Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kryminologia z elementami wiktymologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-200-RzKs1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kryminologia z elementami wiktymologii
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika II rok s1 - przedmioty specjalności - sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

WYKŁAD i KONWERSTORIUM


1. Godziny kontaktowe 30 w 30 k= 60 g

2. Godziny pracy indywidualnej studenta 25

3. Godziny przeznaczone na przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu 15

Suma godzin pracy studenta 100 = 3pkty ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1 – podstawową terminologię z zakresu kryminologii i wiktymologii jako nauk pokrewnych pedagogice resocjalizacyjnej (K_W01)

W2 – w podstawowym stopniu najnowsze koncepcje teoretyczne zajmujące się rozwojem człowieka i etiologią wybranych zjawisk z obszaru kryminologii i wiktymologii (K_W04)

W3 – specyfikę funkcjonowania osób popełniających przestępstwa i wymagających podjęcia wobec nich środków prawnych i oddziaływań resocjalizacyjnych (K_W15)

W4 - sposoby realizowania zadań i procedur pomocowych wobec osób pokrzywdzonych i poszkodowanych (K_W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:


U1 – zinterpretować i różnicować przejawy zachowań patologicznych i przestępczych będących przejawami zaburzonej socjalizacji (K_U01)

U2 – posługiwać się wiedzą z zakresu kryminologii i wiktymologii jako dyscyplin powiązanych z pedagogiką resocjalizacyjną w celu analizowania i interpretowania etiologii i cech charakterystycznych zachowań przestępczych oraz motywów działań ludzkich (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do

K1 – wyrażania krytycznej oceny zdobytej wiedzy o poznanych zjawiskach i formach zachowań patologicznych i przestępczych (K_K01)

K2 - podejmowania działań interwencyjnych i pomocowych w różnych środowiskach społecznych, w których dochodzi do przejawów zachowań niezgodnych z prawem (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy

Metoda ćwiczeniowa

Metoda klasyczna problemowa


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu realizowane będą treści, których celem jest zapoznanie studentów z problematyka przestępczości w ujęciu etiologicznym i fenomenologicznym, rolą ofiary w genezie przestępstwa oraz następstwami jakich ofiara doświadcza

Pełny opis:

Wykład

1. Pojęcie kryminologii. Kryminologia a inne dyscypliny naukowe

2. Charakterystyka przestępstw na tle seksualnym w ujęciu objawowym i etiologicznym

• Przestępstwa seksualne popełniane wobec dzieci (wykorzystywanie seksualne -formy, objawy, skutki bliskie i odległe, symptomy świadczące o wykorzystywaniu seksualnym, czynniki determinujące rozmiary następstw wykorzystywania, czynniki ryzyka związane z osoba sprawcy i ofiary, wybrane koncepcje etiologiczne – koncepcja systemowa, interakcyjna, prawne aspekty wykorzystywania seksualnego dzieci

• Przestępstwo kazirodztwa (rodzaje, objawy, charakterystyka rodzin obciążonych ryzykiem kazirodztwa, typologia sprawców i sprawczyń kazirodztwa, regulacje prawne, formy terapii sprawców ), profil osobowościowy sprawców kazirodztwa.

• Przestępstwo zgwałcenia. Charakterystyka sprawców, typologie sprawców uwzględniające różne motywy działań, charakterystyka ofiar i ich klasyfikacja

• Gwałty małżeńskie jako szczególna forma przemocy w związkach

• Zabójstwa na tle seksualnym. Charakterystyka sprawców, motywy działania, próba wyjaśnienia przyczyn zabójstw na tle seksualnym. Możliwości readaptacji społecznej sprawców

3. Przestępczość kobiet w ujęciu prawnym i objawowym

• Charakterystyka wybranych form przestępczości kobiet (dzieciobójstwo i zabójstwa dokonywane przez kobiety)

4. Wiktymologia jako nauka

5. Rola stereotypu w kształtowaniu ofiary

6. Wiktymizacyjna rola obserwatorów

7. Zachowania zbiorowe a proces wiktymizacji

Konwersatoria

1. Przestępstwo, przestępczość, syndrom i potencjał przestępczości,ciemna liczba przestępstw zakresy przestępczości, determinanty zachowań przestępczych

2. Teorie kryminologiczne

2.1 Kryminologia pozytywistyczna

2.1.1 Nurt bio-psychologiczny. Podstawowe założenia i teorie biopsychologiczne

• teoria antropologiczna C. Lombroso

• teorie typów konstytucjonalnych, hormonalne, genetyczne

• koncepcje odwołujące się do zaburzeń OUN

• koncepcja dziedziczenia skłonności do zachowań aspołecznych

• koncepcje typów psychosomatycznych

2.1.2 teorie psychologiczne w genezie przestępstw

• Teoria J. Eysencka

• Koncepcje nieprawidłowej osobowości

• Psychopatia

• Antysocjalność

2.1.3 Pozytywistyczne teorie socjologiczne

• Teorie napięcia motywacyjnego

- Teorie uczenia się zachowań przestępczych

- Teorie Kontroli społecznej

2.2 Kryminologia antynaturalistyczna

• Teorie społecznego naznaczania

3. Działy wiktymologii i charakterystyka oraz typologia ofiar z perspektywy róznych ujęć wiktymologii.

4. potencjał wiktymizacyjny i podatność wiktymogenna

5.Wiktymizacja pierwotna, wtórna, bezpośrednia i pośrednia.

6. zagrożenia i jego rodzaje a proces wiktymizacji

7. Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa

• Naprzemienna identyfikacja sprawcy i ofiary

• Relacja tożsamości sprawcy i ofiary

8. Ofiara sprawcą przestępstwa

Literatura:

1.Hołyst B. Wiktymologia, Warszawa 2006

2.M. Kuć, Wiktymologia, Warszawa 2010

3. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 2004

4. M. Kowalczyk,2010, Zabójcy i mordercy, Czynniki ryzyka i możliwości resocjalizacji. Wydawnictwo Impuls, Kraków

5. M. Kowalczyk, 2014, Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

6. M. Kowalczyk, 2021 Zabójcy seryjni i wielokrotni, Wydawnictwo Naukowe UMK

7. Urban B., 2000. Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wydawnictwo UJ. Kraków

8. Merton R., 2002. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wydanictwo Naukowe PWN. Warszawa

9. Hołyst B., 1999. Kryminologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

10. Hołyst B. Psychologia kryminalistyczna, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Liczba punktów uzyskanych na zaliczeniu pisemnym

Pozytywne zaliczenie kolokwium i aktywność na zajęciach jako forma zaliczenia konwersatorium.

Kolokwium zaliczeniowe obejmuje 4 pytania problemowe. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60%punktów.

Egzamin pisemny obejmuje 5 pytań W06, W07, W08. Do zaliczenia egzaminu jest wymagane 60 % punktów.

Metoda oceniania:Egzamin i Kolokwium pisemne W1, W2, W3, U1, U2,

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów i kolokwiów (testów), prac zaliczeniowych (dotyczy wszystkich komponentów egzaminu, kolokwium bądź testu)

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)