Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Funkcjonowanie instytucji edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-103-sj Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Funkcjonowanie instytucji edukacyjnych
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - sj- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student/Studentka:

- zna i rozumie strukturę i funkcje systemu edukacji oraz alternatywnych form edukacji: podstawy, cele, organizację oraz funkcjonowanie instytucji edukacyjnych K_W05

- zna i rozumie prawa dziecka i sposoby ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym oraz szkolnym, jak i poza przedszkolnym oraz pozaszkolnym K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/Studentka:

- potrafi planować, realizować i oceniać spersonalizowane programy kształcenia i wychowania K_U02

- potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/Studentka:

- jest gotów/gotowa do posługiwania się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności człowieka K_K01

-jest gotów/gotowa do budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami i opiekunami dziecka lub ucznia oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacji K_K03

- jest gotów/gotowa do efektywnej pracy w zespole, pełnienia różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej K_K04

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot zawiera treści dotyczące najważniejszyc instytucji edukacyjnych w Polsce, ich charakterystykę, skróconą historię, akty prawne.

Pełny opis:

1. Polski system oświaty - wprowadzenie

2. Instytucje edukacyjne – charakterystyka, cele, zadania

3. Podstawowe akty prawne warunkujące prace instytucji edukacyjnych

4. Aktorzy przestrzeni edukacyjnych: nauczyciele, uczniowie, rodzice

5. Przedszkole - szczegółowa charakterystyka funkcjonowania

6. Szkoła podstawowa – szczegółowa charakterystyka funkcjonowania

Literatura:

Elsner, D. (2001), red., Jak planować rozwój placówki oświatowej? Teoria i praktyka, Chorzów.

Grzelak, M., Roszko-Wójtowicz E (2017), System edukacji w Polsce. Wybrane problemy, [w:] Myśl Ekonomiczna i Polityczna Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, s. 275-305.

Koszmider, M. (2000) O jakości w zarządzaniu pracą szkoły, Próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły, Łódź.

Pielachowski J., Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą, Poradnik dla

dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących

szkoły, wyd. 2, Poznań 2000.

Nowakowska M., (2002), Przedszkole na rynku edukacyjnym, [w:] Dyrektor Szkoły,

1/2002

Stróżyński K., Groenwald M., Staszak D., (2000) Jakość szkoły – jej planowanie i diagnoza, Jelenia Góra.

Akty prawne:

Ustawa o Systemie Oświaty

Ustawa Prawo Oświatowe

Ustawa - Karta Nauczyciela

Konwencja o Prawach Dziecka

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu online na platformie MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Nalaskowski
Prowadzący grup: Aleksander Nalaskowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Aksamit
Prowadzący grup: Emilia Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Aksamit
Prowadzący grup: Emilia Aksamit
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.