Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teorie zachowań dewiacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-PS-404-r-sj
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie zachowań dewiacyjnych
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Pedagogika specjalna IV rok - sj - specjalności
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

KONWERSATORIUM

40 godzin = 15godzin kontaktu bezpośredniego+25 godzin lektury i przygotowania do zaliczenia końcowego

2 pkty ECTS

WYKŁAD

60 godzin =30 godz kontaktu bezpośredniego + 15 godzin pracy własnej studenta+15godzin przygotowania do zaliczenia

2pkt ECTS

Łącznie 100godz 4 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

P6S_WG

Student zna i rozumie:

W1- w podstawowym stopniu najnowsze koncepcje teoretyczne zajmujące się rozwojem człowieka i etiologią wybranych zjawisk z obszaru dewiacji społecznych (K_W04)


W2– specyfikę funkcjonowania osób przejawiających zachowania dewiacyjne i wymagających podjęcia wobec nich środków prawnych i oddziaływań resocjalizacyjnych (K_W15)

W3 – możliwości realizowania norm i procedur stosowanych w pedagogice resocjalizacyjnej w celu zredukowania skutków występowania zjawisk dewiacyjnych (K_W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

P6S_UW


Student potrafi:

U1 – zinterpretować i różnicować przejawy zachowań dewiacyjnych będących przejawami zaburzonej socjalizacji (K_U01)


U2 – posługiwać się wiedzą z zakresu teorii dewiacji jako dyscypliny powiązanej z pedagogiką resocjalizacyjną w celu analizowania i interpretowania etiologii i cech charakterystycznych zachowań dewiacyjnych oraz motywów jakie do tego zachowania skłaniają (K_U02)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

P6S_KK

Student jest gotów do:

K1 – wyrażania krytycznej oceny zdobytej wiedzy o poznanych zjawiskach i formach zachowań dewiacyjnych (K_K01)


K2 – podejmowania działań resocjalizacyjnych w różnych środowiskach społecznych, w których występują przejawy zachowań dewiacyjnych (K_K03)


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy


Metoda ćwiczeniowa

Metoda klasyczna problemowa

Dyskusja


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu realizowane będą treści, których celem jest zapoznanie studentów z problematyka teorii dewiacji i przestępczości, omówienie aspektu objawowego oraz wskazanie na rolę jaka pełnić może dewiacja w społeczeństwach, zarówno wymiarze pozytywnym jak i negatywnym

Pełny opis:

Wykłady

a) Wyznaczniki określające zakres i przedmiot nauki o dewiacji oraz podstawowa terminologia – wykład

• Wyjaśnienia wybranych pojęć związanych z zagadnieniami dewiacji społecznej (problem społeczny, proces społeczny, normy odniesienia, kontrola społeczna, anomia, konformizm, nonkonformizm, patologia społeczna)

• Interpretacja pojęcia dewiacja społeczna (dewiacja pozytywna i negatywna, kryteria klasyfikacji dewiacji)

b) Społeczeństwo a zachowania dewiacyjne

• Dezorganizacja społeczna – pojęcie, przegląd teorii, społeczne i indywidualne skutki dezorganizacji społecznej

• Struktura społeczna a zjawiska dewiacyjne (krytyczna analiza koncepcji trójstopniowego działania norm A. Podgóreckiego i teorii anomii)

• Naznaczanie społeczne a zachowania dewiacyjne (spiralny i sekwencyjny model dewiacji, mechanizmy naznaczania, społeczne uwarunkowania reakcji społecznych, skutki naznaczania, kreowanie dewianta, stereotypy i uprzedzenia)

• Kontrola społeczna a zachowania dewiacyjne ( rola kontroli społecznej oraz komponenty kontroli społecznej w teoriach E. Durkheima i T. Hirschiego)

• Ewolucja poglądów chicagowskiej szkoły ekologii społecznej – od darwinizmu społecznego do transmisji kultur

• Konflikty kultur a uczenie się zachowań dewiacyjne

• Zróżnicowane powiązania a zachowania dewiacyjne (teoria E. Sutherlanda)

• Podkultury dewiacyjne – powstawanie i rodzaje

• Pojęcie podkultury i podkultury dewiacyjnej

• Geneza podkultur ich rodzaje i cechy według teorii Cohena, Cowarda i Ohlina oraz Millera i Treshera

c) Organizacja społeczeństwa a koncepcje dewiacji (charakterystyka społeczeństwa konfliktowego i konsensualnego, społeczna organizacja a pojęcie i rola dewianta)

• Rola dewiacji w procesach zmiany społecznej

• Rola transmisji kultur i konfliktu kultur w uczeniu się zachowań dewiacyjnych

Konwersatoria

a) Jednostka jako podmiot zjawisk dewiacyjnych

b) Instytucje społeczne a zachowania dewiacyjne

• Pojęcie i podział instytucji społecznych

Konwersatoria

a) Jednostka jako podmiot zjawisk dewiacyjnych

b) Instytucje społeczne a zachowania dewiacyjne

• Pojęcie i podział instytucji społecznych

• Cele instytucji i ich realizacja a zachowania dewiacyjne

• Poziom integracji instytucji (zbyt niski i zbyt wysoki poziom integracji instytucji)

c) Wybrane indywidualne i grupowe formy dewiacji społecznych (przejawy, wybrane uwarunkowania i skutki)

• Charakterystyka wybranych zachowań autodestrukcyjnych (autoagresja)

• Grupowe formy zachowań dewiacyjnych

• Zachowania agresywne i gwałtowne

d) agresja wśród dzieci i młodzieży

• Agresja jako zachowanie wyuczone

• Znaczenie mediów w kreowaniu agresji

• Agresja jako efekt poczucia wykluczenia społecznego

e) Dewiacje wynikające z nienawiści – terroryzm

• Pojęcie i rodzaje terroryzmu

• Skala zjawiska

• Uwarunkowania zjawiska terroryzmu

f) wykluczenie społeczne

• Mobbing

• Bezdomność

• Dzieci ulicy

g) Możliwości przeciwdziałania zjawiskom dewiacyjnym

• Strategie działań zapobiegawczych

• Kierunki działań zapobiegawczych

Literatura:

1. Siemaszko A., Granice tolerancji. Wokół teorii zachowań dewiacyjnych. PWN. Warszawa 1993

2.Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wydawnictwo UJ. Kraków 2000

3. Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wydanictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002

4. Hołyst B., Kryminologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999

5. Pospiszyl I., Patologie społeczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008

6. Pierzchała K., Cekiera Cz.,Człowiek a patologie społeczne. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009

7. Urban B., Problemy współczesnej patologii społecznej. Wydawnictwo UJ. Kraków 1998

Metody i kryteria oceniania:

Liczba punktów uzyskanych na zaliczeniu pisemnym

Pozytywne zaliczenie kolokwium i aktywność na zajęciach jako forma zaliczenia konwersatorium

Kolokwium zaliczeniowe obejmuje 4 pytania problemowe. Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 60%punktów.

Egzamin pisemny obejmuje 5 pytań W06, W07, W14. Do zaliczenia egzaminu jest wymagane 60 % punktów

Kryteria oceniania dla pisemnych egzaminów i kolokwiów (testów), prac zaliczeniowych (dotyczy wszystkich komponentów egzaminu, kolokwium bądź testu)

Powyżej 95 % ocena bardzo dobry

90 % ocena dobry plus

80 % ocena dobry

70% ocena dostateczny plus

60 % - próg zaliczenia, ocena dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kowalczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Kowalczyk, Danuta Martínez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)