Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Terapia i resocjalizacja osób ze szczególnymi potrzebami i zaburzeniami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PE-204-PPs2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Terapia i resocjalizacja osób ze szczególnymi potrzebami i zaburzeniami
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika II rok s2- wszystkie specjalności - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i psychopatologii.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe (udział w konwersatoriach) - 15 godz.

Godziny pracy własnej studenta - 30godz.

Godziny przeznaczone na przygotowanie do zal. – 20 godz.

Ogółem godzin przewidzianych na pracę studenta - 65 godz. 3 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie

K_W10: Ma uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu instytucji resocjalizacyjnych, penitencjarnych oraz zajmujących się readaptacją społeczną;


K_W15: Ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności resocjalizacyjnej, w tym osobach o specyficznych zaburzeniach.

K_W16: ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych w pedagogice penitencjarnej.Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi

K_U03: Potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki penitencjarnej oraz z podopiecznymi instytucji penitencjarnych i ich rodzinami;

K_U07: Ma pogłębione umiejętności diagnozowania i oceniania osób i środowisk wymagających podjęcia działań o charakterze resocjalizacyjnym i terapeutycznym

K_U09: potrafi generować rozwiązania w pracy z osobami doświadczającymi różnych zaburzeń.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

K_K03: ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych w różnych środowiskach;

K_K07: jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych działaniach o charakterze resocjalizacyjnym i terapeutycznym.Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład o charakterze informacyjnym z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, prezentacja i analiza wybranych sesji terapeutycznych.

Metody aktywizujące: analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem realizacji treści przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z tematyką terapii i możliwości jej wykorzystania w procesie resocjalizacji, poznanie wybranych systemów i modeli terapeutycznych oraz czynników warunkujących zmianę.

Pełny opis:

B. Terapia i resocjalizacja – istota i zakres pojęć.

C. Psychopatologia – spektrum zaburzeń klientów w obszarze resocjalizacji.

D. Rodzaje systemów psychoterapeutycznych.

E. Współpraca z klientem – klucze efektywnej relacji pomocowej.

F. Indywidualizacja rozwiązań.

G. Analiza studiów przypadków.

H. Przykłady programów terapeutycznych w resocjalizacji.

Literatura:

J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda, Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka, Warszawa 2007.

I. K. Berg, P. De Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007.

W. R. Miller, Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, Warszawa 2009.

J. O. Prochaska, J. C. Norcross, Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Warszawa 2006.

A. Rejzner P. Szczepaniak, Terapia w resocjalizacji, cz. I i II, Warszawa 2009.

J. Szczepkowski, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej opart na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń 2016.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: W10, 15, 16, U03, U07, U09, K03, K07.

Kryteria oceniania:

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)