Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-101a-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika I rok s1, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Efekty uczenia się - wiedza:

- ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych związanych z pedagogiką

- rozpoznaje różne koncepcje dotyczące pedagogiki ogólnej

- wie jakie są powiązania pedagogiki ogólnej z innymi dziedzinami

- dostrzega historyczną i kulturową zmienność faktów edukacyjno-wychowawczych mających znaczenie dla rozumienia pedagogiki ogólnej


Efekty uczenia się - umiejętności:

-posługuje się terminologią z zakresu pedagogiki

- wyjaśnia znaczenie pedagogiki ogólnej na kształtowanie się subdyscyplin i pedagogii jako przedmiotu edukacji


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-aktywnie uczestniczy w dyskusji

Metody dydaktyczne:

Wykład konwerstaoryjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw pedagogiki, jej celów i zadań. Celem wykładu jest omówienie różnych ujęć pedagogiki jako nauki, z uwzględnieniem kontekstu historycznego i kulturalnego.

Pełny opis:

Wykład

1. Pedagogika jako nauka i jej dyscypliny szczegółowe

2. Podstawowe pojęcia i kategorie pedagogiczne.

3. Wychowanie jednostki w cyklu życia. Etapy wychowania

4. Proces wychowania – dziedziny, cele, treści i uwarunkowania

5. Pedagogiczny, antropologiczny i integralny obraz wychowania

6. Procesy hominizacji osobniczej:

7. Kondycja współczesnej pedagogiki / prądy i kierunki w pedagogice/.

Literatura:

Stefan Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dowolne wydanie

Aleksander Nalaskowski, Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Impuls, Kraków 2006

Aleksander Nalaskowski, O względności czasu w modelach rozwoju dziecka, Impuls, Kraków 2018

Aleksander Nalaskowski, Kwieciński. Ostatnie seminarium czwartkowe, Impuls, Kraków 2019

Roman Schulz, Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej, Impuls, Kraków 2018

Kazimierz Sośnicki, Istota i cele wychowania, dowolne wydanie,

Mirosław Żelazny, Kant dla początkujących, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przekaz i przyswojenie podstawowych, ogólnych, zintegrowanych w całościowy schemat, wiadomości o rozwoju, socjalizacji, wychowaniu, kształceniu i autoedukacji człowieka; Przekaz podstawowego języka opisu świata rozwoju, wychowania i kształcenia człowieka;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przyborowska
Prowadzący grup: Dagna Dejna, Beata Przyborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)