Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2403-WFiS-s2-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań naukowych
Jednostka: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych
Grupy: Wychowanie fizyczne i sport - I rok s2 - sem. zimowy i letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podczas wykładu obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos.

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godzin

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- analiza literatury, opracowanie przykładów projektów badań dla schematów- 20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminie) - 15 godzin

RAZEM: 50 godzin = 2 ECTS


Ćwiczenia:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godzin

2. Konsultacje z prowadzącym - 5 godziny

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu:

- zapoznanie z literaturą - 15 godziny

- wykonywanie zadań zaliczeniowych - 20 godziny

4.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania – 20


RAZEM: 75 godzin = 3 ECTS

W sumie dla przedmiotu - 5 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

w04 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki

(zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i

humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat

wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)


Efekty uczenia się - umiejętności:

u06posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych,

formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze;

opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań,

w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

k03 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach

społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny

naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga

Metody dydaktyczne:

metody podające, poszukujace

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Student, który weźmie udział w tym wykładzie nauczy się planować badania empiryczne w poszczególnych strategiach, typach i schematach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: struktura metodologii

2. Planowanie badania

3. Badania teoretyczne i praktyczne

4. Teorie empiryczne

5. Typy wyjaśnień

6. Wyjasnienia naukowe w schemtach badania.

7. Zbieranie i analiza danych a wyjaśnienia

Literatura:

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, WAiP Warszawa 2008

J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, WN PWN Warszawa 2006 i późniejsze

K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe, WSiP Warszawa 2000

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, WN PWN Warszawa 2006

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Poznań 2000

Magnusson D., Wprowadzenie do teorii testów, WN PWN Warszawa 1991

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium

Aktywność

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Rubacha
Prowadzący grup: Krzysztof Rubacha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.