Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody analizy danych ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-120-s2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody analizy danych ilościowych
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika I rok s2- sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- analiza literatury, opracowanie przykładów projektów badań dla schematów- 20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminie) - 15 godzin

RAZEM: 50 godzin = 2 ECTS


Ćwiczenia:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godzin

2. Konsultacje z prowadzącym - 5 godziny

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- zapoznanie z literaturą - 10 godziny

- wykonywanie zadań zaliczeniowych - 10 godziny

4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – 10


RAZEM: 50 godzin = 2 ECTS

W sumie dla przedmiotu - 4 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W02: ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk.

W04: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U06: posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają on-line, na platformie teams i są synchroniczne w całości. Praca polega w części na transmisji wiedzy w formie wykładu, rozwiązywaniu zadań z podręcznikiem zamieszczonym w plikach teams, analizowaniu procedur wyliczania estymatów oraz estymowania paramterów i weryfikowania hipotez statystycznych w formie konwersatoryjnej. Dwa ostatnie sposoby psotępowania dydaktycznego służą bieżacej weryfikacji efektów kształcenia.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie

Skrócony opis:

Student, który weźmie udział w tym wykładzie nauczy się analizować dane ilościowe, weryfikować hipotezy statystyczne, interpretować wyniki analiz statystycznych oraz planować analizę danych ilościowych w małych projektach badawczych.

Pełny opis:

1. Poziomy pomiaru.

2. Metody opisu statystycznego (estymatory)

3. Metody szacowania właściwości populacji (estymowanie parametrów).

4. Metody weryfikowania hipotez statystycznych

6. Metody doboru próbki do badań.

Literatura:

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, WAiP Warszawa 2008

Rubacha K. Empiryczne badania ilościowe w pedagogice. W: Pedagogika. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.) Warszawa WN PWN 2019

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, WN PWN Warszawa 2006 i późniejsze

K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP Warszawa 2000

G.A. Ferguson, Takane Y. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. WN PWN 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny skłądający się z dwóch części:

I pytania zamknięte testujące studentów/tki na poziomie wiedzy

II zadania z terścią testujące studentki/tów na poziomie zastosowania wiedzy.

Będzie to test wykonywany zdalnie z włączonymi kamerami na podstawie wcześniej podanej puli zagadanień do pytań i zadań.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Kamila Majewska, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Magdalena Cuprjak, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Emilia Aksamit, Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)