Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filozofia edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PPW-105-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia edukacji
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - sj- sem. zim.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w synchronicznych zajęciach online – 30 h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- lektura literatury przedmiotu – 40 h

- przygotowanie do egzaminu – 20 h

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Poszczególne zajęcia synchroniczne z udziałem nauczyciela będą miały następujący przebieg (90 minut):


- wykład, prezentacja na początku zajęć (60 min.)

- dyskusja (20 min.)

- podsumowanie zajęć (10 min.)

Efekty uczenia się - wiedza:

Absolwent zna i rozumie dylematy pojawiające się w ramach ujmowania rzeczywistości, zwłaszcza faktu ludzkiego, jego procesów poznawczych i decyzyjnych oraz relacji łączących go z innymi jednostkami w życiu społecznym, jak również formułowane w oparciu o różne założenia sposoby ich rozstrzygania (A.1.W1).

Absolwent zna i rozumie związki między rozstrzygnięciami dylematów filozoficznych (antropologicznych, epistemologicznych, etycznych) a ujęciami procesu wychowania oraz praktycznymi koncepcjami działalności wychowawczej (A.1.W2).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Absolwent potrafi prowadzić refleksję nad człowiekiem, jego funkcjonowaniem w relacjach społecznych oraz świecie materialnym, ukazując filozoficzne założenia poszczególnych stanowisk oraz ich implikacje pedagogiczne (A.1.U1).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Absolwent docenia wpływ refleksji pedagogicznej na tworzenie optymalnych uwarunkowań rozwoju indywidualnego i społecznego jednostki oraz tworzenie relacji społecznych (A.1.K1.).

Absolwent poszukuje sposobów rozumienia i rozstrzygania problemów pojawiających się w życiu indywidualnym i społecznym oraz sposobów wychowawczego wspomagania jednostek mierzących się z owymi problemami (A.1.K3.).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia stacjonarne, z możliwością wykorzystania platformy Teams oraz strony moodle (materiały i fora z aktywnością)Częściowo wykład konwersatoryjny (z możliwością zadawania pytań i dyskusji nad problemami proponowanymi przez studenta) połączony z prezentacją zdjęć i filmów.


Na koniec dyskusja.
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie , ale z możliwością wykorzystania platformy Teams, materiały do dyskusji oraz fora na których można się wypowiadać umieszczone na platformie moodle.

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z problematyką filozofii ze szczególnym zwróceniem uwagi na antropologię, epistemologię i filozofię społeczną, tak aby student analizując otaczającą go rzeczywistość, w której podejmie w przyszłości pracę, miał świadomość złożoności problemów w niej występujących, oraz ukazanie związków między rozstrzygnięciami dylematów filozoficznych a rozumieniem wychowania i formułowaniem koncepcji wychowania.

Tu znajduje się link do Teams:

Tu znajduje się link do moodle:

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu filozofii edukacji, z teorią i praktyką edukacyjną bazującą na zdobyczach nauk filozoficznych i społeczno-humanistycznych. Zajęcia te mają dać studentowi wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych nurtów filozoficznego myślenia o edukacji oraz wyposażyć w umiejętność krytycznego i refleksyjnego analizowania wybranych modeli edukacji, modeli szkoły i ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych problemów kształcenia i wychowania w dzisiejszym świecie.

1. Prezentacja podstawowego warsztatu pojęciowego z zakresu edukacji filozofii i wychowania

2. Główne modele wychowania na przestrzeni wieków (idealizm, realizm, naturalizm, pragmatyzm, egzystencjalizm, personalizm, liberalizm i neoliberalizm, konserwatyzm, postmodernizm)

3. Filozoficzne konteksty wybranych koncepcji współczesnej pedagogiki

Szczegółowe jednostki wykładu:

1. Czym zajmuje się filozofia edukacji?

2. Idealizm a edukacja. Podstawy filozoficzne.

3. Idealizm a edukacja. Charakterystyczne cechy w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

4. Realizm a edukacja. Podstawy filozoficzne.

5. Realizm teistyczny w praktyce szkolnej.

6. Naturalizm a edukacja. Podstawy filozoficzne.

7. Naturalizm a praktyka w szkołach i przedszkolach XIX i XX wieku

8. Pragmatyzm a edukacja. Podstawy filozoficzne i ich zastosowanie w szkolnej praktyce.

9. Egzystencjalizm a edukacja. Podstawy filozoficzne i problemy z akceptacją reżimu szkolnego.

10. Personalizm a edukacja. Podstawy filozoficzne i ich odwzorowanie w praktyce wychowawczej

11. Liberalizm w edukacji. Podstawy filozoficzne

12. Liberalizm w praktyce szkolnej

13. Konserwatyzm a edukacja. Elementy charakterystyczne dla szkoły.

14. Postmodernizm a edukacja.

15. Antropologiczno-filozoficzne spostrzeżenia na podstawie wyglądu sal kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego w różnych krajach Europy.

Literatura:

Gutek, G. L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, przekł. Anna Kacmajor i Agata Sulak, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

(lub Gutek, Gerald Lee., Filozofia dla pedagogów, przekł. Anna Kacmajor i Agata Sulak, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2007.)

Uzupełniająca:

Michałowska D.A., Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2013, Książka w formacie pdf , Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR): https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/7989

Michałowska D.A., Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe WNS UAM, Poznań 2013. Książka w formacie pdf , Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR): https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/7748/1/Michałowska.pdf

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wyd. Impuls, Kraków 2004. (lub Kraków 2010)

Cz. Kupisiewicz Cz., (red.), Myśliciele o wychowaniu tom I i II, Warszawa 2000.

Szudra A., Uzar K. (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Lublin 2009.

Czerny J., Filozofia wychowania, Katowice 1997.

Gałkowski S., Odpowiedzialność i rozwój. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003.

Murzyn A., Filozofia edukacji w schyłku XX wieku. Wybrane kwestie, Kraków 1999.

Murzyn A., Współczesna filozofia edukacji, Kraków 2015.

Suchodolski B., Sztobryn S., Śliwerski B. (red.), Idee pedagogiki filozoficznej, t. 1, Łódź 2003.

Szołtysek A.E., Filozofia wychowania, Toruń 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja zajęć zdalna w czasie rzeczywistym. Wykład prowadzony na platformie Teams. Materiały do egzaminu i zagadnienia podane na platformie moodle.

Każdy z wykładów podzielony jest na trzy części (podanie treści + pokazanie przykładów/filmów + dyskusja nad problemami powstałymi w trakcie zajęć). Weryfikacja efektów kształcenia poprzez dyskusję ze studentami oraz egzamin końcowy pisemny w oparciu o wykłady i materiały podane na platformie moodle.

Student musi opowiedzieć na trzy pytania z 10 zagadnień podanych na moodle.

Ocena 5: wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania

Ocena 4,5: wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i w miarę poprawna na jedno pytanie.

Ocena 4: wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i słaba na jedno pytanie.

Ocena 3,5: wyczerpująca odpowiedź na 1 pytanie i słaba na dwa pozostałe.

Ocena 3: wyczerpująca odpowiedź na 1 pytanie i słaba na jedno z dwóch pozostałych pytań.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Kaśkiewicz
Prowadzący grup: Kinga Kaśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)