, Warszawa 2018.

Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą, Cztery projekty emancypacji (1863-1939), Warszawa 2018.

Hulewicz J., Walka kobiet polskich o dostęp na uniwersytety, Warszawa 1936.

Klemensiewiczowa J., Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.

Kuciel-Frydryszak J., Służące do wszystkiego, Warszawa 2018.

Madejska M., Aleja włókniarek, Wołowiec 2018.

Puchalska J., Polki, które zmieniły wizerunek kobiety. Historia 10 niezwykłych Polek, Warszawa 2018.

Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, T. 1-2, red. W. Jamrożek i D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1998-2001.

Urbanik-Kopeć A., Anioł w domu, mrówka w fabryce, Warszawa 2018.

Kuciel-Frydryszak J., Instrukcja nadużycia. Służące w XIX-wiecznych polskich domach, Katowice 2019.

Wiechnik O., Posełki. Osiem pierwszych kobiet, Poznań 2019.

Zawiszewska A., Życie świadome. O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej, Szczecin 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin ustny- W1, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

egzamin ustny obejmujący znajomość treści wykładów i zalecanych lektur (50 % oceny końcowej) oraz prezentację dodatkowego zagadnienia wybranego przez studenta (50 % oceny końcowej)

Na zaliczenie egzaminu składają się zatem dwa równorzędne elementy: opanowanie informacji przekazywanych przez wykładowcę i udzielenie odpowiedzi na 2 pytania dotyczące procesów emancypacji kobiet oraz samodzielnie przygotowana prezentacja (na podstawie samodzielnie dobranych lektur student przygotowuje prezentację dotyczącą poglądów wybranej emancypantki - nie może tutaj powielać informacji przekazywanych na wykładach)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.